Thế nào là tu Nhân học Phật

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36044)
Thế nào là tu Nhân học Phật

         Diu dng ca pháp môn Tu Nhân hc Pht là trước hết đem con người tr li con đường thin, sng đúng vi đo nhân, tc là  đo làm người đi vi gia đình, xã hi, phù hp vi luân thường đo lý có Nhân, Nghĩa, L, Trí, Tín. Phàm là con dân thì biết yêu t quc, hy sinh thân mng đn bù n quc gia; làm con thì hiếu tho phượng th cha m, anh em thì hòa thun nhau; chng v thì ly ân nghĩa đi đãi nhau… Nói tóm li, người có đo nhân là người ly nhân nghĩa đo đc làm phương châm x thế tiếp vt, sng mt đi chánh chơn cao nhã.

           Đó là bước đu ca nc thang tiến lên con đường đi đến qu v Tiên Pht. Ai mun được gii thoát, mun thành Pht thành Tiên cũng phi tri qua nc thang đó trước; ví bng chng hành xong nhân đo thì không sao thành được Pht đo.

           Đc Pht thường nói: "chúng sinh là Pht s thành".

           Câu này hàm súc ý nghĩa sâu xa v con đường tu tiến. Thì ra ông Pht cũng chng qua, t đa v chúng sinh, tc là mt con người bng xương bng tht, tu hành đc qu. Hãy nhìn tượng hay ct Pht th trong chùa đ thy hình th ca Pht không khác hình th ca bao nhiêu con người mà ta đã thy trong thế gian.

           Pht t chúng sinh mà ra. Thế nên mun thành Pht, trước phi làm chúng sinh, hay nói mt cách khác, trước khi làm Pht cn phi làm con người.

           Như vy con người làkhi đim ca con đường tiến hóa đ đi đến Pht. Không có con người thì không th nào thành Pht được. Nhưng Pht khác hơn chúng sinh ch Pht là người toàn thin toàn m, rt ráo gii thoát, còn chúng sinh là con người chưa hoàn ho, còn b ràng buc trói trăn. Làm Pht tt phi biết hơn chúng sinh, phi đáng cho chúng sinh th kính và qui mng. Ví bng Pht mà không làm hoàn toàn bn phn con người , không vượt trên bc phàm. Thánh thì hn k phàm. Thánh dù có th cũng không trn kính. Và như thế thì không thành là mt v Pht. đi mun làm mt v giáo sư thì trước hết cũng phi tng làm hc trò và hiu biết hơn hc trò. Bng không tng làm hc trò và hiu biết hơn hc trò thì sao làm được ông thy giáo.

           S dĩ Pht được thế nhân xưng tng và Thiên nhân sư. Điu ng trượng phu. Thế tôn… là v Pht đã hoàn thành vic thế gian và vượt trên phàm, Thánh.

           Tht thế, c xem gương Đc Pht Thích Ca, ta đ thy, trước hết Ngài là mt người hoàn toàn nht. Trong ba đi A tăng kỳ kiếp. Ngài đã tng làm qua nhng vic Nhân, Nghĩa, L, Trí, tín, đã tng làm vua, quan, ngh sĩ, thy tu, thương buôn… nht nht v món nào Ngài cũng t ra siêu qun xut chúng c, nghĩa là Ngài đã hoàn toàn làm tròn cái đo Nhân khi Ngài còn là con người thế tc.

           Như thế, đo Nhân qu là mi đo mà người nào mun đt thành qu v Tiên Pht, cn phi tu trước hết. Không tu Nhân đo trước mà ch chuyên tu Pht đo thì có khác nào mun ct nhà mà không cn xây nn đp móng. trước sau gì cũng phi sp đ.

           Đo Thanh Hòa Thượng có nói: "Dc tu Tiên đo, tiên tu Nhân đo; Nhân đo bt tu, Tiên đo vin h". Mun tu đo Tiên Pht, trước phi tu đo làm người; đo làm người mà không tu thì đo Tiên đo Pht không có th đến được.

           Đc Huỳnh giáo ch cũng nói:

 Tu đn n thế cho ri.

 Thì sau mi được đng ngi tòa sen.

           Thế là cũng đng nhn cn phi tu Nhân đ đn xong n thế ri sau mi đt thành Pht đo.

           Phương chi trong kinh đin còn cho biết rng: nh kiêm tu phước hu gm c Nhân đo và Pht đo mà Đc Pht Thích Ca đã siêu kiếp: đáng l, ngoài ba đi A tăng kỳ kiếp còn phi tu thêm mt trăm đi kiếp na như các hàng B tát tiu tha mi đến qu v diu giác, thế mà Đc Pht nh kiêm tu phước hu nên siêu được mt trăm đi kiếp y.

           Tu Nhân đã phù hp vi trình t tu tiến và siêu thng như thế. Vy mun thành Pht, trước phi tu Nhân, cũng như mun ct nhà trước phi xây nn đp móng cho vng chc.

           Thế nên, đng thi vi Tu Nhân, cn phi hc Pht đ trang nghiêm con đường tiến tu gii thoát sau này. Có hc Pht, có làm theo nhng điu ca Pht dy, mi tránh được nhng li lm do vô minh dt nát gây nên và nhn rõ con đường đt đến chân lý.

           Mà mun đt đến chân lý, mun thành Pht thì trước hết phi tu Nhân, bi đó là khi đoan ca con đường tiến hóa t chúng sinh đi đến qu Pht.

           Con đường tu tiến đ đi đến qu Pht là c mt con đường gm có tu Nhân và hc Pht. Nhưng nếu ch chuyên tu Nhân mà không hc Pht, ch lo vic phước đc nghĩa nhân thì kết qu ch gt được phước báo ca cõi Nhân Thên, vn còn mãi chu lăn ln trong con đường luân hi sinh t. Và như thế, đo Pht không còn là đo Pht na, vì nó không khác Đo Nho hay các cơ quan t thin hay xã hi.

           Đo Pht là đo gii thoát. Thế nên mun được gii thoát, phi hc theo Pht.

           Nhưng thế nào gi là hc Pht ?

           Hc Pht là hc tt c nhng điu Pht dy và làm tt c nhng điu Pht đã làm.

           Các công  thc khoa hc s dĩ được lp ra, chng qua da theo kết qu ca các cuc thí nghim mà có. Pháp môn ca Pht cũng thế. Nó chng phi do Pht t đt ra mà là do ch Pht đã tu chng đc hay th nghim  trong bao nhiêu túc kiếp tin thân, ri khai th cho chúng sinh nương theo đó mà tu hc.

           Đc Pht đã tìm thy con đường gii thoát ch dy chúng ta, thì chúng ta, mun được gii thoát như Ngài phi tuân theo nhng li ca Ngài ch dy. Có làm theo nhng điu ca Ngài giáo hun, có hc Pht, chúng ta mi tránh được bao nhiêu chướng ngi có có th làm thi chuyn bước đường tu hc ca ta mà đt đến ch hoàn toàn gii thoát.

           V chăng, cho được thành Pht, cho được hoàn toàn gii thoát, trước kia Đc Pht cũng t ch khi đoan tu Nhân mà tiến đến qu Pht. Như vy mun hc Pht, thế tt phi hc tt c nhng vic làm ca Pht t ch tu Nhân cho đến khi thành đo. Nếu ch hc và làm theo nhng điu Pht đã hành trong giai đon thành đo mà b tr không làm nhng điu Pht đã hành trong giai đon tu Nhân thì có khác chi mun ct nhà mà không chu xây nn đp móng.

           Hung chi, thi kỳ mt pháp này, theo li Pht cho biết, chúng sinh phn đông căn tính cn ct, phước hu mng manh, thì phng đ bao nhiêu người  thượng căn thượng trí, phước đc đ đy , đã hoàn thành giai đon tu Nhân ch còn cn tu theo hnh ca Pht khi Ngài thành đo.

           Thế nên, đ phù hp vi trình đ ca chúng sinh trong thi kỳ H nguơn và nht là đ đi đúng con đường tu tiến ca Pht, Đc Pht Thy Tây An và các ngài tiên giác trong giáo h Bu- Sơn  Kỳ- Hương đã khai th pháp môn Tu Nhân hc Pht.

           Có tu Nhân mi gây được phước duyên làm nn tng cho con đường tiến tu cu đo.

           Có hc Pht mi khuôn được s tiến tu vào con đường chánh đo, gii thoát hoàn toàn.

           Đó là c giáo pháp: tu phước và tu hu, tu Đi ln Đo mà Đc Pht đã ch dy, nếu khuyết đi mt thì chng khác mt c xe hai bánh mà thiếu đi mt bánh, không sai tiến ti được.

           Xưa nay, phn đông k tu hành thường có quan nim rng: mun tìm Đo thì phi lìa Đi. Theo đó, Đi và Đo là hai lãnh vc khác bit nhau, không th hòa hp nhau được. Đi vn là Đi mà Đo vn là Đo

           Thế nên trên xã hi loài người thường din ra cnh tượng: khi tht thi l vn, đau kh vì Đi thì người ta đâm ra chán Đi, tìm đường náu thân nơi ca Đo, không còn thiết gì đến vic Đi.

           Vì vy mà Đo Pht t lâu b hiu lm là Đo yếm thế. Và cũng do ch nhn thc sai lch y mà k tu hành không tiến được xa trên giáo pháp ca Như Lai.

           Thc ra, Đo Pht không phi là Đo chán Đi mà là Đo vì Đi. Trong Tăng nht A hàm kính có đon nói rng: "nếu không có s sanh, s già, s chết thì Như Lai chng giáng trn làm gì và Pht pháp cũng chng có cơ hi đ ban ri ánh sáng siêu vit khp thế gian".

           Xem đó, Đo rt cn cho Đi, mà Đi cũng rt cn có Đo. Đo là ngn đuc soi sáng khp no ti tăm; Đo là chiếc thuyn đưa người t b mê sang bến giác… Đi mà không Đo là Đi tàn ác, bo ngược, vô liêm, như c mượn hn, như thuyn không đáy.

           Đo phi trong Đi thì Đo mi cn thiết, Đi phi nh có Đo thì Đi mi gii oan su.

           Cho nên mun tìm Đo phi tìm trong đi. Ví bng b Đi mà tìm Đo thì có khác chi k đi nón mà kiếm nón, người ci trâu mà li tìm trâu.

           Vn biết đi là mt trường thng hn, ai sinh vào đó không khi b kh ly. Nhưng nếu ta biết nương theo ngn đuc Đo mà đi, dùng thuyn Đo mà vượt qua b kh thì không sao vp phi hm h ca Đi hay chìm đm trong b Đi. Vn trong Đi mà không b Đi làm ly, đó mi là hnh đc ca người hiu Đo, đt được Đo. Thân tuy còn trong vòng tc ly mà tâm đã câ ái ly gia chng hơn là thân tuy đã xut gia mà tâm vn chưa lìa tc ly.

           Phương chi, con người sinh ra Đi đã mang nng Bn ân, nếu n thế chng đn thì sao ra người biết Đo.

           V li trong Đi đã có Đo, trong đi đã có Đo và trong Đo vn có Đi, cũng như trong phin não có B đ, trong cái mê có cái giác, thì có thế nào tìm Đo li b Đi hay trong phn Đi mà b bê phn Đo.

           Đi Đo vn liên quan nhau, cho nên không  nên thiên tr, mà cn phi :

 Đo, Đi đi cp tu chơn

 Bên nào cũng gng ch sn chi nhân.

 Đi lo vn , Đo ân cn.

 Tr xong nhân Đo thì thân cũng thành(1)

           Đó là c yếu lý ca pháp môn Tu Nhân hc Pht. Vi pháp môn rt thích hp vi trình đ cơ cm ca chúng sinh trong thi mt pháp, giáo h Bu- Sơn  Kỳ- Hương đã xây dng nn móng vng chc cho công cuc vãn hi đo Nhân và xương minh đo Pht.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn