Điều thứ nhứt:

01 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 26859)
Điều thứ nhứt:

Ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàng điếm và phải giữ cho tròn luân lý, tam cang ngũ thường.

 

Uống rượu, cờ bạc, hút á phiện và chơi bời theo đàng điếm là bốn tật xấu của con người trụy lạc mà đời gọi là Tứ đổ tường, bốn bức tường đổ. Người nào đụng vào một trong bốn bức tường trên đây cũng đủ cho thế nhân khinh bỉ rồi.

 

Trong Sám Giảng, Đức Thầy gọi là “bốn ma” cần phải trừ tuyệt.

 

Người tu hành phải trừ nghiệp chướng.

Với bốn ma mới đặng an nhàn.

 

Về bốn tật xấu trên đây, Đức Thầy khuyên nên tránh hẳn nếu không cữ tuyệt thì không được nhận vào Đạo. (Quyền qui tắc hành đạo). Điều này đúng với khoản “Nhiếp luật nghi giới” là ngăn ngừa mọi điều ác không được tái phạm.

 

Nhưng đồng thời với sự ngăn ngừa điều ác còn phải lực hành các điều thiện, như khoản “Nhiếp thiện nghiệp giới” đã nêu ra. Thế nên song hành với điều khuyên từ bỏ “tứ đổ tường” Đức Thầy khuyến tấn giữ tròn luân lý, tam cang, ngũ thường, tức là những điều căn bản của đạo nhân.

 

Luân lý là những điều đạo lý tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục của xã hội loài người. Một xã hội mà thiếu luân lý thì không còn là một Xã hội loài người nữa, vì con người sống không khác gì loài thú.

 

Còn Tam cang là ba giềng mối của con người là: Đạo vua tôi, đạo cha con, đạo chồng vợ; đâu phải ra đó, vua tôi có bổn phận lấy chữ Trung đối với nhau; cha con có bổn phận lấy chữ Hiếu đối với nhau; vợ chồng có bổn phận lấy chữ Nghĩa đối với nhau.

 

Ngoài Tam cang, con người còn có Ngũ thường là năm mối đạo hằng: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Hành được Ngũ thường thì cũng bằng hành được Ngũ giới của nhà Phật:

 

Hành được chữ Nhàn thì không Sát sanh,

Hành được chữ Nghĩa thì không Trộm cướp.

Hành được chữ Lễ thì không Tà dâm,

Hành được chứ Trí thì không uống rượu,

Hành được chữ Tín thì không nói dối.

 

Với điều răn thứ nhất này, Đức Thầy muốn cho người tín đồ của Ngài hành xử Đạo Nhân, tức là cái đạo làm người, con người không sống bê tha vất mả mà là con người ăn ở đúng luân lý, phù hợp với đạo Tam cang, Ngũ thường.

 

Đây là khoản hoàn toàn Tu Nhân.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn