Những bài Đức Thầy sáng-tác năm Ất-Dậu (1945) - Phần 3

29 Tháng Bảy 200212:00 SA(Xem: 38863)
Những bài Đức Thầy sáng-tác năm Ất-Dậu (1945) - Phần 3

VIỆT-NAM PHẬT-GIÁO LIÊN-HIỆP-HỘI

TÔN-CHỈ

Liên-hiệp các tôn phái đạo Phật, các nhà sư, các tín-đồ, các-nhà trí-thức có xu-hường về Phật-giáo để:

 1. Tìm cách nâng cao tinh-thần đạo Phật.
 2. Tình những phương-tiện cứu-giúp kẻ nguy-nàn vì thời cuộc gây ra.
 3. Giúp đỡ lẫn nhau trong việc quan, hôn, tang, tế.
 4. Binh-vực lẫn nhau trong sự tín-ngưỡng tự-do.

 

ĐIỀU-KIỆN NHẬP HỘI

Bất luận nhà sư hay cư-sĩ, trí-thức, bần-dân hễ được có xu-hường rõ-rệt về Phật-Giáo, thành tâm chuẩn-nhận cái tôn-chỉ trên đây, đều được gia-nhập vào Hội, ở tôn-phái nào cũng đặng, mặc dầu gia-nhập Hội, nhưng vẫn giữ được sự tu hành và cúng-kiếng của THẦY mình hay TÔN-PHÁI mình.

Các tôn-giáo khác muốn liên-hiệp, phải có cuộc bàn-bạc riêng.

HỘI VIÊN

Hội-viên phân làm hai hạng:

 1. Hoạt-động hội-viên,
 2. Tương-trợ hội-viên.
 1. Hoạt động hội-viên--Gồm các nhà sư hay cư-sĩ, trí-thức có lòng hy-sinh đời mình, tài-sản mình, mong mở-mang nền đạo-nghĩa và giúp nhân-loại trong sự lầm than.
 2. Tương-trợ hội-viên--Gồm tất cả đại-chúng có lòng thiện-từ, vì gia-đình, vì sự nghiệp làm ăn, không thế hy-sinh nhất-thiết, nhưng có lòng tán-dương ủng-hộ công việc của Hội bằng tinh-thần hay vật-chất.

TRỌNG-TRÁCH HỘI-VIÊN

 1. Phải giải-thích các tôn-chỉ của Hội cho quần-chúng hiểu rõ và làm cho Hội mau phát-triển.
 2. Tuân theo các điều-lệ của Hội.
 3. Giúp nguyệt-phí cho Hội.

QUYỀN-LỢI CỦA HỘI-VIÊN

 1. Hội phải cho giấy chứng-nhận là người của Hội.
 2. Hội sẽ binh-vực khi sự tín-ngưỡng của mình bị kẻ khác hủy-hoại.
 3. Nếu cần đến, Hội sẽ giúp-đỡ trong việc ốm đau, hay quan, hôn, tang, tế, tùy theo sức của Hội.
 4. Hội-viên có quyền bày tỏ ý-kiến mình về việc đạo-đức hay công cuộc phước-thiện đối với nhơn-sanh.
 5. Hội-viên có quyền bình-phẩm, chất-vấn hoặn tố-cáo các công việc của Hội một cách thân-hữu.
 6. Hội-viên có quyền xin ra khỏi Hội khi thấy mình không thể đeo-đuổi công việc của Hội.
 7. Hội-viên có quyền cử Ban Trị-Sự và ứng-cử.

TRỤ-SỞ CỦA HỘI

Hội sẽ lấy chùa của Hội-viên, nhà cửa của những người từ tâm dưng cúng, hoặc là Hội mua, cất hay mướn, làm trụ-sở cho Hội.

NGUYÊN-TẮC TỔ-CHỨC

Các Ban Trị-Sự của Hội ở các nơi sẽ do đại-biểu của các tôn-phái nhà Phật trong xứ, các trí-thức và Thiện-nam, Tín-nữ đề-cử thành-lập. Các nhà sư, các cư sĩ, các thiện trí-thức hoạt-động (nam nữ không phân) có đủ tài đề chỉ-huy và được lòng tín-nhiệm của đại-chúng là điều-kiện tối cần cho nhân-viên trong Ban Trị-Sự.

Mỗi phái đều củ người đại-biểu trong Ban Trị-Sự

HỆ-THỐNG TỔ-CHỨC

 1. Về toàn quốc, có Ban Trị-Sự Việt-Nam Phật-Giáo Liên-Hiệp Hội chấp-hành toàn quốc, về toàn xứ có Ban Trị-Sự V.N.P.G.L.H.H. chấp-hành toàn xứ, về toàn tỉnh có Ban Trị-Sự V.N.P.G.L.H.H. chấp-hành toàn tỉnh, về toàn thôn có Ban Trị-Sự chấp hành toàn thôn.
 2. Các Ban Trị-Sự mỗi xứ, mỗi tỉnh, mỗi quận, mỗi thôn đều phải tuân theo mạng-lịnh của Trung-Ương, làm việc hằng ngày phải liên-lạc với Thượng và Hạ cấp.
 3. Tất cả Ban Trị-Sự mỗi năm phải cử lại một lần, ngày cử sẽ có Ủy-Ban Trung-Ương thông-cáo trước, khi cử xong Ban Trung-Ương sẽ bố-cáo danh-sách của các nhân-viên đắc cử cho Hội-viên hay.
 4. Khi các B.T.S. mỗi xứ, mỗi tỉnh, mỗi quận, mỗi thôn cử xong phải đệ-trình danh-sách lên cho Ban Trung-Ương thừa nhận.

Ban Trị-Sự gồm có:

  1. Chánh và Phó Hội-Trưởng
  2. Chánh và Phó Thơ-ký
  3. Chánh và Phó Thủ Quỹ
  4. Hai viên Kiểm-soát
  5. Hai viên Cố-vấn
  6. Hai viên Tuyên-truyền và Liên-lạc
  7. Ba viên Dự-khuyết
 1. Các B.T.S. ngoài việc hằng ngày ra mỗi tháng phải hội-họp một lần tại hội-quán, hoặc nhà, hoặc chùa của Hội-viên đặng hội nhóm để nghe các nhân-viên trong Ban Trị-Sự bày tỏ sự hoạt-động của Hội.
  Ngày hội-họp định vào ngày 15 và 30 âm lịch trong mỗi tháng.
 2. Khi các B.T.S. cử xong, phải khẩn-cấp lập thêm 3 Ban:
  1. Ban Nghiên-cứu đạo Phật.
  2. Ban Huấn-luyện và Truyền-bá đạo Phật.
  3. Ban Chẩn-tế, lo tìm phương giúp-đỡ kẻ khốn-cùng.
   1. Ban Nghiên-cứu đạo Phật.-Gồm các nhà sư, những nhà thông-thái, để hằng ngày tra cứ kinh-điển, dịch sách, hay viết sách nói về đao Phật.
   2. Ban Huấn-luyện và Truyền-bá đao Phật.-Gồm các nhà sư, cư-sĩ, trí-thức hoạt-động, đặng Hội phải đi các nơi giảng-giải đạo Phật cho đại-chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật.
   3. Ban Chẩn-tế.-Gồm các nhà hảo tâm từ-thiện nam-nữ hoạt động, chuyên lo cứu giúp kẻ nghèo-nàn đói-khó, tật-bịnh, hoặc giả thành-lập các nhà dưỡng lão nuôi trẻ mồ côi, người tàn-tật, nếu có thể được, nên mua trữ thuốc men vải bô, lúa gạo để dành cho cuộc phước-thiện.

KỶ-LUẬT CỦA HỘI

 1. Không được ganh-ghét chế-nhạo lẫn nhau nếu khác Thầy hay khác Tôn-giáo.
 2. Không được khuyến dụ bổn-đạo của ông sư hoặc tôn-phái khác bỏ THẦY hay Tôn-phái người ta theo THẦY hay Tôn-giáo mình.
 3. Không được lợi dụng danh từ-thiện của Hội để quyên góp tiền bạc làm của riêng.
 4. Không được chế-nhạo các Tôn-phái khác.
 5. Phải hòa-nhã với tất cả các tôn-giáo khác và dân-chúng.
 6. Phải thành-thật yêu-thương đoàn-kết và tìm cách chỉ dạy lẫn nhau.
 7. Phải trung-thành với tôn-chỉ của Hội.
 8. Phải tố-cáo các hành-vi bất chánh của các Hội-viên trước Ban Trị-Sự, không được vì tình riêng mà giấu-giếm.
 9. Phải nhận lỗi và tỏ lòng ăn-năn hối-ngộ khi Ban Trị-Sự xét mình có lỗi.
 10. Phải chịu sự chỉ huy của Ban Trị-Sự địa phương mình.

Nếu phạm những điều trên đây:
Lần thứ nhứt: Bị phê-bình
Lần thứ nhì: Cảnh-cáo
Lấn thứ ba: Trục-xuất lập tức và giao cho pháp-luật trừng-trị.

HẠNG ĐỊNH VỀ NGUYỆT-PHÍ

Vì có kẻ đủ sức người không, nên nguyệt-phí phân làm bốn hạng:

Hạng thứ nhứt: 3$00
Hạng thứ nhì: 2$00
Hạng thứ ba: 1$00
Hạng thứ tư: 0$50

Tất cả Ban Trị-Sự hễ chỗ nào cử xong đều trình lên Chánh-Phủ và nhà cầm quyền địa-phương danh-sách của Ban Trị-Sự và sổ sách cho Nà-Nước kiểm-soát.

Saigon, tháng tư Ất-Dậu (1945)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn