2- Giác Mê

16 Tháng Mười Một 200912:00 SA(Xem: 4253)
2- Giác Mê

THỪA NHÀN GẨM SỰ GIÁC-MÊ

Phàm trần thoát khỏi mọi bề mới ngoan

Nợ tiền duyên bồ đề gióng trước

Vẹn một mình mới trọn ba thân

Máy thoàn rộng thẩm vô phân

Tri âm lảnh ngộ thấy gần chẳng xa

Lưới phong ba mấy người chí cả

Khỏi ái hà là họa tiền duyên

Tai nghe mắt thấy nhìn tường

Cách nhau một vách mà nên thánh phàm

Nhờ Bắc Nam dưởng thân tứ đại

Sao tu hành nào nại thủy chung

Sắt mài đã trọng thừa công

Bữu-Sơn đã tới tay không dễ về

Dóc một lông nên non đào giếng

Kẻo lời phàm đem tiếng thị phi

Cam lồ rửa sạch tánh mê

Nước trông thì thấy nguyệt kia xa gì

Danh lợi đề đã nên tiêng sải

Lạc ở mình cớ dể chẳng tang

Súng kia nhắm dạn đề làng

Thiên cơ dể biết ngộ duyên quân Thần

Đã cầm cân non dà từng nhắc

Dạ hai lòng tráo chác đấu đông

Lọc lừa thời đặng nước trong

Ma phật trong lòng lựa phải tầm đâu

Mở cửa lầu ra vào ngày tháng

Một ngọn đèn rạng mười phương

Muốn cho thấy chúa tâm vương

Vào on bĩ ngạn kiết tường huê khai

Chí dồi mài công phu lừa lọc

Kết tri âm mãng đọc tâm kinh

Kiếp mình thức tử tri sanh

Sá chi dế lỗ đành rành đặng mây

Bỏ giống kia mới rằng của lạ

Như bán hàng một giá khó chi

Nhơn nào quả nấy chẳng sai

Ai từng mặc bạc mày chì gióng nhau

Bửa cháo rau đã an phận khó

Còn hơn người bán chó treo dê

Khác thời uống nước Tào-Khê

Đói ăn ma phạn tối về canh tân

Thiệt kim ngân sá chi lữa dục

Đặng nhiều đồng khéo đúc thời nên

Miểng là neo nọc cho bền

Gió vay mặc gió vững thoàn thì thôi

Đã dồi mài ơn che mặc bạc

Chi cho bằng xài xạt áo tơi

Cớ chi bán lụa đầu hồi

Hội lành nở bỏ mà vui chốn nào

Muốn ăn cơm  mận nước đào

Áo dà gậy trướctiêu giao tháng ngày

Cám ơn Thầy lòng thờ án ná

Mấy ai hầu đặng cá nhớ nôm

Có cây mới biết huê thơm

Thoàn chèo đến biển nở hiềm đò phu

Một thoàn một bạn ngao du

Làm sao đến biển diêm phù gieo câu

Bỏ sang giàu giữ ba điều khó

Lành khỏi giòng ngọn cỏ mới ngoan

Ngày hằng mở cửa tam quan

Hương gình đèn đốt cho an tư bề

Nương ngụ nhờ ba căn lều mọn

Kẽo một mình nhọc dọc sửa sang

Đi đâu cho khó nhiều đàng

Kìa non Bửu tự nọ ngàn ma ha

Kiển nào kiển chẳng có hoa

Non nào non chẳng có tòa Thiên thai

Đất nọ liền mượn cầu ai bắt

Bịnh vô căn phục dược làm chi

Đừng nghe lời thế thị phi

Làm sao mắt thấy tai nghe lời làm

KIM CANG KỆ RẰNG

Đạo Phật cùng người chẳng bao xa

Lành làm nên Phật dữ làm ma

Quới tiện cũng đua theo đường danh lợi

Nào ai thoát khỏi chốn Diêm-la

Người đời chẳng khác ngựa qua cửa sổ

Thiểu niên rồi trẻ lại thấy già

Chi cho bằng an phận đường nhẫn nhục

Ắt tà tảo ngộ chốn Di-Đà

                      Ө

Thọ truyền giáo đạo Thích-Ca

Màu thoàn tấm ấn phép nhà nhiệm thay

Chim cò bay trong rừng sương tuyết

Người vô tình chẳng biết dấu xưa

Một thoàn vượt biển vô biên

Phàm trần thoát khỏi về niềm Tây-phương

Sự chẳng toan dọn đào giếng trước

Đến cơn nghèo khác nước tầm đâu

Những đời điên đảo dối nhau

Thiệt vàng thì ít giã thau thì nhiều

Công đã liệu ăn sương nắm tuyết

Lên non tầm cho biết Kỳ Nam

Việc chẳng làm than thân rằng khó

Của ở đời ai có cho không

Phật trời hà dể tư công

Không tu mà đặng cho thông máy thuyền

Đạo Thánh hiền tầm đâu cho khó

Ai dạy mình mình lại dạy ai

Ngọc nhà luống bỏ chẳng mài

Tiểu tâm vì bởi cậy tài nêu xa

Giác suy xa ấy là quân tử

Xét phận mình ngày đũ ba phen

Ai đốt đèn nhà ta đặng tõ

Kẻ gian tà đâu dám phạm xâm

Loài cầm thú còn hay biết ổ

Huống chi người nở bỏ tứ ân

Trách ai bụng lượng vô phân

Đễ theo tranh tụng giành phần thịt kia

Trọng thấm chì vàng mười thì bỏ

Chim ham mồi mắc khó nào hay

Ai trao công quả cho dày

Đất bùn có thuở mọc rày huê sen

Đã gần miền ngắn công chèo lấy

Dại chi sao ngồi vậy chẳng toan

Tuy là tấn dị thối nan

Trượng phu kìa hởi cho bền chí trai

Khối sắt mài nên kim mới kể

Chí anh hùng lấp bễ làm non

Sắt lia vào lửa mẻ mòn

Gan vàng tiếc đá lòng son mấy người

Sự nực cười nước kia chảy ngược

Bạch hạc bay lượng trước nhành hoa

Trống kia chập bảy chập ba

Trực nhìn dường thấy Bửu tòa Thiên thai

Chỉnh lạ thay trâu cày đáy biển

Người ta cười hở miệng cùng nhau

Màu thoàn đắt ý cũng mầu

Còn hơn chen chức công hầu vương khanh

Những đua tranh tiền ma gạo quỉ

Của ở đời ai có cho không

Tây phương trước mặt chẳng xa

Cách nhau vì bởi ái hà biển mê

Những chê khen cười nhau lộn xạo

Gẩm ở mình ngay thảo nổi chi

Dốc lòng niệm chữ từ bi

Lấy đao trí huệ cắt đi cho rồi

Bởi giây dùng không bề khó dứt

Sao trách rằng Trời đất không binh

Chớ khen những dãng vô minh

Ở mình lại giác lấy mình rằng khôn

Chốn hải môn ra vào ngày tháng

Giữ lái lèo tốt gió thời hơn

Hay buôn mới gọi nhiều tiền

Điên đầu cũng gọi rằng người làm chi

Chốn hải môn lánh mình khỏi trước

Giã chơn như ai đặng nước huê sen

Có công hay học thì nên

Chẳng cầu ai dể đem quyền tới cho

Ham ăn chim mới mắc dò

Lưới mê thoát khỏi ngoài vòng mới ngoan

Quyết liều mình dồi mài trí huệ

Kẻo bán đồ nhi phế uổng công

Rối tơ khéo gở thời xong

Lọc lừa thời đặng nước trong khó gì

Há dại chi nên ai phải dạy

Tới cửa thiền thì thấy Đế-Vương

Ө

 

KIM CANG CÓ KỆ RẰNG

Thủy thanh nguyệt ảnh hiện tự nhiên

Tảo tận trần ai mãng thế duyên

Thủy nguyệt Quan-Âm minh cảnh chiếu

Danh như bổn tánh đoạn tiền khiên

Ngâm thôi vào chốn tâm quyền

Nhản quang định tánh vào thuyền sửa sang

Lấp ba đường để thông một cửa

Thoàn ra vời mặt thửa long khơi

Sớm thời nam tịm dạo chơi

Tối về trước quốc gần dời ma ha

Chốn lâm tuyền ngao du cũng thoại

Gẩm hai đường cũng thoại vừa hai

Bạn thoàn bác nhả hôm nay

Chơi huê lấp kiển dồi mài kim cang

Ba xe lửa đỏ rõ ràng

Nước nhà một gáo tưới an tư bề

Nhà gìn để mật ma ha

Phòng khi luyện được để hòa làm viên

Chiếc đơn điền gõi miềng địa hậu

Cỏi vô thường còn để trên không

Vào non ngũ huẫn mới không

Luyện nên lính được thì lòng mới an

Việc hành thoàn kể đâu cho xiết

Người vô tình chẳng biết chèo bơi

Làm người cho biết sự đời

Tu nhơn tích đức giử lời thảo ngay

Voi kia ai mượn thày lay

Bởi mình lại khiến lấy giây buộc mình

Chôn quang minh về ta hay chọn

Muốn tầm hiền ái nguồng ân

Cùng nhau biển ái nguồn ân

Vui chi một phút lửa phàm cháy ram

Đầu đuôi xót lại cho cam

Trầm hương thời bỏ son chàm lợi đeo

Vì bỉnh thoại nói rằng thời dể

Gẩm trong mình như thể cá ương

Trẻ thơ dụng lượng khá thương

Có đâu biết sự chiến trường chông gai

Mặc ý ai khôn ngoan chèo lấy

Tới liên trì thì thấy huê sen

Sải mùa lở dở tèm hem

Chớ nên sức học dám chen khoe mình

Nôm na lộn lạo sử kinh

Dám chê thượng trí dám khinh sải mùa

Nên hư chẳng tốn tiền mua

Câu nào đắc ý thì chua vào lòng

Ө

 

LIÊN HUỜN

Riêng chiếm non bồng một cảnh Tiên

Tu tri phép đạo khác màu thiền

Nước kinh rửa sạch lòng trần tục

Phù Phật đành vung kể thiện duyên

Sáu ngã quỉ tăng, nhiều chỉ bảo

Ba đường họa phước khắp răng truyền

Từ bi đã có lòng siêu độ

Biển khổ sông mê thấy những phiền

Thấy những phiến cho cuộc ở đời

Xa tầm non núi một phương Trời

Huê tươi trước mặt thơm tho nực

Thú dữ bên mình nhã nhớn chơi

Nghiêng chén bải lang vui chốn chốn

Cụm cây trăng sở dạo nơi nơi

Quen năm giáp tý năm nào cả

Luyện thuốc linh đơn tế độ người

Độ người thẳng tới cỏi Thiên-Thai

Chẳng nhuộm màu đời có mấy ai

Dày cỏ tới lui Trời đất rộng

Ao sen xài xạt núi sông dài

Kiển vui ý hiệp son dồi phấn

Thú lạ tình ưa đá chẳng phai

Nghiêng cửa cội lòng nghe tiếng gió

Dọc ngang mặc thích thế không hay

Thế không hay có bực người lành

Trên đảnh mình ngâm chử thái bình

Một tấm lòng nhàn mấy sắc trắng

Trăm đường tục lợi nước màu xanh

Dạy đời hằng giữ câu vi thiện

Trưỡng đạo vui theo dạ chí thiền

Cửa Phật trao dồi công đức lớn

Ngâm tầm mùi đạo rất tinh minh

Đạo rất tinh minh có dể đâu

Một Thầy vẩn biết đạo kia mầu

Tụng kinh lạy Phật trừ loài dữ

Họa chú thư phu trị bịnh đau

Dụng phép về Tây nương chiếc dép

Cất thân qua bển cởi dây lao

Hòa nam đã thấu công phu nọ

Nên Phật mu ni thế ngỏ hầu

Ngỏ hầu trở lại chốn Trời nghe

Thông-thả tình dầu uống nước khe

Nặc ảnh công danh dường dép súc

Mắt nhìn phú quới thể mây che

Cây cỏ dưới trên đua chào rước

Thú vật cha con thảy sợ e

Miệng đồng ra tay xôi nấu đá

Phật tiên ai biết tấm lòng nghe

Lòng nghe muốn ở đạo tu non

Rảnh việc nào lo nổi mất còn

Kiển vật có Trời dành sửa dọn

Giang sơn nhiều chổ tính vuông tròn

Giàu sang cửa tía nghi them bực

Cây trái rừng xanh gẩm rất ngon

Đến chổ đều vui ai tỏ đặng

Bốn mùa phơi phới phấn dồi son

Dồi son dồi phấn tốt chi đây

Đâu dám kheo cùng thú dị nầy

Niệm chữ Di-Đà thình dạ chánh

Soi gương trí huệ cứu người ngay

Bạn cùng nhựt nguyệt vui mùi đạo

Dạo khắp sơn khê nổi dạ Thầy

Ca khúc huỳnh lương thêm khoái khoái

Trên đòi tiền bạc chẳng thò tay

Thò tay lần điểm chuổi bồ đề

Chẳng biết việc đời gẩm ngở quê

Nông nả non Thần dồi luyện phép

Náo nương cửa Thánh sửa sang nghề

Giấy tinh đốt cứu người đau đớn

Nước rửa phung lành kẻ ủ ê

Linh nghiệm hạ trần ai chẳng kỉnh

Công ơn đạo đức sánh trùm che

Đức sanh trùm che bực Thành hiền

Đạo mầu nghĩa nhiệm tấm lòng siêng

Lánh nơi thiền thị tình đời trải

Gặp lúc thái bình giấc ngũ yên

Lăng lúi tiếng chim kêu náo nức

Rỡ ràng huê nội trổ tiên thiên

Riêng chiếm non bồng một cảnh tiên

Ө

 

GIẢNG XƯA

Làm người kỉnh Phật tưởng Trời

Ơn cha nghĩa mẹ mấy lời đừng vong

Trung quân rày đã hết lòng

Cang thường đạo nghĩa giữ đồng đôi bên

Mai sau về đặng cỏi trên

Ngàn năm bia tạc tiếng nên để đời

Tam cang dặn bảo hết lời

Bằng ai giữ dạ cỏi Trời đặng lên

Người đời sống cũng chẳng bền

Chí công niệm Phật thác lên Thiên-đường

Hiu hiu gió thổi bốn phương

Thầy chưa ra thế cảm thương dân trời

Dặn trong thiên hạ mọi nơi

Đừng quen thói dữ sỡ đời gian nan

Chừng nào Phật xuất An-Giang

Nhơn dân lục tỉnhthanh nhàn tấm thân

Bảo người niệm Phật cho cần

Việc đời đã tới hầu gần tới đây

Mấy người chẳng chữ lới Thầy

Tới chừng nước lụt thác đầy mọi nơi

Phải toan làm phước thấu Trời

Ai làm hành thiện nạn đời thoát qua

Còn người hành ác thậm đa

Đến chừng thiên hỏa khóc la vang vầy

Bởi mình chẳng giữ lời thầy

Bây giờ hản hữu sự nầy hết trông

Phần thời mắc trận đại giông

Đông Tây Nam Bắc đại đồng lấp thây

Ai mà theo đặng từ bi

Đến chừng bát loạn can gì tới ta

Giử lòng niệm Phật Di-Đà

Thời lên sơn lãnh thấy mà thời hay

Lòng ta dạ dốc thảo ngay

Lên non sơn lãnh tìm tày Bửu Châu

Bửu Châu có đó hết sầu

Non tiên từ tạ khấu đầu lui ra

Nguyền xin cho đến Láng-bà

Xem trong làng ấy tợ mà bồng lai

Lạ lùng chẳng dám hỏi ai

Biết làm sao thấu Bồng-lai cát đằng

Đến đây dạ dốc khăng khăng

Rán mà tu niệm cát đằng trải qua

Ra về dạ lại xót xa

Cảm ơn người đức ví bằng thái sơn

Giữ mình cho trọn nghĩa nhơn

Dầu ai mua oán chát hờn mặc ai

Đêm ngày tưởng niệm Như-lai

Lòng ta dốc quyết hoài hoài đừng quên

Hởi người niệm Phật cho bền

Mai sau cũng đặng gần bên Phật Thầy

Nói cùng thiên hạ điều nầy

Không tu việc tới lên rày đặng đâu

Ngồi buồn nghỉ lại thêm sầu

Lời Thầy răn dạy ai hầu nhớ đâu

Trong đời nhiều nổi cơ cầu

Nghèo thời khinh dễ giàu thời trọng thay

Ý người lòng ở chẳng ngay

Nghĩa nhân chẳng có sa nay ngục hình

Diêm đình lượng rộng thinh linh

Mấy ai trung hiếu thì mình đặng siêu

Đến chừng Phật khiến đảo điu

Nhơn đâu thiên hạ thác nhiều khá thương

Lên đường từ giả thôn hương

Âm thinh ba tiếng bốn phương mịt mù

Thầy răn thiên hạ không tu

Nơi nơi khắp xứ dỏng dù nghinh ngang

Đến chừng núi lở đá tan

Bốn phương xao xuyến chẳng an dân Trời

Dặn dùng bổn đạo mọi nơi

Thầy còn ở núi tới thời mới ra

Khuyên trong lớn nhỏ bé già

Gắng lên cho tới kẻo mà khôn tinh

Mấy người ở thế lòng khinh

Ai mà lên tới thấy linh việc đời

Đến sau nước dẩy quá vời

Người ta tinh sợ không lời thiệt hơn

Hay vầy tầm chốn thất sơn

Ắt là khỏi nạn chi sờn tới ta

Đến chừng niệm Phật bôn ba

Phật không thấy Phật thấy ta một mình

Bây giờ mới biết Phật linh

Tam bành lục tặc dục mình không tu

Khiến xuôi hồn xuống Diêm phủ

Còn nơi thiên hộ mịt mù thấy đâu

Phần thời thương tiếc bò trâu

Tổn hao ngại vật biết hầu làm sao

Dân như cá cạn ở ao

Biết mà tầm bực gò cao nương mì

Nào hay Trời khiến thình

Nhơn sao thiên hạ gập ghình khóc

Bao giờ ngọc xuất An-giang

Thái bình thiên hạ bạc tiền nhiều thay

Nhà nhà no đủ bằng nay

Nơi nơi lạc nghiệp toại thay tấm tình

Cửa trời mở rộng thinh thinh

Bằng ai còn lại thì mình hóa Thân

Trong đời thiên hạ tốt liên

Lần theo Đế Thuấn Thánh biền cũng nên

Công đồng tam cỏi dưới trên

Những đường thiên lộ xuống lên thoại lòng

Đường Tây, Tiên kiển song song

Muôn dân lạc nghiệp toại lòng vui thay

Bằng ai chép để ca tay

Coi rồi thì biết thảo ngay làm lành

Thầy còn ở ẩn non xanh

Bảo người dương thế đành rành thì thôi

Hạ nguơn đã cận người ôi

Nay ta giáng bút để thôi cỏi đời

Thú vui thanh thủy đời hằng trải

Ở biển lai minh cải quá giang

Quốc thới dân khương trang điểm tiếc

Tận ý đề thơ biết lục nhâm

Tâm ngoạt thiền hình tâm nhị giác

Thập ngoạt huờn lai đáp tam nhâm

Giáp tý giáp dần thâm quí hợi 1984

Lục ngoạt xuân nguơn đải chánh chung

Láng bà để kiển trung quân tựu

Ngọc xuất An-giang hựu thú vui

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn