Từ trang 77 đến trang 86

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 5812)
Từ trang 77 đến trang 86


BÁN

 

BÁN BUÔN

 "Thấy chúng-sanh đắp Phật bán buôn,

 Mà tội lỗi ngàn muôn lao-lý."

 (01.ThienLyCa-204-V1-183)

 

 "Giả quê dốt khuyên người tỉnh-ngộ,

 Giả bán buôn thức giấc người đời."

 (Q2.KDNK-055-V1-094)

 

 "Việc bán buôn phải giữ ngang cân,

 Chớ tập tánh lận lường tráo đấu."

 (Q4.GMTK-093-V1-143)

 

BÁN CÁ

 "Giả người bán cá bằng nay,

 Dân-chúng ngày rày xúm lại mua đông ."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-383)

 

BÁN CAU

 "Đến nơi thiên-hạ còn đông,

 Giả gái không chồng đi bán cau tươi."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-402)

 

BÁN CHÈ

 "Chợ nầy đậu tại nhà bè,

 Giả chị bán chè dạo khắp các nơi."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-552)

 

BÁN CHIẾU

 "Thơ của “ ÔNG BÁN CHIẾU ”"

 (01.thoOngBanChieu-216-V2-000)

 

BÁN HÀNG

 "Bị ngoại-quốc bán hàng quá gắt,

 Nên dân ta chịu chữ cơ-hàn."

 (Q4.GMTK-095-V1-237)

 

BÁN KHOAI

 "Cảm-thương Ông Lão Bán Khoai,

 Vì yêu dân-chúng chẳng nài nắng mưa."

 (Q1.SGKNĐ-048-V1-837)

 

BÁN LỘ

 "Bán lộ gian-hồ kính tặng Kim-Sơn Phật"

 (01.thoOngBanChieu-217-V2-025)

 

BÁN MẮM

 "Tới đây dẹp hết vè thơ,

 Giả Người Bán Mắm quá khờ quá quê."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-482)

 

BÁN MÌNH CHUỘC CHA

 "Nhắc năm Gia-Tĩnh triều Minh,

 Nàng Kiều vì hiếu bán mình chuộc cha."

 (Q3.SG-084-V1-560)

 

BÁN NON-SÔNG

 "Nhớ lại bảy mươi năm trở ngược,

 Say mì lắm kẻ bán non-sông."

 (01.BanhMi-188-V1-008)

 

BÁN RẺ

 "Thấy già bán rẻ nó ham,

 Bị thêm quê dốt nó làm thẳng tay."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-499)

 

BÁN TẦN

 "Nếu lỡ cơ mua tảo bán tần,

 Thân trí cực, nợ lần-khân chẳng dứt."

 (04.ThucTinhTinDo-370-V1-023)

 

 "Nhờ ơn Mẫu-quốc vinh thân,

 Giờ toan mua tảo bán tần nữa sao?"

 (07.HChuogCanhTinh-428-V1-004)

 

BÁN THUỐC

 "Bình-minh vừa buổi chợ đông,

 Bày trò bán thuốc hát ròng đời nay."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-364)

 

 "Tới đây bày đặt hát kình,

 Đua nhau bán thuốc mặc tình mua không."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-568)

 

 "Vào nhà nói chuyện một hơi,

 Gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-684)

 

BÁN THUỐC SƠN ĐÔNG

 "Đến đây Thầy-Tớ hóa mười,

 Nói nói cười cười bán thuốc Sơn Đông."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-796)

 

BÁN TRẦU

 "Nói ra thêm thảm thêm thê,

 Ông-Lãnh dựa kề giả bán trầu cau."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-494)

 

BẠN

 

BẠN HÀNG

 "Bạn hàng tiếng nói quá dòn:

 Giá nầy chẳng bán còn chờ chuyện chi?"

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-485)

 

 "Bạn hàng xúm lại lao-xao:

 Ông bán giá nào nói thử nghe coi?"

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-495)

 

BẠN PHẢN BẠN

 "Được vinh-hoa khinh-bỉ kẻ hèn,

 Bạn phản bạn như ngươi Bùi-Kiệm."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-204)

 

BẠN SẠCH NHƠ

 "Từ-bi đâu vướng mối hiềm xưa,

 Nhưng vẫn lọc-lừa bạn sạch nhơ."

 (08.xhPhamThieu.h-446-V1-006)

 

BẠN-TÁC

 "Chữ bạn-tác dầu cho đến chết,

 Cũng keo-sơn gắn chặt mới là."

 (Q4.GMTK-104-V1-551)

 

BẠN TRẦN-GIAN

 "“TỈNH BẠN TRẦN-GIAN”"

 (02.TinhBanTGian-352-V1-000)

 

BẠN TRI-ÂM

 "Nay gặp bạn tri-âm tri-kỷ,

 Cho những điều thiện-mỹ cổ lai."

 (02.choThamtaNGA-268-V1-005)

 

 "Ngày nay gặp Bạn Tri-Âm,

 Rán mà trì-chí đặng tầm huyền-cơ."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-819)

 

BÀNG

 

BÀNG-HOÀNG

 "Sét tin ruột nọ bàng-hoàng,

 Gượng say làm tỉnh rỗi nhàn cụng ly."

 (02.BongHong-334-V1-029)

 

 "Lúc hoàn-cầu tiếng súng nổ vang,

 Bừng tỉnh giấc bàng-hoàng suy-nghĩ lại."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-012)

 

BẢNG

 

BẢNG GHI

 "Một câu quân lý tứ-ân,

 Ta đừng phai-lợt phong-thần bảng ghi."

 (02.ĐeChonĐatBac-267-V1-315)

 

BẢNG-HỔ

 "Bảng-hổ danh đề tên chí-sĩ,

 Đem tài thao-lược giúp non-sông."

 (04.DungKinhQuyen-378-V1-007)

 

BẢNG-HỔ DANH ĐỀ

 "Bảng-hổ danh đề tên chí-sĩ,

 Đem tài thao-lược giúp non-sông."

 (04.DungKinhQuyen-378-V1-007)

 

BẢNG VÀNG

 "Sấm vang thì lộ bảng vàng,

 Chư nhu thế-giới khắp tràng tới thi."

 (01.ThienLyCa-206-V1-267)

 

 "Bởi trước giữ-gìn nền đạo-đức,

 Bảng vàng chói rạng chẳng hề lu."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-024)

 

BẠNG

 

BẠNG DUẬT TƯƠNG TRÌ

 "Giống-nòi nỡ giết nhau chi?

 Bạng duật tương trì lợi lũ ngư ông."

 (07.TuThan-432-V1-016)

 

 "Đồng-bào nỡ giết nhau chi,

 Bạng duật tương trì lợi lũ ngư-ông."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-020)

 

BÀNH

 

BÀNH-TỔ

 "Mấy ai trăm tuổi ở đời,

 Được như Bành-Tổ mà rời lợi-danh?"

 (02.VLangPhuAn-252-V1-024)

 

BẢNH

 

BẢNH-CHẸ

 "Bảnh-chẹ ngồi chơi xướng hỡi ông!

 Tâm lành sao chẳng tiếp non-sông?"

 (02.vinhOngDia-251-V1-001)

 

BÁNH

 

BÁNH MÌ

 "BÁNH MÌ"

 (01.BanhMi-188-V2-000)

 

BÁNH TRÁI

 "Áo quần lòe-loẹt đi cùng xóm,

 Bánh trái dẫy-đầy nỗi cúc-cung."

 (01.ThiXuan-221-V1-004)

 

BAO

 

BAO-BIẾM

 "Sá chi kẻ dùng lời bao-biếm,

 Chê Điên-Khùng khó kiếm cho ra."

 (02.choThamtaNGA-269-V1-033)

 

 "Lời trang-nghiêm êm-ái thốt ra,

 Đừng bao-biếm mới là nhơn-thiện."

 (Q5.KT-130-V1-474)

 

BAO-BỌC

 "Người làm phải như tằm trong kén,

 Có muôn tơ bao-bọc ấm thân."

 (02.SaĐec-300-V1-062)

 

 "Bao-bọc non Hồng cùng nước Lạc,

 Việc đời cũng biết chớ sao không?"

 (05.hhoiPhongDa.h-401-V1-007)

 

 "Vào bụng mẹ chung quanh bao-bọc,

 Có khác nào ở chốn ngục-tù."

 (Q5.KT-124-V1-285)

 

BAO-DUNG

 "Bà tâu thêm ở trước đền rồng,

 Xin Thánh-thượng bao-dung kẻ khó."

 (Q5.KT-119-V1-130)

 

BAO-LA

 "Thế-sự bao-la Ta chẳng quản,

 Tiên-cảnh non-Bồng sẵn vị-ngôi."

 (02.ĐeChonĐatBac-265-V1-248)

 

 "Bao-la cảnh Phật cõi Tiên,

 Tòng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu."

 (02.VLangMHĐ-247-V1-089)

 

BAO PHEN

 "Cơn lỡ-vỡ buồn tanh chuyện quái,

 Tim non đời kinh-hãi bao phen."

 (02.BongHong-334-V1-024)

 

 "Vàng đá bao phen cơn nước lửa,

 Chì thau lắm chuyện lúc non hài."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-075)

 

 "Từ thuở bé bao phen tang-hải,

 Khí kiêu-hùng đem lại những chi đâu?"

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-013)

 

 "Trải bao phen lao-khổ xiết chi,

 Sau Ngài đến Rạch-Ni Liên-Thuyền."

 (Q5.KT-123-V1-243)

 

 "Trải bao phen dãi-gió dầm-mưa,

 Ngày kiệt sức huyễn-thân tan nát."

 (Q5.KT-125-V1-311)

 

BAO-TỬ

 "Tưởng ăn vài trái đố chơi,

 Ai dè bao-tử là nơi kho tàng."

 (06.choCoKyGioi-409-V1-014)

 

BÀO

 

BÀO-CHỮA

 "Ghét người thời kiếm chuyện dệt-thêu,

 Thương viện lẽ thấp cao bào-chữa."

 (Q5.KT-131-V1-502)

 

BẢO

 

BẢO-AN

 "Ra kệ nầy hai chữ bảo-an,

 Cho trần-thế được tâm thanh-tịnh."

 (Q4.GMTK-112-V1-837)

 

BẢO-BỌC

 "Gánh-gồng bảo-bọc giang-san,

 Giữ-gìn biên cảnh bằng-an đời đời."

 (05.TangĐTNAiQuoc-405-V1-023)

 

BẢO GIÁC DÂN

 "Vi lộ thiên-oai bảo giác dân,

 Ngọc nam ẩn-sĩ dị-thường nhân."

 (01.choHChuBO-214-V1-013)

 

 "BỬU-châu công luyện chốn non thần,

 SƠN-thuỷ môn giang bảo giác dân."

 (01.HayChoThienĐinh-217-V1-002)

 

 "BỬU châu công luyện chốn non Tần,

 SƠN thủy môn giang bảo giác dân."

 (Q1.SGKNĐ-050-V1-915)

 

BẢO-GIANG

 "KỲ sanh tạo giả thi truyền tục,

 HƯƠNG giải thao tồi thị Bảo-giang."

 (02.ToCauHuyenBi-255-V1-020)

 

BẢO-THỦ

 "Của dương-thế góp tom bảo-thủ,

 Sợ gian-phi trộm-cướp rình-mò."

 (Q5.KT-126-V1-357)

 

BẢO-TOÀN

 "Ngưỡng cầu Thượng-Đẳng Đại Thần,

 Phải ra trị nước bảo-toàn lê-dân."

 (01.thoOngBanChieu-217-V2-022)

 

 "Tu với tỉnh bảo-toàn thân-thể,

 Giữ đừng mòn linh tánh mới hay."

 (02.choThamtaNGA-269-V1-029)

 

 "Giữ một lòng hiền-hậu mới mầu,

 Quanh năm cũng bảo-toàn thân-thể."

 (Q4.GMTK-109-V1-730)

 

BẢO-TOÀN THÂN-THỂ

 "Tu với tỉnh bảo-toàn thân-thể,

 Giữ đừng mòn linh tánh mới hay."

 (02.choThamtaNGA-269-V1-029)

 

 "Giữ một lòng hiền-hậu mới mầu,

 Quanh năm cũng bảo-toàn thân-thể."

 (Q4.GMTK-109-V1-730)

 

BẢO-TỒN

 "Miễn đặng bảo-tồn non-nước cũ,

 Giữ an tánh-mạng cả đồng-bào."

 (08.QuyetRutCaSa-437-V1-015)

 

 "Tranh độc-lập để bảo-tồn non-nước,

 Biết bao lần chúng giặc phải cuồng-điên."

 (09.KNRungChaLa-454-V1-006)

 

BẢO-TỒN NON-NƯỚC

 "Miễn đặng bảo-tồn non-nước cũ,

 Giữ an tánh-mạng cả đồng-bào."

 (08.QuyetRutCaSa-437-V1-015)

 

 "Tranh độc-lập để bảo-tồn non-nước,

 Biết bao lần chúng giặc phải cuồng-điên."

 (09.KNRungChaLa-454-V1-006)

 

BẢO TRUYỀN

 "Nhẫn-tâm nhựt nhựt thường an-lạc,

 Nhẫn-tánh niên niên đắc bảo truyền."

 (01.BatNhan-213-V1-006)

 

BÃO

 

BÃO-LỤT

 "Xưa kia bão-lụt tỉnh nầy,

 Mà sau cảnh khổ xứ nầy nhiều hơn."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-787)

 

BÁO

 

BÁO-BỔ

 "Đầu cúi lạy Cửu-Huyền Thất-Tổ,

 Ngõ đáp ơn báo-bổ sanh-thành."

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V1-002)

 

BÁO CỪU

 "Cùng nhau hiệp bạn vầy đoàn,

 Luyện rèn thao-lược đặng toan báo cừu."

 (05.GoiĐThanhnien-403-V1-004)

 

BÁO ĐÁP

 "Nợ nước văn-chương toan báo đáp,

 Ơn nhà đạo-đức quyết đền ân."

 (02.TinhBanTGian-352-V1-005)

 

BÁO ĐỀN

 "Ta-bà thật cảnh ưu-phiền,

 Duyên trần cấu-kết oan-khiên báo đền."

 (04.HoaiCo-378-V1-030)

 

 "Nợ-nần tiên-tổ tạo gây nên,

 Con cháu ngày nay phải báo đền."

 (04.RutCaiNguDan-380-V1-010)

 

BÁO HIẾU

 "Cháu con báo hiếu theo Nhà-Phật,

 Cha mẹ qua đời thủ lễ chay."

 (0K.BHieuĐNha-460-V1-005)

 

 "Mẹ cha là kẻ trọng-ân,

 Dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già."

 (Q3.SG-083-V1-510)

 

 "BÁO-HIẾU ĐẠO NHÀ

 (0K.BHieuĐNha-460-V2-000)

 

BÁO-HIẾU ĐẠO NHÀ

 "BÁO-HIẾU ĐẠO NHÀ"

 (0K.BHieuĐNha-460-V2-000)

 

BÁO QUỐC

 "Đởm lực hà quê trung-trực thử,

 Hùng-ca báo quốc nghĩa đào thiên."

 (01.VenManBiMat-210-V1-006)

 

 "Hy-sinh báo quốc tận trung,

 Đem bầu nhiệt-huyết so cùng sắt gang."

 (05.GoiĐThanhnien-404-V1-027)

 

 "Đã mang lấy nợ non-sông,

 Quyết lòng báo quốc tồn vong sá gì."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-008)

 

BÁO-ỨNG

 "Đã thấy lộ cơ trời báo-ứng,

 Diệt loài gian, tầm kiếm con Tiên."

 (02.DieuPhapQMinh-297-V1-221)

 

 "Luật Trời báo-ứng nhãn-tiền,

 Khắp trong thiên-hạ đảo huyền-từ nay."

 (02.TuGLgNhonNghia-326-V1-023)

 

 "Mở tâm linh nghĩ đến đoạn nầy,

 Điều họa-phước ấy cơ báo-ứng."

 (Q5.KT-133-V1-590)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn