Từ trang 11 đến trang 21

08 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 4799)
Từ trang 11 đến trang 21

 "Ai mà ăn ở nghinh-ngang,

 Tà ma yêu quỉ đón đường phân thây."

 (SGNĐ Cuốn 01-045)

 

 "Gian tà ăn ở dọc-ngang,

 Tru di tam tộc đặng răn nịnh thần."

 (SGNĐ Cuốn 02-081)

 

 "Tòa vàng ăn ở vững bền,

 Khỏi lo lao lý dưới miền trần gian."

 (SGNĐ Cuốn 03-031)

 

ĂN TRỘM

 "Ăn trộm ăn cướp sống dai,

 Chưởi mắng nó hoài mà thấy chết đâu."

 (SGNĐ Cuốn 03-151)

 

 "Tu niệm nhiều kẻ thả trôi,

 Ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm."

 (SGNĐ Cuốn 03-176)

 

ĂN UỐNG

 "Heo kia ăn uống ngao du,

 Nhảy hoành gầm giỡn rừng thu vui vầy."

 (SGNĐ Cuốn 09-215)

 

 "Dối gian quyên tởi của người,

 Đem về ăn uống vui cười nghinh-ngang."

 (SGNĐ Cuốn 11-160)

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


ÂM

 

ÂM BINH

 "Lại có một mối âm binh,

 Làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an."

 (SGNĐ Cuốn 02-025)

 

 "Kẻ thời bị thú bắt ăn,

 Người thời lại bị âm binh chạy nhào."

 (SGNĐ Cuốn 03-008)

 

 "Nếu ai mà chẳng tin lòng,

 Nữa sau lại bị âm binh hại rày."

 (SGNĐ Cuốn 04-274)

 

ÂM DƯƠNG

 "Chuyện đời khó dạy biết bao,

 Âm dương lộn lạo tổn hao thế-trần."

 (SGNĐ Cuốn 08-244)

 

 "Âm dương Tạo-Hóa xây vần,

 Tu hành thì khỏi mười phần lao đao."

 (SGNĐ Cuốn 09-173)

 

 "Cõi trần ít kẻ hiền lương,

 Cho nên lộn lạo âm dương vậy mà."

 (SGNĐ Cuốn 10-148)

 

ÂM HAO

 "Thân tôi khó biết dường bao,

 Thương đời tỏ hết âm hao cho đời."

 (SGNĐ Cuốn 03-108)

 

 "Chư Thần tâu hết âm-hao,

 Tâu qua Ngọc-Đế thấp cao cho tường."

 (SGNĐ Cuốn 04-081)

 

ÂM NHƠN

 "Ba là hạ giái Diêm Quan,

 Thập Vương ngũ Vị quản hàng âm nhơn."

 (SGNĐ Cuốn 11-188)

 

ÂM PHỦ

 "Khi sống khinh ngạo Thiên Đình,

 Thác xuống Âm Phủ hành hình thâm oan."

 (SGNĐ Cuốn 09-266)

 

 "Ở trên dương-thế nghinh-ngang,

 Thác xuống Âm Phủ có an bao giờ."

 (SGNĐ Cuốn 09-268)

 

ẤM

 

ẤM ÁO

 "Chừng nào chúa Thánh lên ngôi,

 Trên vua ấm áo dưới tôi no lòng."

 (SGNĐ Cuốn 03-324)

 

ẤM NO

 "Quý Dậu có Phật ta bà,

 Vạn dân thiên-hạ nhà nhà ấm no."

 (SGNĐ Cuốn 05-120)

 

 "Quý Dậu có Phật ta bà,

 Thái bình bá-tánh nhà nhà ấm no."

 (SGNĐ Cuốn 06-092)

 

 "Đừng thấy tu niệm chê cười,

 Chê cười nào có ấm no bao giờ."

 (SGNĐ Cuốn 06-126)

 

 "Nhâm Quý chư Phật ta bà,

 Nhơn vật thiên-hạ nhà nhà ấm no."

 (SGNĐ Cuốn 08-122)

 

 "Niệm Phật thì đặng ấm no,

 Khỏi nơi đói lạnh mà lo nỗi gì."

 (SGNĐ Kệ 02-091)

 

ÂN

 

ÂN CẦN

 "Làm đau nhiều bịnh muôn phần,

 Cho nên Phật-Tổ ân cần ra đi."

 (SGNĐ Cuốn 01-010)

 

 "Phật sai tôi phải ân cần,

 Rao truyền đạo chánh cho dân tu trì."

 (SGNĐ Cuốn 01-041)

 

 "Năm nay phải kíp ân cần,

 Giáo truyền khắp hết xa gần tu thân."

 (SGNĐ Cuốn 01-061)

 

 "Rán mà niệm Phật ân cần,

 Bằng không tu niệm phải lâm tai nàn."

 (SGNĐ Cuốn 01-093)

 

 "Lạy cầu chư Phật chư Thần,

 Cửu-Huyền Thất-Tổ ân cần chẳng sai."

 (SGNĐ Cuốn 02-034)

 

 "Truyền cho hộ vệ ân cần,

 Đôi hàng chư vị các lân ứng hầu."

 (SGNĐ Cuốn 03-119)

 

 "Thích-Ca mới hỏi ân cần:

 "Cớ sao Hoàng-Đế tu thân làm gì?""

 (SGNĐ Cuốn 04-019)

 

 "Chư Thần nghe dạy ân cần,

 Lui về cung-điện thế-trần tuần xem."

 (SGNĐ Cuốn 04-073)

 

 "Rán mà tu niệm ân cần,

 Đặng mà coi hội Long-Vân trên Trời."

 (SGNĐ Cuốn 05-023)

 

 "Sư Vãi vội vã ân cần,

 Đi hết khắp cả cõi trần giáo khuyên."

 (SGNĐ Cuốn 09-009)

 

 "Như ai sớm biết ân cần,

 Tu thân tích đức mười phần thảnh thơi."

 (SGNĐ Cuốn 11-139)

 

 "Niệm Phật thì phải ân cần,

 Thức khuya dậy sớm tay lần hột châu."

 (SGNĐ Kệ 02-011)

 

 "Niệm Phật Phật độ ân cần

 Lâm cơn nguy hiểm có người cứu an."

 (SGNĐ Kệ 02-039)

 

 "Bền lòng niệm Phật ân-cần,

 Gắng công tu niệm cũng bằng bạc muôn."

 (SGNĐ Cuốn 01-127)

 

 "Người đà hết dạ ân-cần,

 Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ?"

 (SGNĐ Cuốn 06-101)

 

ẨN

 

ẨN HÌNH

 "Niệm Phật có Phật Như-Lai,

 Bình an yêu quái ẩn hình trong thân."

 (SGNĐ Kệ 02-036)

 

ẨN MÌNH

 "Hạ-Nguơn lục thập nhứt niên,

 Thầy đà về cõi Tây-Thiên ẩn mình."

 (SGNĐ Cuốn 04-002)

 

 "Ất-Sửu ác thú lộ trương,

 Ẩn mình rừng rậm chưa ra chán chường."

 (SGNĐ Cuốn 05-018)

 

ẨN NÚP

 "Chừng nào Thánh-Chúa bước sang,

 Người hiền ẩn núp nghinh-ngang ra tài."

 (SGNĐ Cuốn 03-298)

 

ẨN SĨ

 "Các vị quan trấn thở than,

 Lên non ẩn sĩ cho an một bề."

 (SGNĐ Cuốn 04-008)

 

ẨN THÂN

 "Ghét đứa dối thế rằng tu,

 Ghét lũ làm biếng cạo đầu ẩn thân."

 (SGNĐ Cuốn 11-158)

 

ẤN

 

ẤN RỒNG

 "Vân-Tiên mắc nạn mấy lần,

 Ngày sau người đặng ấn rồng trị dân."

 (SGNĐ Cuốn 07-068)

 

ẤT

 

ẤT-SỬU

 "Giáp-tý cơ cuộc chưa rồi,

 Bước qua Ất-Sửu khổ thôi nhiều bề."

 (SGNĐ Cuốn 02-012)

 

 "Ngồi buồn bắt mạch xem sao,

 Giáp-tý, Ất-Sửu chuyện mau bây giờ."

 (SGNĐ Cuốn 03-002)

 

 "Giáp-tý chưa có bao nhiêu,

 Qua năm Ất-Sửu bịnh đa đói nhiều."

 (SGNĐ Cuốn 03-188)

 

 "Trung-Ương Ất-Sửu có dông,

 Hiền từ Phật độ cũng không lụy mình."

 (SGNĐ Cuốn 03-259)

 

 "Ất-Sửu Phiên-Quốc chiến-chinh,

 Qua năm Đinh-Mão nam đình giao ngôi."

 (SGNĐ Cuốn 04-003)

 

 "Ất-Sửu nầy xuất tướng trung,

 Bính-Dần nhiều bực anh-hùng ai đương."

 (SGNĐ Cuốn 05-013)

 

 "Ất-Sửu ác thú lộ trương,

 Ẩn mình rừng rậm chưa ra chán chường."

 (SGNĐ Cuốn 05-017)

 

 "Một điềm ba sắc chẳng lành,

 Ất-Sửu tháng tuất giờ thân không hiền."

 (SGNĐ Cuốn 08-008)

 

ÂU

 

ÂU CA

 "Mấy người làm phước làm nhân,

 Long-hoa một hội quân thần âu ca."

 (SGNĐ Cuốn 02-084)

 


 

 

 

 


 

 

 

 


BA

 

BA CÂU

 "Đọc rồi phải niệm ba câu,

 Có biên câu niệm khẩn cầu dưới đây."

 (SGNĐ Kệ 02-109)

 

BA CHỤC

 "Thuở xưa sáu chục bạc đầu,

 Đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều."

 (SGNĐ Cuốn 07-024)

 

BA CÕI

 "Lại sai Thái Tử Na Tra,

 Ngụy Trưng Thần tướng chầu ba cõi rày."

 (SGNĐ Cuốn 08-162)

 

 "Lại sanh Tam Giáo Tam Nguơn,

 Lại sanh ba cõi rõ ràng nào sai."

 (SGNĐ Cuốn 11-184)

 

BA CUNG

 "Chưởi rủa réo hết gần xa,

 Ông kia bà nọ đủ mà ba cung."

 (SGNĐ Cuốn 11-062)

 

BA SẮC

 "Điềm hiện ba sắc tam quang,

 Sắc đỏ sắc vàng lại với sắc xanh."

 (SGNĐ Cuốn 08-005)

 

 "Một điềm ba sắc chẳng lành,

 Ất-Sửu tháng tuất giờ thân không hiền."

 (SGNĐ Cuốn 08-007)

 

BA TÔI

 "Đờn kia ai nỡ dứt dây,

 Ba tôi thì cũng theo Thầy không buông."

 (SGNĐ Cuốn 06-140)

 

BA TỚ

 "Chừng nào nước chảy đông nguồn,

 Một thầy ba tớ hết tuồng lao-đao."

 (SGNĐ Cuốn 03-276)

 

 "Nào khi nắng bụi bay tuông,

 Một Thầy ba tớ chẳng buồn lại vui."

 (SGNĐ Cuốn 06-136)

 

BA VIỆC

 "Một điềm ba việc đảo huyền,

 Hăm bảy tháng nầy phút lại hiện ra."

 (SGNĐ Cuốn 08-009)

 

 

BÀ HỎA

 "Rủa kêu Cố Hỉ thượng-cung,

 Bà Hỏa, Bà Thủy lại kêu Thánh Thần."

 (SGNĐ Cuốn 08-064)

 

BÀ HỒNG

 "Năm non bảy núi Bà Hồng,

 Ôn Hoàng Dịch Lệ lại kêu bảy Bà."

 (SGNĐ Cuốn 08-065)

 

BÀ NỌ

 "Chưởi rủa réo hết gần xa,

 Ông kia bà nọ đủ mà ba cung."

 (SGNĐ Cuốn 11-062)

 

BÀ THỦY

 "Rủa kêu Cố Hỉ thượng-cung,

 Bà Hỏa, Bà Thủy lại kêu Thánh Thần."

 (SGNĐ Cuốn 08-064)

 

 

BÁ-HỘ

 "Có ăn lại ở hãnh kiêu,

 Nói mình bá-hộ khi chê kẻ nghèo."

 (SGNĐ Cuốn 07-026)

 

BÁ-SĨ

 "Thương thay bá-sĩ vậy mà,

 Bơ vơ thương nhớ tớ xa Thầy rồi."

 (SGNĐ Cuốn 02-197)

 

 "Thương thay bá-sĩ lòng trung,

 Chê cười mặc thế Khùng không lòng buồn."

 (SGNĐ Cuốn 03-273)

 

BÁ-TÁNH

 "Phật biểu niệm chữ từ-bi,

 Thấy trong bá-tánh ít ai làm lành."

 (SGNĐ Cuốn 01-050)

 

 "Làm thiện thì thiện huờn lai,

 Nói cho bá-tánh ai ai giữ mình."

 (SGNĐ Cuốn 01-090)

 

 "Ngọc-Hoàng ngồi ngự trên ngai,

 Thấy trong bá-tánh đời nầy không kiêng."

 (SGNĐ Cuốn 01-110)

 

 "Thịt ăn xương bỏ dẫy đầy,

 Nói cho bá-tánh đời nầy tu thân."

 (SGNĐ Cuốn 01-152)

 

 "Ngồi buồn nói chuyện tầm khùng,

 Mặc tình bá-tánh có dùng thì coi."

 (SGNĐ Cuốn 01-172)

 

 "Khuyên nói bá-tánh hay cùng,

 Tôi thiệt Điên Khùng nhiều nỗi thiết tha."

 (SGNĐ Cuốn 01-177)

 

 "Nam-Mô đức Phật Di-Đà,

 Cầu cho bá-tánh trẻ già đặng an."

 (SGNĐ Cuốn 01-186)

 

 "Ngồi buồn Khùng nói chuyện Điên,

 Thấy trong bá-tánh ưu phiền xót thương."

 (SGNĐ Cuốn 02-002)

 

 "Việc đời càng mỏn càng mòn,

 Nói cho bá-tánh muốn còn tu thân."

 (SGNĐ Cuốn 02-030)

 

 "Tôi khuyên tôi nói ít lời,

 Mặc tình bá-tánh muốn thì ghi coi."

 (SGNĐ Cuốn 02-102)

 

 "Bổn đạo bá-tánh ai ai,

 Nghe lời Khùng dạy ngày nay coi đời."

 (SGNĐ Cuốn 02-147)

 

 "Thời Khùng mới đặng an thân,

 Xin trong bá-tánh vạn dân chí tình."

 (SGNĐ Cuốn 02-158)

 

 "Cửa Trời mở rộng thinh thinh,

 Trách lòng bá-tánh không tình thác oan."

 (SGNĐ Cuốn 02-162)

 

 "Trao cho bá-tánh vạn dân,

 Rán công tu niệm Tây-Phương an nhàn."

 (SGNĐ Cuốn 02-165)

 

 "Răn dạy bá-tánh không nghe,

 Nữa sau đừng trách Khùng nghe Khùng rầy."

 (SGNĐ Cuốn 02-171)

 

 "Ngạo cười thì khổ nhiều bề,

 Mặc tình bá-tánh chợ quê luận bàn."

 (SGNĐ Cuốn 03-162)

 

 "Bây giờ bốn phía chiến chinh,

 Trách lòng bá-tánh không tin Phật Trời."

 (SGNĐ Cuốn 03-238)

 

 "Khuyên hết bá-tánh vạn dân,

 Xin bớt hung dữ tu thân coi đời."

 (SGNĐ Cuốn 03-253)

 

 "Cho nên Phật biểu lưu truyền,

 Như trong bá-tánh tin thì ghi coi."

 (SGNĐ Cuốn 03-288)

 

 "Như-lai lời mới tỏ phân,

 Muốn cho bá-tánh vạn dân tu trì."

 (SGNĐ Cuốn 04-042)

 

 "Thời là phải cậy người đi,

 Rao truyền bá-tánh điều thì thiện-nhơn."

 (SGNĐ Cuốn 04-044)

 

 "Thấy trong bá-tánh còn thêm,

 Lên tâu Ngọc-Đế đặng coi thể nào."

 (SGNĐ Cuốn 04-075)

 

 "Nói cho bá-tánh làm tin,

 Đừng mê đạo khác mà quên Nam Đình."

 (SGNĐ Cuốn 04-243)

 

 "Nói cho bá-tánh đặng tàng,

 Chừng nào đến giảng vá hoàn biết nhau."

 (SGNĐ Cuốn 04-247)

 

 "Rao cho bá-tánh đặng tường,

 Kinh nầy rốt việc rốt đời bớ dân."

 (SGNĐ Cuốn 05-027)

 

 "Mang tai bá-tánh lại phiền,

 Mới tu mà muốn thành Tiên tức thời."

 (SGNĐ Cuốn 05-061)

 

 "Canh Ngũ mới ngự chánh đường,

 Nói cho bá-tánh liệu toan tu hành."

 (SGNĐ Cuốn 05-104)

 

 "Huệ Lưu ý tứ nào sai,

 Đặng cho bá-tánh gái trai tu trì."

 (SGNĐ Cuốn 05-128)

 

 "Chừng nào Núi Cấm hóa lầu,

 Thời là bá-tánh đâu đâu thái bình."

 (SGNĐ Cuốn 05-136)

 

 "Hết đau hết nhức trong mình,

 Cho nên bá-tánh theo nài Tiều đi."

 (SGNĐ Cuốn 06-062)

 

 "Quý Dậu có Phật ta bà,

 Thái bình bá-tánh nhà nhà ấm no."

 (SGNĐ Cuốn 06-092)

 

 "Cửa Trời bốn phía mở khai,

 Trách lòng bá-tánh dạy hoài không tin."

 (SGNĐ Cuốn 08-080)

 

 "Không truyền chê Phật chẳng linh,

 Truyền rao bá-tánh tại sao không vì?"

 (SGNĐ Cuốn 08-082)

 

 "Thân nay cực nhọc nào cần,

 Cám thương bá-tánh muôn phần lao đao."

 (SGNĐ Cuốn 08-242)

 

 "Nói rằng tổ quốc là tiên,

 Cho nên bá-tánh lụy liên mất hồn."

 (SGNĐ Cuốn 09-118)

 

 "Bây giờ hơn lúc nhà Châu,

 Đảo điên bá-tánh thảm sầu nhơn dân."

 (SGNĐ Cuốn 09-172)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn