Bài thứ nhất -> Bài thứ ba mươi

02 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30588)
Bài thứ nhất -> Bài thứ ba mươi

Bài thứ nhất

 

Ông THANH TÂN vấn Gia đình

 

                   Gia đình kỷ cá hội long đàn,

                   Ngưỡng vọng cao ân tố nghiệp xang.

                   Phi vụ tiết phong tầm chánh lý,

                   Nho Tông vị bác hiệp tôn nhan.

          Lược dịch:

                   Xin hỏi gia đình được mấy người

                   Lâm phàm truyền bá đạo vào đời

                   Thành viên gồm những ai đâu nhỉ !

                   Phúc đức Tổ tiên tạo thế thời.

 

Bài thứ nhì

 

ĐỨC THẦY Đáp họa :

 

                   Mộng sầu tan giác hiệp liên đàn,

                   Hai chữ từ bi thẩm nghiệp an.

                   Bài trí năng soi chơn giáo lý,

                   Phật tiền hưởng ứng kiến long nhan.

          Lược dịch:

                   Chỉ có mình Ta chẳng mấy người

                   Lâm phàm khai đạo bởi thương đời

                   Hữu cầu tắc ứng nghi thì giải

                   Phật hiện độ dân đúng thế thời.

 

Bài thứ ba

 

HIẾU NGHĨA VI TIÊN

 

                   Nhơn sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên,

                   Hành thiên tri kinh thị sĩ hiền.

                   Kiếm huệ phi tiêu đoàn nghiệp chướng,

                   Phật tiền hữu nhựt vĩnh an nhiên.

          Lược dịch:

                   Người sống trên đời hiếu đứng đầu

                   Điều lành kinh dạy bậc hiền Nhu

                   Huệ khai như kiếm trừ tan nghiệp

                   Phật tánh huờn nguyên rất nhiệm mầu.

 

Bài thứ tư

 

BÀI CẦU CƠ  (1)

 

                   Nguyễn đắc thanh danh tam hữu phân,

                   Đa công hoài luyện thập niên phần.

                   Chúng kỳ vật xảo thiên truyền bá,

                   Phước lộ hoành thân ngũ sắc vân.

          Lược dịch:

                   Ba lần họ Nguyễn đã phân bày

                   Nói rõ tộc danh kẻ trí tài

                   Thương chúng ra đời truyền đạo cả

                   Phước thừa dõi thấu đến vân đài.

 

Bài thứ năm

 

ĐỨC THẦY Đáp họa :

 

                   Nãi chí thi âm tất hữu phân,

                   Thiên nhiên liên huệ tác nhi phần.

                   Vạn ninh hà hải vi vương bá,

                   Viễn vọng thanh tân tảo phi vân.

          Lược dịch:

                   Thi văn chắc hẳn đã phân bày

                   Cặn kẽ là đây bậc trí tài

                   Vua chúa thì lo dân với nước

                   Đừng nên viễn vọng chuyện vân đài.

 

Bài thứ sáu

 

LỤY TAM CHÂU

 

                   Tam châu hữu ngạn lụy nhỏ sa,

                   Thập bát chư bang động can qua.

                   Dương gian mãnh thú trừ tàn ác,

                   Lê thứ hậu lai khổ thiết tha.

                   Tần bang hậu hận tiêu diêu động,

                   Nam quốc lương dân kiến linh xa.

                   Phồn hoa đô hội lưu giang huyết,

                   Dư đảng dọc ngang cấp Ma Ha.

         

        Hòa Hảo, tháng 8 năm Kỷ Mão (1939)

          Lược dịch:

Lệ đổ ở ba Châu (1)

                    Bờ phải ba Châu lệ nhỏ tràn

                   Lân bang mười tám nước đua sang

                   Binh hùng chư quốc gây chinh chiến

                   Dân sự lắm người phải khổ lan

                   Tần Quốc sau nầy khôn giữ nước

                   Việt Nam chung cuộc có Minh Hoàng

                   Máu tuôn khắp chốn nơi thành thị

                   Nhiều đảng dọc ngang kiếm Phật đàng.

          --------------------------------

(1)     Ba địa danh, năm Kỷ Mão (1939): Châu Đốc, Châu Phú, trong Quận Châu Phú có xã Châu Phú.

 

Bài thứ bảy

 

VÉN MÀN BÍ MẬT

 

                   Giục thúc đạo đồng kiến thúy quyên,

                   Chư bang điềm tĩnh sĩ danh hiền.

                   Sa vi đông hải tri thiều nhạc,

                   Nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên.

                   Đởm lực hà quê trung trực thử,

                   Hùng ca báo quốc nghĩa đào thiên.

                   Sơn ly Phật cảnh hồi Nam Việt,

                   Diệt khổ sanh kỳ vị trưởng miên.

          Lược dịch:

                   Kêu gọi đồng môn kiếm đạo mầu

                   Danh hiền bình ổn khắp năm Châu

                   Biển Đông trổi nhạc mừng Nghiêu Thuấn

                   Bảy núi đền vàng lộ báu châu

                   Mộc mạc quê mùa tâm chánh trực

                   Kiên cường báo quốc dạ in sâu

                   Lìa non xuống hẳn miền Nam Việt

                   Sứ mạng danh Thầy rạng Á Âu.

 

Bài thứ Tám

 

VÉN MÀN BÍ MẬT (tt)

 

                   Bửu ngọc trường quang ẩn tích kỳ,

                   Sơn đài lộ vẻ liễu huyền vi.

                   Kỳ thâm tá giả thi thành thủy,

                   Hương vị âm thầm mộc túy vi.

                   Năm năm lục ngoạt cơ hàn thử,

                   Non lịch đài mây rạng tu mi.

                   Bảy niên hòa địa nhơn hiền thủ,

                   Núi ngự Hoàng san tự đỉnh chi.

          Lược dịch:

                   Ẩn tích mai danh để đợi thời

                   Đền vàng bảy núi lộ nay mơi

                   Lời lành kỳ diệu lan như nước

                   Nguồn đạo ngát hương tỏa khắp nơi

                   Năm tháng hãy còn nhiều đói lạnh

                   Đến thời sẽ được rạng danh Thầy

                   Bảy năm bình ổn tìm hiền sĩ

                   Long Hội chừng ni Chúa Thánh khai.

 

Bài thứ chín

 

VÉN MÀN BÍ MẬT (tt)

 

                   Hòa bình thế giới kiến tiên bang,

                   Ngô giả tùng nhung khí đởm gian.

                   Hồ Thiên tiểu ẩn quân tu ký,

                   Lương thứ dương trần đạo dĩ an.

          Lược dịch:

                   Hòa bình thế giới gặp Thần Tiên

                   Đủ sức dẹp yên cảnh chiến tranh

                   Ta phải Thiên uy chờ lấy lịnh

                   Đạo mầu rải khắp độ quần sinh.

 

Bài thứ Mười

 

VÉN MÀN BÍ MẬT (tt)

 

                   Đào nguyên di khả tứ hồ văn,

                   Khảo đáo tâm trung mãi vạn năng.

                   Thì lai đãi ảnh chơn thiên xuất,

                   Vận thới thô trình trực bỉnh thăng.

                            

                         Hòa Hảo, lối tháng 9 năm Kỷ Mão (1939)

            Lược dịch:

                   Lời thơ diễn tả cảnh Thần Tiên

                   Nuôi chí vượt qua chốn não phiền

                   Chờ đợi Minh Hoàng ra trợ thế

                   Chừng ni sẽ rõ việc Khùng Điên.

 

Bài thứ mười một

 

BÁT NHẪN

 

                   Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền,

                   Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên.

                   Nhẫn dã hương lân hòa ý hỉ,

                   Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên.

                   Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc,

                   Nhẫn tánh niên niên đắc bảo tuyền.

                   Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự,

                   Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.

                             Hòa Hảo, năm Kỷ Mão (1939)

          Lược dịch:

                   Đem hết khả năng để đối nhân

                   Giới răn trước hết giữ gìn thân

                   Xóm chòm hòa thuận cùng trên dưới

                   Chồng vợ thủy chung chẳng rẽ phân

                   Tâm giữ ngày ngày an lạc đạo

                   Tánh luôn năm lẫn phúc chuyên cần

                   Đức lành vạn sự đều an ổn

                   Thành đạt giàu sang hưởng trọn phần.

 

Bài thứ mười hai

 

ĐẠT ĐẠO NGAO DU CHU DI VIỄN CẬN

Đạt đạo hoằng khai kế nghiệp truyền,

                   Chư bang hành thiện hiếu vi tiên.

                   Ngao du thế giới hoàn sanh chúng,

                   Quới tiện trí ngu trạch nhơn hiền.

                   Chu di phục thỉ an bá tánh,

                   Thượng cổ hoàn ư thế tự nhiên.

                   Viễn cận chư châu qui nhứt thống,

                   An cư lạc nghiệp phước vô biên.

                            Phật Thầy Tây An (1849-1856)

          LƯỢC DỊCH:

Đắc Đạo Đi Chu Du Khắp Nơi Để Khuyến Tu.

                   Đắc đạo thừa khai để phổ truyền

                   Điều lành các nước hiếu đầu tiên

                   Chúng sanh thế giới đồng siêu độ

                   Bần phú trí ngu cũng kẻ hiền

                   Chung cuộc lo bề an bá tánh

                   Qui hồi Thượng cổ bởi do Thiên

                   Xa gần chốn chốn gồm chung mối

                   Lạc đạo âu ca mãi vững bền.

 

Bài thứ mười ba

 

Cho Ông Hương Chủ Bó ở Hòa Hảo

 

                   Tâm hành từ thiện vị an nhiên,

                   Phổ hóa hiền nhơn kiến Phật tiền.

                   Huỳnh Long lộ vĩ năng kỳ diệu,

                   Xuất thế điều đình chửa hiệu Tiên.

                   Danh sơn khai bút dìu sanh chúng,

                   Trung Trực phò nguy đãi lịnh Thiên.

                   Tạo xác phù vân khai nhứt điểm,

                   Qui hồi tự lập diệt tiền khiên.

          Lược dịch:

                   Rán lo làm lành được bình yên

                   Dạy dỗ hiền nhơn thấy Phật tiền

                   Xuống thế cho đời câu diệu lý

                   Ra đời Ta vốn chửa danh Tiên.

 

Bài thứ mười bốn

 

Cho Ông HƯƠNG CHỦ BÓ ở HÒA HẢO (tt)

 

                   Kỷ Mão hạ san mượn xác trần,

                   Cảm tình đồng đạo Lão khuyên dân.

                   Thậm thâm đây đó niềm liên ái,

                   Hợp tác cùng nhau nối bút thần.

          Lược dịch:

                   Kỷ Mão lâm phàm mượn sắc thân

                   Duyên lành sẵn có Ta khuyên dân

                   Tỏ niềm thân ái câu huyền bí

                   Chung góp thơ văn giáo độ trần.

 

Bài thứ mười lăm

 

Cho Ông HƯƠNG CHỦ BÓ ở HÒA HẢO (tt)

 

                   Vi lộ Thiên oai bảo giác dân,

                   Ngọc Nam ẩn sĩ dị thường nhân.

                   Sơn giang thủ lĩnh thừa tiên định,

                   Tứ hải hòa giai tất hữu phân.

          Lược dịch:

                   Còn đợi Thiên uy để giáo trần

                   Lạ thường kẻ sĩ khác phàm nhân

                   Non sông chờ đón chơn Minh chủ

                   Bốn biển biết người đã cạn phân.

                                          

 

Bài thứ mười sáu

 

Cho Ông HƯƠNG CHỦ BÓ ở HÒA HẢO (tt)

 

                   Muốn thấy người xưa phải vẹn mày,

                   Nam nhân hữu chí kiến Bồng Lai.

                   Nhìn xem hiệu Lão trong thơ ấy,

                   Tứ cú Nho gia đã cạn bày.

Hòa Hảo, lối tháng 9, năm Kỷ Mão (1939)

          Lược dịch:

                   Đạo nhân trọn vẹn thấy người xưa

                   Hữu chí Bồng Lai hưởng phúc thừa

                   Danh hiệu nhìn trong thơ phú có

                   Ba vần bốn cú hẳn vừa thưa.

 

Bài thứ mười bảy

 

HÃY CHỜ THIÊN ĐỊNH

 

                    Bửu Châu công luyện chốn non Thần,

                   Sơn thủy môn giang bảo giác dân.

                   Kỳ quái chờ nơi Thiên nhứt định,

                   Hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

          Lược dịch:

                   Dày công tu luyện chốn non Thần

                   Đất nước chờ người ổn định dân

                   Hết sức lạ lùng trời định sẵn

                   Thưởng công xứng đáng kẻ tròn ân.

 

Bài thứ mười tám

 

HÃY CHỜ THIÊN ĐỊNH (tt)

 

                   Từ bi hai chữ sắc nâu sồng,

                   Gắng chí dạy đời chẳng tiếc công.

                   Vận bĩ xa chờ câu thạnh thới,

                   Buồn ai châm chích chữ cay nồng.

 

                          Hòa Hảo, năm Kỷ Mão (1939)

          Lược dịch:

                   Nối chí từ bi của Phật Đà

                   Dày công độ chúng khắp gần xa

                   Vận thời chưa đến ngày thông đạt

                   Cay đắng chi người nỗi thiết tha.

 

Bài thứ mười chín

 

Ông HUỲNH HIỆP HOÀ

(làng Bình Thủy, tỉnh Long Xuyên) xướng:

                  

                   Phỏng cầu Tiên Phật dẫn kim châm,

                   Phạn ngữ truyền lai tối thậm thâm.

                   Phanh luyện ô kim mong điểm đạo,

                   Tiễn ngao thế chỉ hóa khai tâm.

                   Thuấn Nghiêu thọ thọ nguy duy hiển,

                   Phật Lão hư không bí khuyết thầm.

                   Thị nhị giáo sư đoàn thuyết pháp,

                   Tảo tương thích điển chúng sanh tầm.

          Lược dịch:

                    Cầu xin Giáo Chủ dẫn lời vàng

                   Phạn ngữ xưa truyền hiểu khó khăn

                   Mở rộng lòng nhơn xin dạy đạo

                   Khai thông tâm tánh được tường kham.

                                Thuấn Nghiêu phước thọ cao vinh hiển

                   Phật Lão vốn không tối thậm thâm

                   Sau Phật là Thầy (1) truyền chánh pháp

                   Tỏ tường chứng tích chúng sanh tầm.

          ----------------------------------------------

(1)   Ý chỉ Đức Huỳnh Giáo Chủ

 

Bài thứ hai mươi

 

ĐỨC THẦY Đáp họa :

 

                   Mã hồi nhơn diện ngã kim châm,

                   Pháp giáo Phạn văn bác diệu thâm.

                   Lam thất thanh chơn hà khuyết đạo,

                   Qui hồi bí hiểm trị nhơn tâm.

                   Môn gia khảo sát lai duy hiển,

                   Vị khí nan thông ký cảm thầm.

                   Ngã thị vô biên nhiên lập pháp,

                   Hòa giai Nam đỉnh tác thi tầm.

                  Hòa Hảo, mồng 1 Tết năm Canh Thìn (1939)

          Lược dịch:

                   Lâm phàm Ta vốn chọn lời vàng

                   Pháp giáo Phạn văn thật diệu thâm

                   Cửa Phật vì sao không đạo đức ?

                   Lòng người khó hiểu bởi tà tâm

                   Giáo tôn thông đạt danh ư thế

                   Tánh hiển tâm linh ý cảm thầm

                   Ta vốn là người truyền Phật Giáo

                   Làm thơ khai đạo ở phương Nam.

                  

Bài thứ hai mươi mốt

 

Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng:

 

                   Chúng sanh tầm đắc đạo nan minh,

                   Bửu bối trùng tâm thể dụng tinh.

                   Cầm kiếm đảnh lư an trí thủ,

                   Càn khôn nhựt nguyệt dị đồng linh.

                   Siêu phàm ôn dưỡng âm dương số,

                   Nhập Thánh đề khai thế tục tình.

                   Thái Thượng Thích Ca luân kiếp giáo,

                   Đơn song đồ đệ cổ kim minh.

          Lược dịch:

                   Chúng sanh tầm đạo khó tường thông

                   Ngự trị vọng tâm chúng phục tòng

                   Như kẻ cầm gươm chờ dưới đất

                   Càn khôn nhựt nguyệt ở trên không

                   Nay ông thông đạt âm dương số

                   Nhập Thánh huờn nguyên tính Phật đồng

                   Thái Thượng, Thích Ca xin nói rõ

                   Môn đồ nhứt vị, cổ kim thông ?

 

Bài thứ hai mươi hai

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

                   Chúng sanh khổ diệt diện nan minh,

                   Ly cấu từ bi cái thế tinh.

                   Nhan Thước duyên do tam diễn thủ,

                   Can trừ danh vị nã kỳ linh.

                   Ngộ thâm nan liễu âm dương số,

                   Xác tục trần gian cố dục tình.

                   Thổ phỉ nam lương toàn khuyến giáo,

                   Tâm hồn ngôn xuất biện kim minh.

          Lược dịch:

                   Khổ công tầm đạo chẳng tương thông

                   Thấy được bóng Ta thật khó lòng

                   Thầy thuốc phải trong hàng Biển Thước

                   Nho gia như thể bậc Nhan Tông

                   Âm dương thấu đạt điều khăn khó

                   Ham muốn dục tâm cố phục tòng

                   Khôn dại Ta nay không thiết đến

                   Tâm tồn ngôn xuất lẽ tường thông.

 

Bài thứ hai mươi ba

 

Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng:

                  

                   Hội trung bửu cái cổ kim truyền,

                   Trí giác hư linh kế lập thiên.

                   Xiển, Triệt phân minh Châu Võ kỷ,

                   Âm dương chuyển luyện Hớn thê tiên.

                   Lôi Âm kinh ký khai đàn việt,

                   Sơn Thứu từ tăng phản bổn nguyên.

                   Gia bác na thời di phổ hóa,

                   Huyền cơ như thử kiếp trần yên.

          Lược dịch:

                   Xưa nay trí thức được lưu truyền

                   Linh hiển khôn cùng luật hóa Thiên

                   Xiển, Triệt trong thời Châu Võ kỷ

                   Lôi Âm khế đạo cũng tùng Thiên

                   Cho dù Xiển, Triệt hay Linh Thứu

                   Hoặc mấy Sư tăng ở cửa thiền

                   Truyền đạo trong thời gian ngắn ngủi

                   Huyền cơ như vậy để sao yên.

 

Bài thứ hai mươi bốn

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

                   Bửu gia nan hối thế gian truyền,

                   Tam thế hư không tế kiệm thiên.

                   Nhơn ngã hạ nguơn phân bất ký,

                   Qui hồi thượng cổ bút thê tiên.

                   Chất âm thinh sắc phi tiêu diệt,

                   Bài phỏng liêm gia bế hộ nguyên.

                   Lập chí hiền nhu đương kế hóa,

                   Thi thần ký chú định hòa yên.

          Lược dịch:

                   Trong nhà của quí khó đem truyền

                   Tam thế hoàn không lẽ tự nhiên        

                   Nguơn Hạ khó tường thời cổ đại

                   Thượng Nguơn sẽ thấy cảnh Thần Tiên

                   Âm thinh sắc tướng đâu cần diệt

                   Giới định huệ luôn giữ tính thiền

                   Nối gót hiền Nho đang lập chí

                   Nếu hòa có được sẽ bình yên.

 

Bài thứ hai mươi lăm

 

Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng:

 

                   Ngọc quang cảnh nội chủ càn khôn,

                   Tam nhứt vô cùng kiến thúc tôn.

                   Âu Á chiến tranh thùy thắng lợi ?

                   Kim lê uổng tử sắc hà môn.

          Lược dịch:

                   Ông như viên ngọc chủ càn khôn

                   Gọi chủ vì tôi quí trọng ông

                   Âu Á đánh nhau ai thắng bại ?

                   Chết oan dân chúng khổ hay không ?

 

Bài thứ hai mươi sáu

 

Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng (tt):

 

                   Hà môn Giáp tý giáng lâm trần,

                   Đào tạo lương tâm khổ não dân.

                   Xuất hiện mạng chơn phi quyết chiến.

                   Cấu ai trị địa hội quân thần.

          Lược dịch:

                   Vì đâu Giáp tý lại lâm trần

                   Để khổ lan tràn khắp thứ dân

                   Xuất hiện chơn nhơn không đánh giặc

                   Làm sao ổn định được cùng dân ?

 

Bài thứ hai mươi bảy

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

                   Thành tha ngũ nội nã càn khôn,

                   Cái thế vô linh mạng Thích Tôn.

                   U lịch bá trừ nô bính lợi,

                   Tiền đồ Lê dị đắc giang môn.

          Lược dịch:

                   Chí thành đuổi kịp lẽ càn khôn

                   Linh hiển vô cùng đạo Thích Tôn

                   Thời thế bây giờ chưa nói được

                   Lê Triều hiện thực với con sông.

 

Bài thứ hai mươi tám

 

ĐỨC THẦY đáp họa: (tt)

 

                   Tam thiên lục bá giáng lâm trần,

                   Khóc tử lang tâm biến họa dân.

                   Tà quái hạ ngươn khai ác chiến,

                   Ất niên bình thự kiến quân thần.

          Lược dịch:

                   Ba ngàn sáu trăm kẻ lâm phàm

                   Gây cảnh tang thương để họa dân

                   Lòng dạ trở thành loài thú dữ

                   Đến năm Ất Dậu tạm thời yên.

 

Bài thứ hai mươi chín

 

Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng:

 

                   Phiến ngôn đại chấn điểm nam cương,

                   Khẩu tụng Văn vương vị bốc tường.

                   Dữ thiện ngôn ngôn tung nhứt nhị,

                   Hành nhơn tịch tịch muội tâm lương.

                   Mã lai thủ thị danh thương pháp,

                   Thủy kiệt chưởng thâm tẩy khổ trường.

                   Thi vấn hồi âm tri bửu hiệu,

                   Tứ minh tam vị hiển văn chương.

          Lược dịch:

                   Một lời chấn động cả miền Nam

                   Chưa nói nhưng tôi hiểu rõ rang

                   Việc thiện của Ngài như có một

                   Điều lành dân thứ khó gìn kham

                   Trận tiền thương ngựa đều dành sẵn

                   Cứu chúng ra tay diệt khổ nàn

                   Thi hỏi hiệu danh xin đáp lại

                   Một trong ba vị ở thi văn.

          Dịch theo lối chiết tự:

                   Phiến chấm đại bên TRẠNG hữu tình

                   Dưới Vương trên khẩu hợp nên TRÌNH

                   Sau tung trước dữ thành nên CỬ

                   Hai tịch ĐA chữ lập thành

                   Thủ thị tay ĐỀ tên bảng hổ

                   Thủ thâm mất thủy THÁM là danh

                   Làm thơ xin hỏi tôn danh hiệu

                   Ba vị văn chương hiển hiện rành.

 

Bài thứ ba mươi

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

                   Hồi đầu điểm đạo chuyển phong cương,

                   Háo thắng bi ly đạo khổ tường.

                   Tề tướng cam phong an diện nhị,

                   Hàn nhơn thọ khóa tác tâm lương.

                   Thiên tôn mật sát nhơn gian pháp,

                   Phật lý di khai đại hội trường.

                   Tam bá ngoại niên chơn bút hiệu,

                   Hàn lâm nhứt đấu vịnh thiên chương.

 

           Hòa Hảo, mồng một tết, năm Canh thìn (1940)

          Lược dịch:

                   Hãy quay tìm đạo ở phương Nam

                   Tranh luận đạo xa khá rõ ràng

                   Tề Tướng hai bề an ổn được

                   Hàn Nhơn một mặt khó gìn kham

                   Nhơn gian Phật giáo Thiên tôn vị

                   Thích đạo hoằng khai đại hội trường

                   Ta đã ba trăm năm có lẽ

                   Làm quan sáng tác ngàn bài văn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn