1- Giữ Vững Đức Tin

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 8510)
1- Giữ Vững Đức Tin

 

Trong việc tu học và hành đạo, Tín-Nguyện-Hành là ba yếu tố cần hội đủ đối với một hành giả trên con đường tu học. Tín là lòng tin đối với giáo lý Phật Pháp. Nguyện là sự phát tâm hay sự tự hứa để hành theo những giáo lý ấy. Hành là làm theo những sự chỉ dạy ấy. Cho nên, đức tin đối với giáo lý Phật Pháp là bước đầu tiên trong việc tu học. 


Với những góp nhặt trong bài viết nầy, là những nhận định và lòng tin của bản thân, đối với những giáo lý, do duyên may gặp được, từ các vị đã đắc đạo, chuyển kiếp, hóa thân…, để giáo hóa, dìu dắt chúng sanh quày đầu hướng thiện trong những thập niên 1800-1900, như: Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Sư Vãi Bán Khoai, và Đức Huỳnh Giáo Chủ.  Mong chia sẻ với những hành giả có cùng pháp duyên, cùng cách nhìn, hầu trợ duyên nhau thêm vững đức tin trên con đường tu học. 

 

Nói là “Giữ Vững Đức Tin”, vì trong bài “Sứ Mạng”, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: “ Những kiếp gần đây, may-mắn gặp minh-sưtruyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng đã quảng-đại từ-bi, … cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ-hải, dạo khắp Tiên-bang, cảnh an-nhàn của người liễu-đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm”, đã cho chúng ta một sự tín nhiệm, một lòng tin vững vàng trong việc hành theo những giáo lý của một vị đã đắc đạo, thấu tỏ cơ mầu, giáo hóa.


Đây cũng là duyên may của chúng ta, vì như Ngài cho biết:chư Phật … cùng các vị chơn-Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ-huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh thì mới mong Thiên Đình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long-Hoa chầu Phật…, kiến diện bậc Chơn-Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái-bình…

 

Nếu lắng tâm để đọc qua và nghiệm kĩ từng điều, thì chúng ta có thể nhận rõ về thân thế cùng nhân duyên mà Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo, cứu độ chúng sanh trong thời Hạ Ngươn Mạt Pháp nầy, như Ngài cho biết:… Vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa. Phật-Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa-Bình cho vạn quốc chư bang…, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh…, trên thì nói Phật-pháp cho kẻ có lòng mộ Đạo qui căn, gây gốc thiện-duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền-diệu của Tiên-gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ-bi của Chư Vị với Trăm Quan…

 

Và những điều các Ngài giáo hóa, là những giáo lý trọng yếu, rút trong Kinh luật và là những lời truyền của Phật, Thánh, Tiên, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, giúp chúng ta nhận rõ những nhiệm mầu, những huyền bí trong Phật Pháp, để tự tìm cho mình con đường giải thoát.

 

Khai rừng kinh kệ câu huyền-bí,
Để cứu nhơn-sanh khỏi thảm-sầu.

 

Rút trong các luật các kinh,
Tùy lòng không ép làm in giảng nầy.

 

Thơ với phú Thần Tiên giáng bút,
Bởi cơ trời đà thúc bên lưng.

 

Lời lành của Phật truyền roi,
Đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà.

 

Khuyên bổn-đạo gần xa nuôi chí,
Lẽ nhiệm-mầu huyền-bí nơi đây.

Thiên đường lộ ấy nào xa,
Muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền.

 

Với những ý qua, mong có thể mang thêm đức tin đến những hành giả có duyên may gặp được những giáo lý của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Sư Vãi Bán Khoai, cùng Đức Huỳnh Giáo Chủ, những vị, với đại tâm bi, chuyển kiếp, hóa thân… để giáo hóa chúng sanh quày đầu hướng thiện trong thời kỳ “pháp-môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu” 


Mong chúng ta hãy lắng tâm để đọc qua bài “Sứ Mạng” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, để nhận rõ về những nhân duyên cùng thân thế của Ngài trong việc khai sáng đạo, phổ hóa, độ đời…, để được vững đức tin trên con đường tu học và hành đạo.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Chín 2014(Xem: 9432)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 19465)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 20793)