Bản Phiên Âm Sấm Truyền Của Tông Phái Phật Thầy - Đoạn 3

29 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 15421)
Bản Phiên Âm Sấm Truyền Của Tông Phái Phật Thầy - Đoạn 3

Tham tài dưỡng vật đa đoan,

Để nuôi thân thịt không toan nghe lời.

Sát sanh hại vật ăn chơi,

Gian phu dâm phụ nhiều lời trớ trinh.

Thấy rồi mình lại tủi mình,

Nói ra thời tệ làm thinh thêm sầu.

Cao bay xa chạy khỏi đâu,

Mắc trong lưới nhặt dãi dầu khá thương.

Phật Tiên tương hội ai tường,

Cứu sanh độ tử mỗi đường trần gian.

Giáo khuyên trần chúng nhiều phang,

Giữ câu nhẫn thiện lòng toan tu hành.

Chứ (21) lời đừng có đua tranh,

Bồ Đề một hột tâm thành đặng siêu.

Long Hoa thắng hội tiêu diêu,

Dữ lạnh đến đó mai chiều sẽ hay.

Phận mình Cư Sĩ dám bày,

Luật nghi phép tắc diễn bài tỏ ra.

Nhứt Ngươn Đức Phật Thích Ca,

Giáng sanh cõi thế Long Hoa hội kỳ

Người sanh bá tuế sở qui,

Bá niên giảm thọ hạ di thiếu thời.

Giảm chí tâm thập đến nơi,

Người cao ba thước là đời cơ nguy.

Tai ương khỗ não nhiều kỳ

Giảm chí vậy thì nay thiệt chẳng sai

Người cao hai thước chẳng dài,

Ôn hoàng tật bịnh liên lai khốn nàn.

Giảm chí thập tuế bước sang,

Người cao một thước tai nàn bớ dân.

Thiệt là đại biến phàm trần,

Vạn nhơn nam nữ thẳng lần sơn trung.

Sách còn ghi nói chẳng không,

Con gái có chồng ngũ ngoạt thành song.

Mạt hạ phong tục long đong,

Thần hôn (22) quốc loạn người không y người

Oan hình, lao ngục khắp nơi,

Nhãn tiền tựu thị (23) là nơi để dành.

Thác về lục đạo tứ sanh,

Tiền đạo, nhơn đạo phước mình thảnh thơi.

Tu la, Ngạ quỉ là loài,

Súc sanh, Địa ngục nhiều tai khốn nàn (24)

Tứ sanh phân nói rõ ràng,

Noãn, thai, thấp, hóa là phang luân hồi (25)

Trì trai, giái sát bớ người,

Cảnh trên Tịnh Độ là nơi để dành.

Làm người cho biết hiền lành,

Vãng sanh vi đại cứu chư các loài

Thánh thần minh chánh thiện tai (26)

Ác sát mỗi vật đầu bài vi tiên,

Chúng sanh nhiều việc đảo điên.

Sát sanh hại mạng không điên đất trời.

Đổi thừa sát hại ăn chơi,

Sau về địa ngục tội hành không dung.

Sát hại tà dâm tội hung,

Vọng trôn trá ngữ thiên công gia hình.

Lưỡng thiệt ác khẩu trớ trinh,

Người tuy chẳng thấy, tội mình nhiều thay.

Tham lam gian giảo vậy vay,

Ngục hình dành để đợi khi luân hồi

Bất hiếu phụ mẫu nghịch lời,

Cha sanh mẹ dưỡng là nơi ơn dày.

Âm quan (27) về đến mới hay,

Hành hình phân xử đêm ngày khóc than.

Bất kính Tam Bảo rõ ràng,

Khinh khi Phật Pháp nhiều đàng thinh linh.

Làm người tự giác tự minh,

Phật tiên mến tưởng Thiên đình cũng thương.

Tu tâm tu tánh giữ thường,

Tu trong kính giáo Phật Đường truyền ra.


(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn