1-Lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-chủ

15 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 26942)
1-Lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-chủ

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-mão, vì thời-cơ đã đến, lý thiên-đình hoạch-định cuộc nguy-cơ thảm hoạ sắp tràn lan. Ta đây không thể đem phép huệ-linh mà cứu an tai họa chiến-tranh tàn khóc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ : Sinh trong vòng trời đất Việt-Nam này, trải qua bao kiếp trong địa-cầu lăn lộn mấy phen, tuy có phải chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải-ngoại để thu thập những điều đạo học kinh-nghiệm huyền thâm, lòng mê-si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát-sinh trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh-cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỉ Thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh-sư, cơ truyền Phật-pháp gội nhuần ân đức Phật, lòng đà quảng-đại từ-bi hềm vì nỗi cảnh quốc phá gia vong, máy huyền-cơ đã định lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ-lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.

Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ,mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao vu tứ hải dạo khắp Tiên-bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lòng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngai vị hưởng quả bồ-đề trường thọ mà còn len-lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen ? Vì lòng từ-bi chứa chan, thương bách tín tới hồi tai họa. Phật vương đà chỉ rõ máy diệu huyền, chuyển lập Hội Long-Hoa, chọn những đấng tu-hành cao công-quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo, định ngôi thứ, gây cuộc hoà-bình cho vạn quốc chư-bang.

Thiên-Tào đã xét định, khắp chúng-sanh trong thế-giới trong cái buổi Hạ-Ngươn này, say mê vật dục, chìm đắm trong cái biển lợi-danh, gây nên nghiệp-quả, luật Trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người độc ác quá nhiều chư Phật mới nhủ lòng từ-bi cùng các vị chơn Tiên phải lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế, hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh thì mới mong Thiên -đình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long-Hoa chầu Phật trước biết rõ luật Trời, thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật-pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc chơn sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc, hưởng sự thái-bình, bởi đời nay pháp-môn bế mạc. Thánh đạo tăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma-vương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu đạo nơi quốc-độ nào thì cũng phải trở về quốc-độ ấy mà trợ tế nhân dân, vì thể từ-bi bác-ái cùng thù-đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-mão, Ta hoá hiện ra đời cứu-độ chúng-sanh. Tuy là nhơn-dân mới rõ Pháp mà tưởng rằng Ta thượng xác cỡi đồng, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu cho đến ngày ra trợ thế. Nên phương-pháp của Ta tuỳ trình độ cơ cảm của tín-nữ thiện-nam, trên thì nói Phật-pháp cho kẻ có lòng mộ đạo qui căn, gây gốc thiện-duyên cùng Thầy-Tổ, dưới dùng huyền diệu của Tiên-gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ của chư vị với trăm quan, thảm-thiết lê dân, lầm than thống thiết mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ nan chẳng tới, người láng-giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng tám, Ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiếc lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn-năn cải hoá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo.

Vẫn biết đời Lang-sa thống-trị, phép nước nghiêm hình, dân-chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hềm khích nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy-sinh vì đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng-hộ, chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình.

Bạc Liêu ngày 18-5 Nhăm Ngũ (1942)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn