Từ trang 65 đến trang 76

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6413)
Từ trang 65 đến trang 76


 "Điên Khùng nầy chẳng có nói xàm,

 Nói những chuyện từ-bi bác-ái."

 (Q4.GMTK-105-V1-574)

 

 "Trong tâm thì chứa chữ gian-tà,

 Chớ chẳng chứa tấm lòng bác-ái."

 (Q4.GMTK-105-V1-598)

 

 "Vì bác-ái nên thân Cuồng-Sĩ,

 Phải chịu điều khổ-hạnh sâu-xa."

 (Q4.GMTK-111-V1-791)

 

 "Rèn dân bằng giáo-thuyết bình-hòa,

 Giống bác-ái gieo sâu vô tận."

 (Q5.KT-117-V1-054)

 

BÁC-ÁI ĐẠI-ĐỒNG

 "BÁC-ÁI ĐẠI-ĐỒNG"

 (02.BacAiDaiDong-311-V2-000)

 

BÁC-LÃM

 "Nào ai biết tâm ta đời bác-lãm,

 Kiếp người dường chùm-gởi bám vào cây."

 (02.KhongBuonNgu-339-V1-017)

 

BÁC-SĨ

 "Gởi ít hàng thăm ông bác-sĩ,

 Cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng."

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V1-001)

 

 "Gởi Bác-Sĩ CAO-TRIỀU-LỢI ở Bạc-Liêu

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V2-000)

 

BÁC-SĨ CAO-TRIỀU-LỢI

 "Gởi Bác-Sĩ CAO-TRIỀU-LỢI ở Bạc-Liêu"

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V2-000)

 

BẠC

 

BẠC-ÁC

 "Hố sâu chất-chứa người bạc-ác,

 Hang thẳm chôn chồng kẻ thiết-tha."

 (02.ThanDoi-346-V1-005)

 

 "Phước đức quí hơn bạc vàng,

 Những người bạc-ác giàu-sang ích gì."

 (Q5.KT-138-V1-737)

 

BẠC-BÀI

 "Long rày năm mới thiệt là rồng,

 Mèo-mả bạc-bài bỏ được không?"

 (02.choPhanTLong-256-V1-002)

 

BẠC ĐÃI

 "Kẻ mất cho ăn suy khó hiểu,

 Người còn bạc đãi lạ lùng thay."

 (0K.BHieuĐNha-460-V1-004)

 

 "Quản chi lực kém tài hèn,

 Dù đời bạc-đãi ngọn đèn cứ nêu."

 (02.TuThan-350-V1-020)

 

BẠC ĐỒNG

 "Cậu, cô, chú, bác đừng coi bói,

 Theo lối dị-đoan mất bạc đồng."

 (01.KBoDiĐoan-196-V1-004)

 

 "Bạc đồng chẳng dụng, dụng chơn không,

 Quyết chí nâng-niu giống Lạc-Hồng."

 (01.KBoDiĐoan-196-V1-005)

 

 "Xin trong anh chị đừng phiền,

 Đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân."

 (Q3.SG-077-V1-308)

 

BẠC HẰNG TÁM MƯƠI

 "Nhà tôi đâu phải khó-khăn,

 Đem theo trong xách bạc hằng tám mươi."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-644)

 

BẠC-LIÊU

 "Diệu-vợi đàng xa đến Bạc-Liêu,

 Thiền-môn vẹn-vẽ quá tiêu-điều."

 (02.BacLieu-325-V1-001)

 

 "Bổn-đạo trông chừng chữ Bạc-Liêu,

 Cớ sao giành muốn cấm lời diêu."

 (02.BacLieu-325-V1-005)

 

 "BẠC-LIÊU

 (02.BacLieu-325-V2-000)

 

 "Lá phép xin về tỉnh Bạc-Liêu,

 Ngụ nơi gia-trạch Hội-đồng Điều."

 (02.BacLieu-326-V1-009)

 

 "Thương đời ta phải truân-chuyên,

 Bạc-Liêu xứ ấy ta liền đến nơi."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-062)

 

 "Cho ông VÕ-VĂN-GIỎI ở Bạc-Liêu.

 (03.choVoVGioi-362-V2-000)

 

 "CHO CÔ NĂM VÕ-THỊ-HỢI Ở BẠC-LIÊU

 (04.choVoThiHoi-399-V2-000)

 

 "Xuống Bạc-Liêu chưa bao nhiêu độ,

 Bỗng ruột tằm quằn-quặn rứt đau."

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V1-005)

 

 "Gởi Bác-Sĩ CAO-TRIỀU-LỢI ở Bạc-Liêu

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V2-000)

 

 "THỨC-TỈNH MỘT NỮ TÍN-ĐỒ Ở BẠC-LIÊU

 (04.ThucTinhTinDo-369-V2-000)

 

 "CHO CÔ KÝ GIỎI Ở BẠC-LIÊU

 (06.choCoKyGioi-409-V2-000)

 

 "Lìa xa đô-thị một khi,

 Thuyền-loan trực-chỉ đến thì Bạc-Liêu."

 (Q1.SGKNĐ-046-V1-772)

 

BẠC LỘN VỚI CHÌ

 "Bây giờ bạc lộn với chì,

 Nữa sau lọc lại vít tì cũng chê."

 (Q3.SG-071-V1-097)

 

BẠC MUÔN

 "Đừng khi nhà lá một căn,

 Mà biết niệm Phật sau bằng bạc muôn."

 (Q1.SGKNĐ-028-V1-114)

 

BẠC NHƯ VÔI

 "Dương-trần thường bạc như vôi,

 Gặp cơn bát-loạn mới hồi tâm hung."

 (01.ThienLyCa-206-V1-243)

 

BẠC TIỀN

 "Cũng không thèm trọng bạc tiền,

 Quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi."

 (02.ĐeChonĐatBac-257-V1-023)

 

 "Lập thân hành-Đạo phải truân chuyên,

 Cứu thế Thầy đâu mến bạc tiền."

 (02.xhNgThTanXno.B2.h-309-V1-026)

 

 "Người nhà cảm tạ một khi,

 Cúng năm cắc bạc tiền đi Non Bồng."

 (Q1.SGKNĐ-041-V1-592)

 

 "Dương-trần phải rán làm hiền,

 Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân."

 (Q1.SGKNĐ-049-V1-868)

 

 "Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền,

 Mà dương-thế cứ theo biếm-nhẻ."

 (Q2.KDNK-054-V1-059)

 

 "Tranh với luận đặng giành cơm cá,

 Khuyến-dụ người đặng kiếm bạc tiền."

 (Q4.GMTK-098-V1-340)

 

 "Tu còn ham chay to đám bự,

 Đặng thế-gian dưng cúng bạc tiền."

 (Q5.KT-136-V1-680)

 

BẠC TRĂM

 "Ăn không hết lo dành lo cất,

 Đem bạc trăm cúng Phật làm chi?"

 (Q2.KDNK-064-V1-398)

 

BẠC VÀNG

 "Bây giờ gặp việc thiết-tha,

 Bạc vàng có cứu anh mà hay không?"

 (Q1.SGKNĐ-037-V1-436)

 

 "Giúp đời đừng đợi trả ơn,

 Miễn tròn bổn-phận hay hơn bạc vàng."

 (Q3.SG-084-V1-554)

 

 "Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế,

 Nghèo bạc vàng đạo-đức cũng nghèo."

 (Q4.GMTK-111-V1-788)

 

 "Phước đức quí hơn bạc vàng,

 Những người bạc-ác giàu-sang ích gì."

 (Q5.KT-138-V1-736)

 

BÁCH

 

BÁCH-TÍNH

 "Nhưng bịnh trầm-ưu nên chẳng mạnh,

 Nợ cùng bách-tính hỡi còn vương."

 (04.goiBSCaoTrLoi-376-V1-028)

 

BẠCH

 

BẠCH-BẠCH

 "Vân-vân bạch-bạch thức sinh thần,

 Cổ quán thôn-hương nhứt dị-nhân."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-041)

 

BẠCH-ĐẰNG

 "Bạch-Đằng Giang công-nghiệp ấy ai bằng,

 Quân Việt ít đánh tan Mông-Cổ mạnh."

 (09.KNRungChaLa-454-V1-016)

 

BẠCH HẠC

 "Biết làm sao lên lưng bạch hạc,

 Bay cả trời tỏ ý từ-bi."

 (02.SaĐec-303-V1-153)

 

BẠCH PHÁT

 "Đại-đạo giáo dân, dân bất tri,

 Khai năng bạch phát đãi hà thi."

 (0K.KhongKhong-457-V1-002)

 

BẠCH-SĨ

 "Huỳnh-long lộ vĩ; Bạch-sĩ tiên-sanh,

 Nam-quốc công-khanh; ra đời cứu tế."

 (01.HoHoKhoan-191-V1-001)

 

BẠCH-SĨ TIÊN-SANH

 "Huỳnh-long lộ vĩ; Bạch-sĩ tiên-sanh,

 Nam-quốc công-khanh; ra đời cứu tế."

 (01.HoHoKhoan-191-V1-001)

 

BẠCH THỦY

 "Nguồn bạch thủy trong veo thấy dạng,

 Lẽ nhiệm-mầu chưa hản trò ôi !"

 (01.ThienLyCa-199-V0-027)

 

 "Nguồn bạch thủy trong ngần mát-mẻ,

 Múc rưới vào độ kẻ chúng-sinh."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-097)

 

BẠCH TRINH

 "Bạch trinh giữ lấy nghĩa-nhân,

 Muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần."

 (02.ThuDaCuoi-345-V1-143)

 

BẠCH-TƯỢNG

 "Bạch-tượng từ ở chốn không trung,

 Bỗng sa xuống mình Bà hối-hả."

 (Q5.KT-119-V1-141)

 

BÀI

 

BÀI-BÁC

 "Chúng lấy thuyết vô thần bài-bác,

 Quyết một ngày thông đạt địa Thiên."

 (02.XHTacCuongTho-282-V1-011)

 

BÀI CẦU-NGUYỆN

 "Nghe theo lời chỉ sau đây,

 Lãnh bài cầu-nguyện về rày mà tu."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-072)

 

BÀI HỌC

 "Việc đời nhiều lúc khôi-hài,

 Quyết lòng cho thế một bài học hay."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-214)

 

 "Tình trường đầy-dẫy thi-hài,

 Lạ gì chẳng biết những bài học xưa."

 (04.CamTac-372-V1-016)

 

BÀI HỒI

 "Kim phụng triều vương viễn khứ đình,

 Bài hồi phong-nhã lạc trầm thinh."

 (02.VLangPhuAn-253-V1-068)

 

BÀI KỲ

 "Thí-sanh tán địa liên đài phụng,

 Nam-sĩ bài kỳ phục kiết qui."

 (02.xhNgKyTran.B1.h-250-V1-014)

 

BÀI NGỤ NGÔN

 "Cạn lời mà ý còn dài,

 Hiến cho trần-hạ một bài ngụ ngôn."

 (Q3.SG-085-V1-580)

 

BÀI NGUYỆN

 "BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN"

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V2-000)

 

BÀI PHỎNG

 "Chất âm, thinh, sắc phi tiêu diệt,

 Bài phỏng liêm-gia bế hộ nguyên."

 (02.xhHuynhHHoa.B3.h-240-V1-006)

 

BÀI PHÚ

 "Câu thơ cao-hứng thay bầu rượu,

 Bài phú vui mừng thế chậu bông."

 (02.goiOngMUOI-354-V1-008)

 

BÀI PHÚ THI

 "Bởi vì lời lẻ thẳng ngay,

 Cho nên chúng nó ghét bài phú thi."

 (01.ThienLyCa-208-V1-304)

 

BÀI QUI-Y

 "Cầm hương chắp lại hai tay,

 Đưa lên trên trán nguyện bài qui-y."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-086)

 

BÀI SẤM-KINH

 "Tháng năm Kỷ-Mão đến nay,

 Khắp trong bá-tánh gặp bài sấm-kinh."

 (02.TuGiaBonĐao-284-V1-004)

 

BÀI SẤM-NGỮ

 "Gần đây lắm kẻ ngoa truyền,

 Một bài sấm-ngữ nơi miền Hậu-Giang."

 (07.ĐinhChanh-423-V1-002)

 

BÀI THI

 "Viết ra mới bốn bài thi

 Đặng cho trần-thế biết thì Thần-Tiên."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-033)

 

BÀI THƠ

 "Bốn bài thơ đã làm xong,

 Văn-nho bàn-bạc nhiều ông lắc đầu."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-053)

 

BÀI TOÁN ĐỐ

 "Lời truyền sấm như bài toán đố,

 Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ."

 (Q4.GMTK-095-V1-233)

 

BÀI TRÍ

 "Bài trí năng soi chơn giáo-lý,

 Phật tiền hưởng-ứng kiến long nhan."

 (01.xhNguyenTTan.B3.h-194-V1-003)

 

BÀI-XÍCH

 "Được lợi-quyền lại được vang danh,

 Bài-xích kẻ tu hành tác phước."

 (Q5.KT-117-V1-074)

 

BẢI

 

BẢI-BUÔI

 "Mặt ngoài gượng-gạo bải-buôi,

 Chớ trong tim phổi rối nùi như tơ."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-087)

 

BẢI-BƯƠN

 "Xe rồ xăng vụt chạy bải-bươn,

 Đến khuất dạng tình thương náo-nức."

 (02.SaĐec-299-V1-031)

 

BÃI

 

BÃI CHIẾN-TRƯỜNG

 "Cả vạn-vật chung bầu thế-giái,

 Vì oán-thù dựng bãi chiến-trường."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-090)

 

BÁI

 

BÁI LẠY

 "Dầu cực-khổ thân nầy chẳng nại,

 Chẳng cần ai bái lạy khẩn-cầu."

 (Q4.GMTK-106-V1-616)

 

BÁI PHẬT

 "Từ nay ai có tới lui,

 Cúi đầu bái Phật lòng vui tu-hành."

 (02.TuGLgNhonNghia-330-V1-132)

 

BÁI TẠ

 "Bốn phương đều đọc vậy thì,

 Cúi đầu bái tạ từ-bi Phật Trời."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-096)

 

 "Vua nghe xong cúi đầu bái tạ,

 Liền phán cùng Hoàng-hậu Ma-Da."

 (Q5.KT-120-V1-155)

 

BẠI

 

BẠI-LỤN

 "Kinh với sấm ngoài môi nó tụng,

 Đạo suy-đồi bại-lụn vì ai."

 (03.VongBhoaN-366-V1-064)

 

BẠI RỒI THÀNH LẠI NÊN TUỒNG

 "Bại rồi thành lại nên tuồng,

 Vạn dân hưởng được nước nguồn Ma-ha."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-027)

 

BAN

 

BAN ÂN

 "Rày mừng gặp đặng lúc ban ân,

 Duyên trước ngày nay mới có phần."

 (02.choHBoTHANH-314-V1-029)

 

BAN-BỐ

 "Tu-hành sau được đức-ân,

 Nhờ Trời ban-bố cho gần Phật Tiên."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-174)

 

 "Nhờ ơn Trời ban-bố đức ân,

 Xem chung cuộc Phong-Thần tại thế."

 (Q4.GMTK-112-V1-833)

 

BAN ĐÊM

 "Bóng trăng cậy đỡ ban đêm,

 Trầu ăn nhả bả lại têm mời hoài."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-105)

 

 "Tới đây ca hát ban đêm,

 Ai có thù-hiềm chưởi-mắng cũng cam."

 (Q1.SGKNĐ-037-V1-455)

 

BAN-HÀNH

 "Ngõ hầu nắm pháp vô sanh,

 Giữ-gìn lời Phật ban-hành từ xưa."

 (04.CauChu.C05.dich-393-V1-004)

 

BAN KHEN

 "Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ,

 Chúc ông về Thượng-giái được ban khen."

 (02.TrLoiCgOngTao-350-V1-098)

 

BAN PHƯỚC

 "Vọng Thánh-minh đức rạng khắp nhơn-loài,

 Ban phước xuống dân lành cho bớt khổ."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-056)

 

BAN PHƯỚC-HUỆ

 "Nén hương nguyền cầu với Phật-Tôn,

 Ban phước-huệ cứu nàn dương-thế."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-108)

 

BAN RẢI

 "Hiệu Điên Khùng ban rải dư muôn.

 Khùng đạo-đức Khùng câu tuyệt-diệu."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-015)

 

 "Viết một ngọn lưỡi nầy một tấc,

 Đem Đạo lành ban rải nơi nơi."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-070)

 

 "Đường xá xa-xôi Thầy nguyện-cầu,

 Phật Thần ban rải huệ-linh mầu."

 (04.choCoHaiGuong-399-V1-018)

 

BAN THƯỞNG

 "Về Cực-Lạc thảnh-thơi an-dưỡng,

 Ấy là ngày ban thưởng công tu."

 (04.choCoTauHao-371-V1-029)

 

 "Đức Ngọc-Hoàng mở cửa Thiên-môn,

 Đặng ban thưởng Phật Tiên với Thánh."

 (Q2.KDNK-055-V1-064)

 

BÀN

 

BÀN-BẠC

 "Điên đàm-luận ít câu dốt-nát,

 Mong chị anh bàn-bạc thể nào?"

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-090)

 

 "Bốn bài thơ đã làm xong,

 Văn-nho bàn-bạc nhiều ông lắc đầu."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-054)

 

BÀN-CỔ

 "Ta nghiệm xét từ đời Bàn-Cổ,

 Có ai dùng mà đặng thành Tiên."

 (Q4.GMTK-094-V1-201)

 

BÀN-CỬ

 "Tiết trung-lương hiếu-nghĩa rạng ngần,

 Ông Bàn-Cử mẹ ghi chạm thịt."

 (02.NangThoCamTu-322-V1-185)

 

BÀN HUYỀN-CƠ

 "Lưng-chưng một bước lạ làng,

 Viếng thăm khắp chốn luận bàn huyền-cơ."

 (02.VLangPhuAn-251-V1-002)

 

BÀN-MÔN

 "Bàn-môn tài phép nào tường,

 Kêu Trời giậm đất cũng thì dạ rân."

 (Q3.SG-080-V1-409)

 

BÀN QUA KIM-CỔ

 "Bàn qua Kim-cổ một hồi,

 Cùi xuống giữa vời Châu-Đốc thẳng xông."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-399)

 

BÀN QUAN

 "Mình làm khách bàn quan khi khỏe,

 Nước Việt-Nam son trẻ ra đời."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-021)

 

BÀN-TÁN

 "Xóm làng Đồng-Thạnh xôn-xao,

 Cùng nhau bàn-tán khác nào trong Nam."

 (02.ĐeChonĐatBac-257-V1-004)

 

 "Mặc ai bàn-tán gần xa,

 Quỉ của Phật-Bà sai xuống cứu dân."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-025)

 

 "Hết gần rồi lại tới xa,

 Dân-sự nhà nhà bàn-tán cười chơi."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-096)

 

 "Dương-trần bàn-tán thấp cao,

 Chẳng biết người nào rõ việc tiên-tri."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-531)

 

BÀN TAY LẬT NGỬA

 "Bàn tay lật ngửa vậy mà,

 Chớ đừng lật sấp vì Thầy tái-sanh."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-091)

 

BÀN THÔNG-THIÊN

 "NHỔ BÀN THÔNG-THIÊN"

 (02.NhoBThongThien-356-V2-000)

 

 "Đi xa thì phải dặn rành ,

 Bàn thông-thiên cũng thiệt-hành như y."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-094)

 

BÀN THỜ CỬU-HUYỀN

 "BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN"

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V2-000)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn