Từ trang 11 đến trang 20

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6012)
Từ trang 11 đến trang 20


AM THẦY PHÁP

 "Ít ai biết được Đạo-hằng,

 Ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chơn."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-650)

 

AM-VÂN

 "Rú-rừng lúc thấp lúc cao,

 Giả ra nghèo-khó vào nhiều am-vân."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-726)

 

ẢM

 

ẢM-ĐẠM

 "Ngày nay vừa lúc trăng thu,

 Tiết trời ảm-đạm mịt-mù gió mây."

 (02.BongHongtt-335-V1-012)

 

 "Xuân sang ảm-đạm ánh dương mờ,

 Thệ quyết một lòng chẳng bỏ ngơ."

 (02.ĐauNam-232-V1-017)

 

 "Dưới cùng trên ảm-đạm khí trời,

 Cả thế-giới mưa hòa gió thuận."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-200)

 

 "Trời thu ảm-đạm ai-bi,

 Nạn-tai vương-vấn bởi vì Trời riêng."

 (04.CamTac-374-V1-080)

 

ÁM

 

ÁM-U

 "Hạ-nguơn sanh-chúng ám-u,

 Tây-phương sắc-lịnh vân-du Nam-Kỳ."

 (02.DanDoBonDao-274-V1-005)

 

 "Mờ lu được sáng rắn hóa cù,

 Hiệp mặt phân-trần nỗi ám-u."

 (02.ToiMongMot-234-V1-022)

 

 "Đời ám-u tội trạng thảm thay,

 Khuyên bá-tánh bá-gia rán bỏ."

 (Q5.KT-130-V1-485)

 

AN

 

AN BANG

 "Động tình tá quốc an bang,

 Nước-nhà vững-đặt Nam-đàng hiển-vinh."

 (01.ThienLyCa-203-V1-153)

 

 "Một tay tá quốc an bang,

 Nước-nhà vững đặt Hớn-đàng hiển-vinh."

 (02.MuonCayĐHue-355-V1-018)

 

AN BANG CÙNG ĐỊNH QUỐC

 "Trên non Tiên văng vẳng tiếng phụng hoàng,

 Phật Tiên Thánh an bang cùng định quốc."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-065)

 

AN BANG ĐỊNH QUỐC

 "Vậy cũng gọi an bang định quốc,

 Rồi rút lui bỏ mất thành trì."

 (07.TuThan-432-V1-013)

 

AN BỊNH

 "Ngày nay mới đến Phật-đàng,

 Niệm một tiếng Phật đòi an bịnh liền."

 (02.TuGLgNhonNghia-327-V1-038)

 

AN-CƯ

 "Trong buổi khổ mau mau tránh khổ,

 Rán tầm vào đến chỗ an-cư."

 (01.ThienLyCa-199-V0-052)

 

 "Làm cho rõ mặt râu-mày,

 Thượng-nguơn hồi-phục là ngày an-cư."

 (01.ThienLyCa-202-V0-126)

 

 "Tu-hành nào luận mặn chay,

 Miễn tâm thanh-tịnh gặp ngày an-cư."

 (02.choThamtaNGA-268-V1-020)

 

 "Tu-trì nguyện-ước cầu may,

 Thượng-Nguơn hồi-phục là ngày an-cư."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-136)

 

 "Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau,

 Rất mong-mỏi an-cư cùng lạc-nghiệp."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-060)

 

 "Cho hồn-linh yên-lặng an-cư,

 Thì mới được huờn-nguyên phản-bổn."

 (Q4.GMTK-108-V1-689)

 

 "Khắp thần-dân lạc-nghiệp an-cư,

 Trên chúa thẳng tôi ngay phò tá."

 (Q5.KT-118-V1-109)

 

AN-CƯ CÙNG LẠC NGHIỆP

 "Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau,

 Rất mong-mỏi an-cư cùng lạc-nghiệp."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-060)

 

AN DIỆN NHI

 "Tề tướng Cam-phong an diện nhị,

 Hàn nhơn thọ khóa tác tâm lương."

 (02.xhHuynhHHoa.B5.h-241-V1-003)

 

AN-DƯỠNG

 "Kíp nương theo trực-chỉ Tây-phang,

 Đến Cực-Lạc tìm nơi an-dưỡng."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-200)

 

 "Về Cực-Lạc thảnh-thơi an-dưỡng,

 Ấy là ngày ban thưởng công tu."

 (04.choCoTauHao-371-V1-028)

 

 "Cảnh Tây-Thiên báu ngọc đầy lầu,

 Rán tu-tỉnh tìm nơi an-dưỡng."

 (Q2.KDNK-058-V1-180)

 

 "Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng-hành,

 Được cứu-cánh về nơi an-dưỡng."

 (Q5.KT-123-V1-262)

 

AN-GIANG

 "Tây-Phương trở gót quá xa đàng,

 Thương-xót Nam-kỳ lại An-giang."

 (01.LoChutCoHuyen-186-V1-038)

 

 "Nào ta có nói bướng càn,

 Về An-Giang tỉnh rõ-ràng ai hay."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-060)

 

AN-HÒA

 "Tu cầu thuận gió hòa mưa,

 An-hòa nhơn-vật phước thừa trời ban."

 (Q5.KT-137-V1-707)

 

AN-HÒA NHƠN-VẬT

 "Tu cầu thuận gió hòa mưa,

 An-hòa nhơn-vật phước thừa trời ban."

 (Q5.KT-137-V1-707)

 

AN-KHƯƠNG

 "Phận tu-hành đạm-bạc rau tương,

 Miễn cầu được an-khương bốn bể."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-124)

 

AN-LẠC

 "Nhẫn-tâm nhựt nhựt thường an-lạc,

 Nhẫn-tánh niên niên đắc bảo truyền."

 (01.BatNhan-213-V1-005)

 

 "Thuận-hòa trăm họ đời an-lạc,

 Chừng ấy xe Tiên thế dép giày."

 (02.goiOngMUOI-355-V1-019)

 

 "Bút nghiên hạ viết bài an-lạc,

 Dẫu cho người dốt-nát cũng nghe."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-041)

 

 "Giọt nước nhành dương mau tưới tắt.

 Cứu đời an-lạc hết giao chinh,"

 (03.MongCho-362-V1-008)

 

 "Về Phật-quốc ngày ngày an-lạc,

 Cả giống-dòng giải-thoát luân-trầm."

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V1-013)

 

 "Cộng-Hòa đem lại khắp nơi,

 Muôn dân an-lạc thảnh-thơi phú-cường."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-024)

 

 "Nhịn xóm-chòm cô bác mới cao,

 Nhẫn-tâm nọ ngày ngày an-lạc."

 (Q4.GMTK-109-V1-726)

 

AN LÒNG

 "Cám thương bá-tánh tai-nàn,

 Gặp cơn dông-tố nào an lòng nầy."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-050)

 

 "Thấy biển khổ đâu an lòng đặng,

 Xông thuyền ra cứu-vớt sanh linh."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-125)

 

 "Thôi cũng an lòng nơi số phận,

 Đợi chờ vận tới sẽ tuôn mây."

 (04.goiBSCaoTrLoi-376-V1-033)

 

AN-NAM

 "An-Nam phong-hóa lễ-nghi,

 Đời nay văn-vật bỏ đi chẳng gìn."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-013)

 

AN-NAM PHONG-HÓA

 "An-Nam phong-hóa lễ-nghi,

 Đời nay văn-vật bỏ đi chẳng gìn."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-013)

 

AN NGHỈ

 "Thầy an nghỉ xác trong đôi bữa,

 Đây cũng trải qua hết nhộn-nhàng."

 (02.TNgungLyThuyet-289-V1-003)

 

AN NGUY

 "Cờ nguy ngựa chốt đánh dồn,

 Trước sau cũng chữ vong-tồn an nguy."

 (04.CamTac-372-V1-026)

 

AN-NHÀN

 "Non Tiên ra sức tháo dây xiềng,

 Dân-chúng an-nhàn dạ mới yên."

 (01.29ThangChap-224-V1-026)

 

 "Người nào vẹn được thảo ngay,

 Dựa kề cửa Thánh đài mây an-nhàn."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-146)

 

 "Toan ly bể khổ, khổ tới à!

 Dân-sự an-nhàn sướng dữ a!"

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-235)

 

 "Ước-mơ thượng-cổ hồi-qui,

 Thế-trần no ấm phú thi an-nhàn."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-138)

 

 "Thân nầy sá quản cần-lao,

 Miễn cho bá-tánh được mau an-nhàn."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-086)

 

 "Kiếm con hiền-đức dắt về,

 Về nơi cõi Phật Tây-Phương an-nhàn."

 (02.VLangPhuAn-252-V1-036)

 

 "Người tu-hành phải trừ nghiệp-chướng,

 Với bốn ma mới đặng an-nhàn."

 (Q4.GMTK-094-V1-198)

 

 "Kể từ nay thiếp muốn an-nhàn,

 Dưỡng tâm-trí lần xa thế trược."

 (Q5.KT-119-V1-117)

 

 "Cầu cho đời sóng lặng gió êm,

 Đặng bá-tánh an-nhàn tu-niệm."

 (Q5.KT-134-V1-594)

 

AN-NHIÊN

 "Tâm hành từ-thiện vị an-nhiên,

 Phổ-hóa hiền-nhơn kiến Phật tiền."

 (01.choHChuBO-213-V1-001)

 

 "Kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng-nghiệp,

 Phật tiền hữu nhựt vĩnh an-nhiên."

 (01.HieuNghiaViTien-194-V1-004)

 

 "Đường sanh-mạng Phật, ta đồng thọ,

 Tánh an-nhiên bất-diệt trường-tồn."

 (Q5.KT-127-V1-374)

 

AN-NINH

 "Vạn-vật an-ninh thông điện khách,

 Nhứt trường lê-thứ kiến vô bi."

 (02.xhNgKyTran.B1.h-250-V1-015)

 

 "Vì an-ninh giặc Pháp cử binh rồn,

 Khi sa lưới phải lao-tù nơi hải-đảo."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-007)

 

AN ỔN

 "Chớ lấy sự sầu gieo não trí,

 Để Thầy an ổn dẫn quần-sanh."

 (02.xhNgThTanXno.B2.h-309-V1-032)

 

AN PHẬN

 "Quân-thần, phụ-tử vinh-vang,

 Hết lo cay-đắng, Khùng an phận Khùng."

 (02.TuGiaBonĐao-288-V1-140)

 

 "Hai em thiểu trí thơ-đồng,

 Chị đà an phận theo chồng đàng xa."

 (02.TuThan-350-V1-008)

 

 "An phận hơn bề danh-lợi tạm,

 Tề gia trung-hiếu vẹn thân mình."

 (03.xhPhanCBa.h-367-V1-007)

 

AN TẠI

 "Hi-Di ngũ quí kim an tại,

 Thái-Thượng tam vương cổ bất truyền."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-003)

 

AN TÂM

 "Bớt lòng thương nhớ từ đây,

 Chẳng nên bịn-rịn để Thầy an tâm."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-066)

 

AN TẤM

 "Nợ trần còn sớm liệu-toan,

 Nghĩa-nhơn trọn-vẹn mới an tấm lòng."

 (02.VLangPhuAn-252-V1-038)

 

 "Thầy Trò lắm cảnh gian-nan,

 Chừng nào hết khổ mới an tấm lòng."

 (Q1.SGKNĐ-046-V1-784)

 

 "Đừng dùng lời tiếng phang-ngang,

 Thì cha với mẹ mới an tấm lòng."

 (Q3.SG-075-V1-232)

 

AN THÂN

 "Kim-lân, xích-phụng lâm nàn,

 Cho nên phận Lão đâu an thân già."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-084)

 

 "Sớm về cõi Phật an thân,

 Kẻo kiếp phong-trần dày gió dạn sương."

 (Q5.KT-115-V1-017)

 

AN-ỦI

 "AN-ỦI MỘT TÍN-ĐỒ"

 (05.AnUi1TinĐo-408-V2-000)

 

AN-ỦI MỘT TÍN ĐỒ

 "AN-ỦI MỘT TÍN-ĐỒ"

 (05.AnUi1TinĐo-408-V2-000)

 

AN VUI

 "Đồng-bào ai nỡ dứt tình,

 Mà đem chém giết để mình an vui."

 (08.TChuongCanhTinh-435-V1-004)

 

 "Nếu thế-gian còn chốn mê tân,

 Thì Ta chẳng an vui Cực-Lạc."

 (Q4.GMTK-110-V1-762)

 

ÁN

 

ÁN CHỦ

 "(Án chủ ca ra da tá ha!)"

 (04.CauChu.C05.phan-393-V2-001)

 

ÁN ĐÀ

 "(Án đà ra đế dạ ta bà ha!)"

 (04.CauChu.C23.phan-398-V2-001)

 

ÁN ĐỘ

 "(Án độ ba độ ba tá ha!)"

 (04.CauChu.C20.phan-397-V2-001)

 

ÁN HÁM

 "(Án hám án hản tá ha!)"

 (04.CauChu.C07.phan-393-V2-001)

 

ÁN LAM

 "(Án lam tá ha!)"

 (04.CauChu.C06.phan-393-V2-001)

 

ÁN MA

 "(Án ma ha ca bà, ba tra tất đế tá ha!)"

 (04.CauChu.C21.phan-397-V2-001)

 

ÁN NGẬN

 "(Án ngận lỗ đà da tá ha!)"

 (04.CauChu.C02.phan-392-V2-001)

 

ÁN PHẠ

 "(Án phạ tất ba ra ma ni tá ha!)."

 (04.CauChu.C16.phan-396-V2-001)

 

 "(Án thế dà rô ca sất ta ha,

 Án phạ tất ra thí dà lô sất mạng sất tá ha!)"

 (04.CauChu.C24.phan-398-V2-002)

 

ÁN TẤT

 "(Án tất đà da tá ha!)"

 (04.CauChu.C19.phan-397-V2-001)

 

ÁN THẾ

 "(Án thế dà rô ca sất ta ha,

 Án phạ tất ra thí dà lô sất mạng sất tá ha!)"

 (04.CauChu.C24.phan-398-V2-001)

 

ÁN TIỀN

 "Lôi chất khai âm vô sắc thí,

 Ngại hồi bi hiện án tiền phi."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-124)

 

ANH

 

ANH CHỊ

 "Thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri,

 Mắt chẳng thấy lũ gian-phi xảo-trá."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-060)

 

 "Giọng rao rặt tiếng kim-thời,

 Rước rước mời mời anh chị mua ăn."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-554)

 

 "Xin trong anh chị đừng phiền,

 Đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân."

 (Q3.SG-077-V1-307)

 

ANH-DŨNG

 "Chúng gặp phải liên-quân anh-dũng,

 Hạ phi-cơ, tuốt súng, lấy bom."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-029)

 

 "Vài câu văn thô-kịch gọi là,

 Để kỷ-niệm chốn “Bình-Xuyên” anh-dũng."

 (09.KNRungChaLa-455-V1-025)

 

ANH EM

 "Hỡi anh em trong nhà Nam-Việt!

 Nhớ nước ta hùng-liệt thuở xưa."

 (05.GoiDoan-403-V1-001)

 

 "Vậy anh em phải chung lưng lại,

 Dùng sức mình đánh bại kẻ thù."

 (05.GoiĐThanhnien-404-V1-021)

 

 "Anh em ta hãy đồng tình ,

 Nếu gặp “nắm óc” đem trình “Công-An”."

 (07.ĐinhChanh-424-V1-017)

 

 "Trải qua cũng lắm hồi vận-bĩ,

 Rồi anh em tráng-sĩ đứng lên."

 (07.GoiĐTrangSi-421-V1-006)

 

 "Gương sáng ấy soi chung hậu-thế,

 Anh em ôi! theo dõi gót cùng ta."

 (08.ChiNamNhi-435-V1-011)

 

 "Anh em lớn nhỏ quày về,

 Hiệp nhau một khối chớ hề phân ly."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-023)

 

 "Lời vàng kêu gọi khắp nơi,

 Anh em chiến-sĩ nhớ lời ta khuyên."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-028)

 

 "Anh em đừng có đổi dời,

 Phụ-phàng dưa muối xe lơi nghĩa-tình."

 (Q3.SG-074-V1-205)

 

 "Ra đời dạy-dỗ anh em,

 Xem qua ít bận rán đem vào lòng."

 (Q3.SG-085-V1-587)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn