CÁCH SỬ DỤNG

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6661)
CÁCH SỬ DỤNG

Chúng tôi căn cứ vào Bộ “Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ” của Đức Thầy do Ban Phổ-thông Giáo-lý Trung-ương ấn hành năm 1970.

 

1. Mã hóa tên bài:

 Chọn trong Bộ “Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ” ra các câu văn vần để sắp xếp theo thứ tự a, b, c, …theo chuẩn sắp xếp mới. Các câu văn vần này được chọn, và các bài này được mã hoá như sau:

 

STT

Mã Bài

Tên mã bài

theo Mục lục

SGTVGL

Ghi Chú

1

2

3

4

5

1

Q1.SGKNĐ

Sấm giảng khuyên người đời tu niệm

 1

 

2

Q2.KDNK

Kệ dân của người Khùng

 2

 

3

Q3.SG

Sám giảng

 3

 

4

Q4.GMTK

Giác-mê tâm kệ

 4

 

5

Q5.KT

Khuyến thiện của Ông Vô Danh Cư-sĩ

 5

 

6

Q6.3.8ĐRC

Lời khuyên Bổn-Đạo

 12

 Lấy 4 câu thơ cuối

7

01

NĂM KỶ-MÃO

 

 

8

01.LoChutCoHuyen

Lộ chút cơ-huyền

 13

 

9

01.ChoĐOngMGhe

Cho Đức Ông mất ghe

 14

 

10

01.MacTinhAi

Mặc tình ai

 15

 

11

01.BanhMi

Bánh mì

 16

 

12

01.xhLVTOT

Ông Lương-văn-Tốt hỏi - Đức-Thầy đáp họa

 17

 

13

01.xhLVTOT.x

Ông Lương-văn-Tốt hỏi

 17

 

14

01.xhLvTOT.h

Đức-Thầy đáp họa

 17

 

15

01.choTuCung

Cho cô Tư Cứng ở Hòa-Hảo mất đồ

 18

 

16

01.ChoDucOngBa

Cho Đức Ông và Đức Bà

 19

 

17

01.HoHoKhoan

“Hố hò Khoan”

 20

 

18

01.xhHChuĐat

Hương-chủ Đạt xướng - Đức-Thầy họa

 21

 

19

01.xhHChuĐat.x

Hương-chủ Đạt xướng

 21

 

20

01.xhHChuĐat.h

Đức-Thầy họa

 21

 

21

01.xhNguyenTTan

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy đáp họa

 22

 

22

01.xhNguyenTTan.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng

 22

 

23

01.xhNguyenTTan.B1.h

Đức-Thầy đáp họa

 22

 

24

01.xhNguyenTTan.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân hựu tác

 23

 

25

01.xhNguyenTTan.B2.h

Đức-Thầy đáp họa

 23

 

26

01.xhNguyenTTan.B3.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân vấn gia-đình

 24

 

27

01.xhNguyenTTan.B3.h

Đức-Thầy đáp họa

 24

 

28

01.HieuNghiaViTien

Hiếu-nghĩa vi tiên

 25

 

29

01.CucCungBai

Cúc-cung bái

 26

 

30

01.hBaiCauCo

Đức-Thầy họa - bài cầu cơ

 27

 

31

01.hBaiCauCo.b

Bài cầu cơ

 27

 

32

01.hBaiCauCo.h

Đức-Thầy họa

 27

 

33

01.NhucDau

Nhức đầu

 28

 

34

01.KBoDiĐoan

Khuyên bỏ dị-đoan

 29

 

35

01.NghiVHuyenCa

Nghĩ việc huyền-ca

 30

 

36

01.ThienLyCa

Thiên-lý ca

 31

 

37

01.LuanVTuHanh

Luận việc tu-hành

 32

 

38

01.THungTroMat

Tam hùng trổ mặt

 33

 

39

01.LuyTamChau

Lụy tam châu

 34

 

40

01.VenManBiMat

Vén màn bí-mật

 35

 

41

01.xhThayBaĐao

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc - Đức-Thầy đáp họa

 36

 

42

01.xhThayBaĐao.B1.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 1)

 36

 

43

01.xhThayBaĐao.B1.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 1)

 36

 

44

01.xhThayBaĐao.B2.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 2)

 36

 

45

01.xhThayBaĐao.B2.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 2)

 36

 

46

01.xhThayBaĐao.B3.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 3)

 36

 

47

01.xhThayBaĐao.B3.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 3)

 36

 

48

01.BatNhan

Bát-Nhẫn

 37

 

49

01.choHChuBO

Cho ông Hương-chủ Bó ở hòa-hảo.

 38

 

50

01.Say

Say

 39

 

51

01.choSungBienT

Cho Sung-biện .T ở hòa-hảo

 40

 

52

01.thoOngBanChieu

Thơ của “Ông bán Chiếu ”

 41

 

53

01.HayChoThienĐinh

Hãy chờ thiên-định

 42

 

54

01.hoiHLongHoa

Hỏi Hội long-hoa

 43

 

55

01.KBotChoVay

Khuyên bớt cho vay

 44

 

56

01.xhNguyenKyTran

Ông Nguyễn-kỳ-Trân, tức chín Diệm xướng - Đức-Thầy đáp

 45

 

57

01.xhNguyenKyTran.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng

 45

 

58

01.xhNguyenKyTran.h

Đức-Thầy đáp

 45

 

59

01.ChangRaHoi

Chẳng ra hơi

 46

 

60

01.KhanTieng

Khan tiếng

 47

 

61

01.tangGiaoXoai

Tặng ông giáo Xoài

 48

 

62

01.tangGiaoĐang

Tặng ông giáo Đàng

 49

 

63

01.ThiXuan

Thi xuân

 50

 

64

01.CCDanNgheo

Cám cảnh dân nghèo

 51

 

65

01.29ThangChap

Hai mươi tháng chạp

 52

 

66

01.ĐemBaMuoi

Đêm ba mươi

 53

 

67

02

NĂM CANH-THÌN

 

 

68

02.CoTamSac

Cờ tam-sắc

 54

 

69

02.CoTamSac.B1

Cờ tam-sắc

 54

 

70

02.CoTamSac.B2

Cờ tam-sắc

 54

 

71

02.ĐauNam

Đầu năm

 55

 

72

02.ĐotPhaoXuan

Đốt pháo xuân

 56

 

73

02.ToiMongMot

Tối mồng một

 57

 

74

02.xhGiaoXoai

Thầy giáo Xoài xướng - Đức-Thầy đáp họa

 58

 

75

02.xhGiaoXoai.B1.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 1)

 58

 

76

02.xhGiaoXoai.B1.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 1)

 58

 

77

02.xhGiaoXoai.B2.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 2)

 58

 

78

02.xhGiaoXoai.B2.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 2)

 58

 

79

02.xhGiaoXoai.B3.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 3)

 58

 

80

02.xhGiaoXoai.B3.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 3)

 58

 

81

02.xhHuynhHHoa

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng - Đức-Thầy họa

 59

 

82

02.xhHuynhHHoa.B1.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 1)

 59

 

83

02.xhHuynhHHoa.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 59

 

84

02.xhHuynhHHoa.B2.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 2)

 59

 

85

02.xhHuynhHHoa.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 59

 

86

02.xhHuynhHHoa.B3.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 3)

 59

 

87

02.xhHuynhHHoa.B3.h

Đức-Thầy họa (bài 3)

 59

 

88

02.xhHuynhHHoa.B4.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 4)

 59

 

89

02.xhHuynhHHoa.B4.h

Đức-Thầy họa (bài 4)

 59

 

90

02.xhHuynhHHoa.B5.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 5)

 59

 

91

02.xhHuynhHHoa.B5.h

Đức-Thầy họa (bài 5)

 59

 

92

02.xhHuynhTHoa

Ông Huỳnh-trung-Hòa xướng - Đức-Thầy đáp họa

 60

 

93

02.xhHuynhTHoa.x

Ông Huỳnh-trung-Hòa xướng

 60

 

94

02.xhHuynhTHoa.h

Đức-Thầy đáp họa

 60

 

95

02.VNonOngKet

Viếng non ông két

 61

 

96

02.xhOngTUNG

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy - Đức-Thầy họa

 62

 

97

02.xhOngTUNG.B1.x

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy (bài 1)

 62

 

98

02.xhOngTUNG.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 62

 

99

02.xhOngTUNG.B2.x

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy (bài 2)

 62

 

100

02.xhOngTUNG.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 62

 

101

02.ThoiLaiDienMuc

Thời lai diện-mục

 63

 

102

02.VLangMHĐ

Viếng làng Mỹ-Hội-Đông

 64

 

103

02.xhNguyenTTan

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy họa

 65

 

104

02.xhNguyenTTan.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 1)

 65

 

105

02.xhNguyenTTan.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 65

 

106

02.xhNguyenTTan.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 2)

 65

 

107

02.xhNguyenTTan.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 65

 

108

02.xhNgKyTran

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng - Đức-Thầy họa

 66

 

109

02.xhNgKyTran.B1.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng (bài 1)

 66

 

110

02.xhNgKyTran.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 66

 

111

02.xhNgKyTran.B2.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng (bài 2)

 66

 

112

02.xhNgKyTran.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 66

 

113

02.vinhOngDia

Vịnh ông Địa bằng sành

 67

 

114

02.VLangPhuAn

Viếng làng Phú-an (châu-đốc)

 68

 

115

02.choThay3Than

Cho Thầy ba Thận ở làng Phú-lâm (Châu-đốc)

 69

 

116

02.ToCauHuyenBi

Tỏ câu huyền-bí

 70

 

117

02.choPhanTLong

Cho ông Phan-thanh-Long

 71

 

118

02.DietTienKhien

Diệt tiền-khiên

 72

 

119

02.ĐeChonĐatBac

Để chơn đất Bắc

 73

 

120

02.GiongKhan

Giọng khàn

 74

 

121

02.choThamtaNGA

Cho ông Tham-tá Ngà

 75

 

122

02.KGiauLPhuocThien

Khuyên người giàu lòng phước-thiện

 76

 

123

02.DanDoBonDao

Dặn-dò bổn-đạo

 77

 

124

02.MRoĐaoMau

Muốn rõ đạo-mầu

 78

 

125

02.TrongMay

Trông mây

 79

 

126

02.LyLich

Lý-lịch

 80

 

127

02.KhuyênSuVai

Khuyên sư vãi

 81

 

128

02.XHTacCuongTho

“xuân-hạ tác cuồng-thơ”

 82

 

129

02.TuGiaBonĐao

Từ-giã bổn-đạo khắp nơi

 83

 

130

02.TNgungLyThuyet

Tạm ngưng lý-thuyết

 84

 

131

02.DieuPhapQMinh

“Diệu pháp quang-minh”

 85

 

132

02.SaĐec

Sa-đéc

 86

 

133

02.DenLgNhonNghia

Đến làng nhơn-nghĩa (cần-thơ)

 87

 

134

02.xhNgThTanXno

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy họa

 88

 

135

02.xhNgThTanXno.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 1)

 88

 

136

02.xhNgThTanXno.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 88

 

137

02.xhNgThTanXno.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 2)

 88

 

138

02.xhNgThTanXno.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 88

 

139

02.choOngChinDiem

Cho ông chín Diệm tức Nguyễn-kỳ-Trân làng Định-Yên

 89

 

140

02.BacAiDaiDong

Bác-ái đại-đồng

 90

 

141

02.NhanNhuCungAi

Nhắn-nhủ cùng ai

 91

 

142

02.GiayVang

Giấy vàng

 92

 

143

02.choHBoTHANH

Cho Hương-bộ Thạnh

 93

 

144

02.hThoxuaThanGa

Đức-Thầy họa - Thân gà (thơ xưa)

 94

 

145

02.hThoxuaThanGa.b

Thân gà (thơ xưa)

 94

 

146

02.hThoxuaThanGa.h

Đức-Thầy họa

 94

 

147

02.hViengDem

Đức-Thầy họa - Bài thơ "Viếng đêm"

 95

 

148

02.hViengDem.b

Bài thơ "Viếng đêm"

 95

 

149

02.hViengDem.h

Đức-Thầy họa

 95

 

150

02.UocVgNguoiHien

Ước-vọng người hiền

 96

 

151

02.NangThoCamTu

“Nang thơ cẩm tú”

 97

 

152

02.hhoiHangNga.B1

Đức-Thầy họa - hỏi hằng-nga (cổ-thi)

 98

 

153

02.hhoiHangNga.B1.b

hỏi Hằng-nga (cổ-thi - bài 1)

 98

 

154

02.hhoiHangNga.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 98

 

155

02.hhoiHangNga.B2

Đức-Thầy họa - vịnh hằng-nga (cổ thi)

 99

 

156

02.hhoiHangNga.B2.b

hỏi Hằng-nga (cổ-thi - bài 2)

 99

 

157

02.hhoiHangNga.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 99

 

158

02.hvinhHangNga

Đức-Thầy họa - vịnh Hằng-nga (cổ thi)

 99

 

159

02.hvinhHangNga.b

vịnh Hằng-nga (cổ thi)

 99

 

160

02.hvinhHangNga.h

Đức-Thầy họa

 99

 

161

02.BacLieu

Bạc-liêu

 100

 

162

02.TuGLgNhonNghia

“Từ-giã làng nhơn-nghĩa”

 101

 

163

02.NgaoNganTinhDoi

Ngao-ngán tình đời

 102

 

164

02.AiNguoiTriKy

Ai người tri-kỷ

 103

 

165

02.SapManCanhTri

Sắp màn cảnh trí

 104

 

166

02.HienThanSaiKho

Hiến thân sãi khó

 105

 

167

02.BongHong

Bóng hồng

 106

 

168

02.BongHongtt

"Bóng hồng"

 106

 

169

02.PhgVgDemKhuya

Phòng vắng đêm khuya

 107

 

170

02.GoiVeChoBonDao

Gởi về cho Bổn-đạo

 108

 Lấy phần văn vần

171

02.NghiNhgNgayQua

Nghĩ những ngày qua

 109

 

172

02.KhongBuonNgu

Không buồn ngủ

 110

 

173

02.ThuDaCuoi

Thu đã cuối

 111

 

174

02.DemNgoi1Minh

“Đêm ngồi một mình”

 112

 

175

02.14ThangMuoi

Mười bốn tháng mười

 113

 

176

02.ThanDoi

“Than đời”

 114

 

177

02.TrLoiCgOngTao

“Trao lời cùng ông Táo”

 115

 

178

02.TuThan

“Tự-thán”

 116

 

179

02.TinhBanTGian

“Tỉnh bạn trần-gian”

 117

 

180

02.goiOngMUOI

Đức-Thầy gởi ông Mười (chú Đức Ông)

 118

 

181

02.MuonCayĐHue

Mượn cây đuốc huệ

 119

 

182

02.NhoBThongThien

Nhổ bàn thông-thiên

 120

 

183

03

NĂM TÂN-TỴ

 

 

184

03.chucxuanTranVTam

Chúc xuân ông thầy thuốc Trần-văn-Tâm

 121

 

185

03.NgayTet

“Ngày tết”

 122

 

186

03.CanhXuan

Cảnh xuân

 123

 

187

03.DiTrinhBao

Đi trình-báo

 124

 

188

03.TamNgungLyLe

Tạm ngưng lý-lẽ

 125

 

189

03.vinhQuatMay

Vịnh quạt máy

 126

 

190

03.vinhConBeoDa

Vịnh con beo đá

 127

 

191

03.choOngHanh

Cho ông hạnh, rể của ông Võ-văn-Giỏi

 128

 

192

03.viSanhChung

Vì sanh-chúng

 129

 

193

03.NguNgonCachCu

Ngũ ngôn cách cú

 130

 

194

03.MongCho

Mong chờ

 131

 

195

03.NiemDiDa

Niệm Di-Đà

 132

 

196

03.choVoVGioi

Cho ông Võ-văn-Giỏi ở Bạc-liêu.

 133

 

197

03.GiaiTCuuHuyen

Giải-thoát Cửu-huyền

 134

 

198

03.ToiVThienHoang

Tội với Thiên-hoàng

 135

 

199

03.TraiSauRieng

Trái sầu riêng

 136

 

200

03.MayĐToLong

Mấy đoạn tơ lòng

 136

 

201

03.TuTuong

Tư tưởng

 137

 

202

03.VongBhoaN

Vọng Bắc hòa Nam

 138

 

203

03.xhPhanCBa

Ông Phan-châu-Bá (Long-xuyên) hỏi - Đức-Thầy đáp

 139

 

204

03.xhPhanCBa.x

Ông Phan-châu-Bá (Long-xuyên) hỏi

 139

 

205

03.xhPhanCBa.h

Đức-Thầy đáp

 139

 

206

03.NguyenTCuuHuyen

Bài nguyện trước bàn thờ Cửu-huyền

 140

 

207

03.NemCapBang

Ném cấp-bằng

 141

 

208

04

NĂM NHÂM-NGŨ

 

 

209

04.choDoiGiau

Cho thầy đội Giàu

 142

 

210

04.choTranQHanh

Cho ông trần-quang-hạnh

 143

 

211

04.ThucTinhTinDo

Thức-tỉnh một nữ tín-đồ ở bạc-liêu

 144

 

212

04.choCoTauHao

Cho ông Cò tàu Hảo (sài gòn)

 145

 

213

04.CamTac

Cảm-tác

 146

 

214

04.Buon

Buồn

 147

 

215

04.Tui

Tủi

 148

 

216

04.goiBSCaoTrLoi

Gởi bác-sĩ Cao-triều-Lợi ở Bạc-liêu

 149

 

217

04.chothangTan

Cho thằng Tân

 150

 

218

04.HoaiCo

Hoài-cổ

 151

 

219

04.DungKinhQuyen

Dụng kinh-quyền

 152

 

220

04.RutCaiNguDan

Rứt cái ngu-đần

 153

 

221

04.CauChu

Những câu chú thường niệm (có 24 câu)

 162

 

222

04.CauChu.C01.han

Những câu chú thường niệm (Câu 01-hán)

 162

 

223

04.CauChu.C01.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 01-dịch)

 162

 

224

04.CauChu.C02.han

Những câu chú thường niệm (Câu 02-hán)

 162

 

225

04.CauChu.C02.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 02-phạn)

 162

 

226

04.CauChu.C02.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 02-dịch)

 162

 

227

04.CauChu.C03.han

Những câu chú thường niệm (Câu 03-hán)

 162

 

228

04.CauChu.C03.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 03-dịch)

 162

 

229

04.CauChu.C04.han

Những câu chú thường niệm (Câu 04-hán)

 162

 

230

04.CauChu.C04.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 04-dịch)

 162

 

231

04.CauChu.C05.han

Những câu chú thường niệm (Câu 05-hán)

 162

 

232

04.CauChu.C05.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 05-phạn)

 162

 

233

04.CauChu.C05.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 05-dịch)

 162

 

234

04.CauChu.C06.han

Những câu chú thường niệm (Câu 06-hán)

 162

 

235

04.CauChu.C06.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 06-phạn)

 162

 

236

04.CauChu.C06.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 06-dịch)

 162

 

237

04.CauChu.C07.han

Những câu chú thường niệm (Câu 07-hán)

 162

 

238

04.CauChu.C07.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 07-phạn)

 162

 

239

04.CauChu.C07.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 07-dịch)

 162

 

240

04.CauChu.C08.han

Những câu chú thường niệm (Câu 08-hán)

 162

 

241

04.CauChu.C08.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 08-dịch)

 162

 

242

04.CauChu.C09.han

Những câu chú thường niệm (Câu 09-hán)

 162

 

243

04.CauChu.C09.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 09-dịch)

 162

 

244

04.CauChu.C10.han

Những câu chú thường niệm (Câu 10-hán)

 162

 

245

04.CauChu.C10.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 10-dịch)

 162

 

246

04.CauChu.C11.han

Những câu chú thường niệm (Câu 11-hán)

 162

 

247

04.CauChu.C11.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 11-dịch)

 162

 

248

04.CauChu.C12.han

Những câu chú thường niệm (Câu 12-hán)

 162

 

249

04.CauChu.C12.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 12-dịch)

 162

 

250

04.CauChu.C13.han

Những câu chú thường niệm (Câu 13-hán)

 162

 

251

04.CauChu.C13.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 13-dịch)

 162

 

252

04.CauChu.C14.han

Những câu chú thường niệm (Câu 14-hán)

 162

 

253

04.CauChu.C14.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 14-dịch)

 162

 

254

04.CauChu.C15.han

Những câu chú thường niệm (Câu 15-hán)

 162

 

255

04.CauChu.C15.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 15-dịch)

 162

 

256

04.CauChu.C16.han

Những câu chú thường niệm (Câu 16-hán)

 162

 

257

04.CauChu.C16.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 16-phạn)

 162

 

258

04.CauChu.C16.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 16-dịch)

 162

 

259

04.CauChu.C17.han

Những câu chú thường niệm (Câu 17-hán)

 162

 

260

04.CauChu.C17.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 17-dịch)

 162

 

261

04.CauChu.C18.han

Những câu chú thường niệm (Câu 18-hán)

 162

 

262

04.CauChu.C18.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 18-dịch)

 162

 

263

04.CauChu.C19.han

Những câu chú thường niệm (Câu 19-hán)

 162

 

264

04.CauChu.C19.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 19-phạn)

 162

 

265

04.CauChu.C19.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 19-dịch)

 162

 

266

04.CauChu.C20.han

Những câu chú thường niệm (Câu 20-hán)

 162

 

267

04.CauChu.C20.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 20-phạn)

 162

 

268

04.CauChu.C20.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 20-dịch)

 162

 

269

04.CauChu.C21.han

Những câu chú thường niệm (Câu 21-hán)

 162

 

270

04.CauChu.C21.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 21-phạn)

 162

 

271

04.CauChu.C21.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 21-dịch)

 162

 

272

04.CauChu.C22.han

Những câu chú thường niệm (Câu 22-hán)

 162

 

273

04.CauChu.C22.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 22-dịch)

 162

 

274

04.CauChu.C23.han

Những câu chú thường niệm (Câu 23-hán)

 162

 

275

04.CauChu.C23.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 23-phạn)

 162

 

276

04.CauChu.C23.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 23-dịch)

 162

 

277

04.CauChu.C24.han

Những câu chú thường niệm (Câu 24-hán)

 162

 

278

04.CauChu.C24.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 24-phạn)

 162

 

279

04.CauChu.C24.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 24-dịch)

 162

 

280

04.choCoHaiGuong

Cho cô hai Gương (cần-thơ)

 163

 

281

04.choVoThiHoi

Cho cô năm Võ-thị-Hợi ở bạc-liêu

 164

 

282

05

NĂM QUÍ-MÙI

 

 

283

05.hhoiPhongDa

Hỏi phỏng đá (cổ thi) - Phỗng đá trả lời

 165

 

284

05.hhoiPhongDa.b

Hỏi phỏng đá (cổ thi)

 165

 

285

05.hhoiPhongDa.h

Phỗng đá trả lời

 165

 

286

05.choDoVVien

Cho ông Đỗ-văn-Viễn

 166

 

287

05.choBaNamCo

Cho bà năm Cò ở sài-gòn

 167

 

288

05.GoiDoan

Gọi đoàn

 168

 

289

05.GoiĐThanhnien

Gọi đoàn thanh-niên

 169

 

290

05.TangĐTNAiQuoc

“Tặng đoàn thanh-niên ái-quốc”

 170

 

291

05.NhanĐoiThoiCo

Nhẫn đợi thời-cơ

 171

 

292

05.BaRa

Bà-rá

 172

 

293

05.ĐichoivoiMaiVDau

Đi chơi với ông luật-sư Mai-văn-Dậu

 173

 

294

05.AnUi1TinĐo

An-ủi một tín-đồ

 174

 

295

06

NĂM GIÁP-THÂN

 

 

296

06.choCoKyGioi

Cho cô ký Giỏi ở bạc-liêu

 175

 

297

06.AcNuc

Ạc-núc

 176

 

298

06.DoCu

Đờ-cu

 177

 

299

06.MLanhPhonHoa

Muốn lánh phồn-hoa

 178

 

300

07

NĂM ẤT-DẬU

 

 

301

07.GoiĐTrangSi

Gọi đoàn tráng-sĩ

 184

 

302

07.GoiĐPhuNu

Gọi đoàn phụ-nữ

 185

 

303

07.KhuyenNong

Khuyến nông

 186

 

304

07.ĐinhChanh

Đính-chánh

 187

 

305

07.YeuNuoc

Yêu nước

 189

 

306

07.HChuogCanhTinh

Hồi chuông cảnh-tỉnh những

 190

 

307

07.xhCaiTongChanh

Cai tổng Chánh (cù-lao giêng) xướng - Đức-Thầy đáp họa

 191

 

308

07.xhCaiTongChanh.x

Cai tổng Chánh (cù-lao giêng) xướng

 191

 

309

07.xhCaiTongChanh.h

Đức-Thầy đáp họa

 191

 

310

07.PhuNuCaDieu

“Phụ-nữ ca diêu”

 192

 

311

07.TangthisiVietChau

Tặng thi-sĩ việt-châu

 193

 

312

07.ĐiKhuyenNongVe

Đi khuyến nông về

 194

 

313

07.TuThan

Tự-thán

 195

 

314

08

NĂM BÍNH-TUẤT

 

 

315

08.TgSungBenLau

Tiếng súng bên lầu

 196

 

316

08.ĐongĐangTgTan

Đồng đảng tương-tàn

 197

 

317

08.ChiNamNhi

Chí nam-nhi

 198

 

318

08.RiengToi

Riêng tôi

 199

 

319

08.TChuongCanhTinh

Tiếng chuông cảnh-tỉnh

 200

 

320

08.QuyetRutCaSa

Quyết rứt cà-sa

 201

 

321

08.tangHĐCoVanNK

Tặng hội-đồng cố-vấn nam-kỳ

 202

 

322

08.nghiThinhvoiCaoUy

Nghị thinh với cao-ủy D'AGENLIEU

 203

 

323

08.TinhYeu

Tình yêu

 204

 

324

08.LayChongChet

Lấy chồng chệt

 205

 

325

08.TeCSTVVuonThom

Tế chiến-sĩ trận vong ở vườn thơm

 208

 

326

08.xhPhamThieu

Đức-Thầy họa bài thơ Cụ Phạm-hiều mời Đức-Thầy tham chính

 209

 

327

08.xhPhamThieu.x

Cụ Phạm-Thiều xướng

 209

 

328

08.xhPhamThieu.h

Đức-Thầy họa

 209

 

329

09.xhAnhPhiet

Anh Phiệt xướng - Đức-Thầy họa

 212

 

330

09.xhAnhPhiet-x

Anh Phiệt xướng

 212

 

331

09.xhAnhPhiet-h

Đức-Thầy họa

 212

 

332

09.TangcsBinhXuyen

Tặng chiến-sĩ Bình-xuyên

 213

 

333

09.TetOChienKhu

Tết ở chiến-khu

 214

 

334

09.KNRungChaLa

Kỷ-niệm rừng Chà-là

 215

 

335

0K

NHỮNG BÀI KHÔNG RÕ ĐỨC-THẦY VIẾT TẠI ĐÂU VÀ HỒI NÀO

 

 

336

0K.LoNuoc

Lo nước

 217

 

337

0K.NoNuoc

Nợ nước

 218

 

338

0K.KhongKhong

Không không

 219

 

339

0K.TinhGiacMo

Tỉnh giấc mơ

 220

 

340

0K.SauBaTanh

Sầu bá-tánh

 221

 

341

0K.GinTucCo

Gìn tục cổ

 222

 

342

0K.LoVungHong

Lố vừng hồng

 223

 

343

0K.XeXauNhau

Xé-xâu nhau

 224

 

344

0K.CPhapLuan

Chuyển pháp-luân

 225

 

345

0K.LucTaTinh

Lúc ta tỉnh

 226

 

346

0K.cho1ViSoTam

Cho một vị sơ-tâm

 227

 

347

0K.ChiThanhCao

Chí thanh-cao

 228

 

348

0K.BHieuĐNha

Báo hiếu Đạo nhà

 229

 

 

 

 

 

 

 

2. Mã hóa vị trí câu của bài :

- Văn vần

Mã hoá tên bài “-“ trang trong Sấm giảng thi văn toàn bộ trên “-“ Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải “-“ thứ tự câu trong bài.

- Văn xuôi

Mã hoá tên bài “-“ trang trong Sấm giảng thi văn toàn bộ trên “-“ Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải

 Dòng tựa bài thì đánh 0 và các dòng còn lại đánh thứ tự từ 1.

 Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải được ký hiệu :

+ V1: Là câu văn vần của Đức Thầy hay do Đức Thầy tuyên bố

+ V2: Là câu văn vần không phải của Đức Thầy

+ V0: Là câu văn vần do người soạn không phân biệt được.

+ X1: Là câu văn xuôi của Đức Thầy hay do Đức Thầy tuyên bố

+ X2: Là câu văn xuôi không phải của Đức Thầy

+ X0: Là câu văn xuôi do người soạn không phân biệt được.

 

3. Cách sắpxếp,theo thứ tự ưu tiên,như sau

 -Chữ cái : A, Â, Ă, B, C, D, Đ, E, Ê, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ơ, Ô, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, W, X, Y, Z

 - Dấu :Không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng.

 

Nếu liên hệ hay góp ý, vui lòng gởi về E-mail của nhóm: pghh1939@yahoo.com.vn

Chúng tôi căn cứ vào Bộ “Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ” của Đức Thầy do Ban Phổ-thông Giáo-lý Trung-ương ấn hành năm 1970.

 

1. Mã hóa tên bài:

 Chọn trong Bộ “Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ” ra các câu văn vần để sắp xếp theo thứ tự a, b, c, …theo chuẩn sắp xếp mới. Các câu văn vần này được chọn, và các bài này được mã hoá như sau:

 

STT

Mã Bài

Tên mã bài

theo Mục lục

SGTVGL

Ghi Chú

1

2

3

4

5

1

Q1.SGKNĐ

Sấm giảng khuyên người đời tu niệm

 1

 

2

Q2.KDNK

Kệ dân của người Khùng

 2

 

3

Q3.SG

Sám giảng

 3

 

4

Q4.GMTK

Giác-mê tâm kệ

 4

 

5

Q5.KT

Khuyến thiện của Ông Vô Danh Cư-sĩ

 5

 

6

Q6.3.8ĐRC

Lời khuyên Bổn-Đạo

 12

 Lấy 4 câu thơ cuối

7

01

NĂM KỶ-MÃO

 

 

8

01.LoChutCoHuyen

Lộ chút cơ-huyền

 13

 

9

01.ChoĐOngMGhe

Cho Đức Ông mất ghe

 14

 

10

01.MacTinhAi

Mặc tình ai

 15

 

11

01.BanhMi

Bánh mì

 16

 

12

01.xhLVTOT

Ông Lương-văn-Tốt hỏi - Đức-Thầy đáp họa

 17

 

13

01.xhLVTOT.x

Ông Lương-văn-Tốt hỏi

 17

 

14

01.xhLvTOT.h

Đức-Thầy đáp họa

 17

 

15

01.choTuCung

Cho cô Tư Cứng ở Hòa-Hảo mất đồ

 18

 

16

01.ChoDucOngBa

Cho Đức Ông và Đức Bà

 19

 

17

01.HoHoKhoan

“Hố hò Khoan”

 20

 

18

01.xhHChuĐat

Hương-chủ Đạt xướng - Đức-Thầy họa

 21

 

19

01.xhHChuĐat.x

Hương-chủ Đạt xướng

 21

 

20

01.xhHChuĐat.h

Đức-Thầy họa

 21

 

21

01.xhNguyenTTan

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy đáp họa

 22

 

22

01.xhNguyenTTan.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng

 22

 

23

01.xhNguyenTTan.B1.h

Đức-Thầy đáp họa

 22

 

24

01.xhNguyenTTan.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân hựu tác

 23

 

25

01.xhNguyenTTan.B2.h

Đức-Thầy đáp họa

 23

 

26

01.xhNguyenTTan.B3.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân vấn gia-đình

 24

 

27

01.xhNguyenTTan.B3.h

Đức-Thầy đáp họa

 24

 

28

01.HieuNghiaViTien

Hiếu-nghĩa vi tiên

 25

 

29

01.CucCungBai

Cúc-cung bái

 26

 

30

01.hBaiCauCo

Đức-Thầy họa - bài cầu cơ

 27

 

31

01.hBaiCauCo.b

Bài cầu cơ

 27

 

32

01.hBaiCauCo.h

Đức-Thầy họa

 27

 

33

01.NhucDau

Nhức đầu

 28

 

34

01.KBoDiĐoan

Khuyên bỏ dị-đoan

 29

 

35

01.NghiVHuyenCa

Nghĩ việc huyền-ca

 30

 

36

01.ThienLyCa

Thiên-lý ca

 31

 

37

01.LuanVTuHanh

Luận việc tu-hành

 32

 

38

01.THungTroMat

Tam hùng trổ mặt

 33

 

39

01.LuyTamChau

Lụy tam châu

 34

 

40

01.VenManBiMat

Vén màn bí-mật

 35

 

41

01.xhThayBaĐao

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc - Đức-Thầy đáp họa

 36

 

42

01.xhThayBaĐao.B1.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 1)

 36

 

43

01.xhThayBaĐao.B1.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 1)

 36

 

44

01.xhThayBaĐao.B2.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 2)

 36

 

45

01.xhThayBaĐao.B2.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 2)

 36

 

46

01.xhThayBaĐao.B3.x

Thầy Ba Đạo ở hòa-hảo hỏi thuốc (bài 3)

 36

 

47

01.xhThayBaĐao.B3.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 3)

 36

 

48

01.BatNhan

Bát-Nhẫn

 37

 

49

01.choHChuBO

Cho ông Hương-chủ Bó ở hòa-hảo.

 38

 

50

01.Say

Say

 39

 

51

01.choSungBienT

Cho Sung-biện .T ở hòa-hảo

 40

 

52

01.thoOngBanChieu

Thơ của “Ông bán Chiếu ”

 41

 

53

01.HayChoThienĐinh

Hãy chờ thiên-định

 42

 

54

01.hoiHLongHoa

Hỏi Hội long-hoa

 43

 

55

01.KBotChoVay

Khuyên bớt cho vay

 44

 

56

01.xhNguyenKyTran

Ông Nguyễn-kỳ-Trân, tức chín Diệm xướng - Đức-Thầy đáp

 45

 

57

01.xhNguyenKyTran.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng

 45

 

58

01.xhNguyenKyTran.h

Đức-Thầy đáp

 45

 

59

01.ChangRaHoi

Chẳng ra hơi

 46

 

60

01.KhanTieng

Khan tiếng

 47

 

61

01.tangGiaoXoai

Tặng ông giáo Xoài

 48

 

62

01.tangGiaoĐang

Tặng ông giáo Đàng

 49

 

63

01.ThiXuan

Thi xuân

 50

 

64

01.CCDanNgheo

Cám cảnh dân nghèo

 51

 

65

01.29ThangChap

Hai mươi tháng chạp

 52

 

66

01.ĐemBaMuoi

Đêm ba mươi

 53

 

67

02

NĂM CANH-THÌN

 

 

68

02.CoTamSac

Cờ tam-sắc

 54

 

69

02.CoTamSac.B1

Cờ tam-sắc

 54

 

70

02.CoTamSac.B2

Cờ tam-sắc

 54

 

71

02.ĐauNam

Đầu năm

 55

 

72

02.ĐotPhaoXuan

Đốt pháo xuân

 56

 

73

02.ToiMongMot

Tối mồng một

 57

 

74

02.xhGiaoXoai

Thầy giáo Xoài xướng - Đức-Thầy đáp họa

 58

 

75

02.xhGiaoXoai.B1.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 1)

 58

 

76

02.xhGiaoXoai.B1.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 1)

 58

 

77

02.xhGiaoXoai.B2.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 2)

 58

 

78

02.xhGiaoXoai.B2.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 2)

 58

 

79

02.xhGiaoXoai.B3.x

Thầy giáo Xoài xướng (bài 3)

 58

 

80

02.xhGiaoXoai.B3.h

Đức-Thầy đáp họa (bài 3)

 58

 

81

02.xhHuynhHHoa

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng - Đức-Thầy họa

 59

 

82

02.xhHuynhHHoa.B1.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 1)

 59

 

83

02.xhHuynhHHoa.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 59

 

84

02.xhHuynhHHoa.B2.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 2)

 59

 

85

02.xhHuynhHHoa.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 59

 

86

02.xhHuynhHHoa.B3.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 3)

 59

 

87

02.xhHuynhHHoa.B3.h

Đức-Thầy họa (bài 3)

 59

 

88

02.xhHuynhHHoa.B4.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 4)

 59

 

89

02.xhHuynhHHoa.B4.h

Đức-Thầy họa (bài 4)

 59

 

90

02.xhHuynhHHoa.B5.x

Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng (bài 5)

 59

 

91

02.xhHuynhHHoa.B5.h

Đức-Thầy họa (bài 5)

 59

 

92

02.xhHuynhTHoa

Ông Huỳnh-trung-Hòa xướng - Đức-Thầy đáp họa

 60

 

93

02.xhHuynhTHoa.x

Ông Huỳnh-trung-Hòa xướng

 60

 

94

02.xhHuynhTHoa.h

Đức-Thầy đáp họa

 60

 

95

02.VNonOngKet

Viếng non ông két

 61

 

96

02.xhOngTUNG

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy - Đức-Thầy họa

 62

 

97

02.xhOngTUNG.B1.x

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy (bài 1)

 62

 

98

02.xhOngTUNG.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 62

 

99

02.xhOngTUNG.B2.x

Ông Tùng hỏi Đức-Thầy (bài 2)

 62

 

100

02.xhOngTUNG.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 62

 

101

02.ThoiLaiDienMuc

Thời lai diện-mục

 63

 

102

02.VLangMHĐ

Viếng làng Mỹ-Hội-Đông

 64

 

103

02.xhNguyenTTan

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy họa

 65

 

104

02.xhNguyenTTan.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 1)

 65

 

105

02.xhNguyenTTan.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 65

 

106

02.xhNguyenTTan.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 2)

 65

 

107

02.xhNguyenTTan.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 65

 

108

02.xhNgKyTran

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng - Đức-Thầy họa

 66

 

109

02.xhNgKyTran.B1.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng (bài 1)

 66

 

110

02.xhNgKyTran.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 66

 

111

02.xhNgKyTran.B2.x

Ông Nguyễn-kỳ-Trân xướng (bài 2)

 66

 

112

02.xhNgKyTran.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 66

 

113

02.vinhOngDia

Vịnh ông Địa bằng sành

 67

 

114

02.VLangPhuAn

Viếng làng Phú-an (châu-đốc)

 68

 

115

02.choThay3Than

Cho Thầy ba Thận ở làng Phú-lâm (Châu-đốc)

 69

 

116

02.ToCauHuyenBi

Tỏ câu huyền-bí

 70

 

117

02.choPhanTLong

Cho ông Phan-thanh-Long

 71

 

118

02.DietTienKhien

Diệt tiền-khiên

 72

 

119

02.ĐeChonĐatBac

Để chơn đất Bắc

 73

 

120

02.GiongKhan

Giọng khàn

 74

 

121

02.choThamtaNGA

Cho ông Tham-tá Ngà

 75

 

122

02.KGiauLPhuocThien

Khuyên người giàu lòng phước-thiện

 76

 

123

02.DanDoBonDao

Dặn-dò bổn-đạo

 77

 

124

02.MRoĐaoMau

Muốn rõ đạo-mầu

 78

 

125

02.TrongMay

Trông mây

 79

 

126

02.LyLich

Lý-lịch

 80

 

127

02.KhuyênSuVai

Khuyên sư vãi

 81

 

128

02.XHTacCuongTho

“xuân-hạ tác cuồng-thơ”

 82

 

129

02.TuGiaBonĐao

Từ-giã bổn-đạo khắp nơi

 83

 

130

02.TNgungLyThuyet

Tạm ngưng lý-thuyết

 84

 

131

02.DieuPhapQMinh

“Diệu pháp quang-minh”

 85

 

132

02.SaĐec

Sa-đéc

 86

 

133

02.DenLgNhonNghia

Đến làng nhơn-nghĩa (cần-thơ)

 87

 

134

02.xhNgThTanXno

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng - Đức-Thầy họa

 88

 

135

02.xhNgThTanXno.B1.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 1)

 88

 

136

02.xhNgThTanXno.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 88

 

137

02.xhNgThTanXno.B2.x

Ông Nguyễn-thanh-Tân xướng (bài 2)

 88

 

138

02.xhNgThTanXno.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 88

 

139

02.choOngChinDiem

Cho ông chín Diệm tức Nguyễn-kỳ-Trân làng Định-Yên

 89

 

140

02.BacAiDaiDong

Bác-ái đại-đồng

 90

 

141

02.NhanNhuCungAi

Nhắn-nhủ cùng ai

 91

 

142

02.GiayVang

Giấy vàng

 92

 

143

02.choHBoTHANH

Cho Hương-bộ Thạnh

 93

 

144

02.hThoxuaThanGa

Đức-Thầy họa - Thân gà (thơ xưa)

 94

 

145

02.hThoxuaThanGa.b

Thân gà (thơ xưa)

 94

 

146

02.hThoxuaThanGa.h

Đức-Thầy họa

 94

 

147

02.hViengDem

Đức-Thầy họa - Bài thơ "Viếng đêm"

 95

 

148

02.hViengDem.b

Bài thơ "Viếng đêm"

 95

 

149

02.hViengDem.h

Đức-Thầy họa

 95

 

150

02.UocVgNguoiHien

Ước-vọng người hiền

 96

 

151

02.NangThoCamTu

“Nang thơ cẩm tú”

 97

 

152

02.hhoiHangNga.B1

Đức-Thầy họa - hỏi hằng-nga (cổ-thi)

 98

 

153

02.hhoiHangNga.B1.b

hỏi Hằng-nga (cổ-thi - bài 1)

 98

 

154

02.hhoiHangNga.B1.h

Đức-Thầy họa (bài 1)

 98

 

155

02.hhoiHangNga.B2

Đức-Thầy họa - vịnh hằng-nga (cổ thi)

 99

 

156

02.hhoiHangNga.B2.b

hỏi Hằng-nga (cổ-thi - bài 2)

 99

 

157

02.hhoiHangNga.B2.h

Đức-Thầy họa (bài 2)

 99

 

158

02.hvinhHangNga

Đức-Thầy họa - vịnh Hằng-nga (cổ thi)

 99

 

159

02.hvinhHangNga.b

vịnh Hằng-nga (cổ thi)

 99

 

160

02.hvinhHangNga.h

Đức-Thầy họa

 99

 

161

02.BacLieu

Bạc-liêu

 100

 

162

02.TuGLgNhonNghia

“Từ-giã làng nhơn-nghĩa”

 101

 

163

02.NgaoNganTinhDoi

Ngao-ngán tình đời

 102

 

164

02.AiNguoiTriKy

Ai người tri-kỷ

 103

 

165

02.SapManCanhTri

Sắp màn cảnh trí

 104

 

166

02.HienThanSaiKho

Hiến thân sãi khó

 105

 

167

02.BongHong

Bóng hồng

 106

 

168

02.BongHongtt

"Bóng hồng"

 106

 

169

02.PhgVgDemKhuya

Phòng vắng đêm khuya

 107

 

170

02.GoiVeChoBonDao

Gởi về cho Bổn-đạo

 108

 Lấy phần văn vần

171

02.NghiNhgNgayQua

Nghĩ những ngày qua

 109

 

172

02.KhongBuonNgu

Không buồn ngủ

 110

 

173

02.ThuDaCuoi

Thu đã cuối

 111

 

174

02.DemNgoi1Minh

“Đêm ngồi một mình”

 112

 

175

02.14ThangMuoi

Mười bốn tháng mười

 113

 

176

02.ThanDoi

“Than đời”

 114

 

177

02.TrLoiCgOngTao

“Trao lời cùng ông Táo”

 115

 

178

02.TuThan

“Tự-thán”

 116

 

179

02.TinhBanTGian

“Tỉnh bạn trần-gian”

 117

 

180

02.goiOngMUOI

Đức-Thầy gởi ông Mười (chú Đức Ông)

 118

 

181

02.MuonCayĐHue

Mượn cây đuốc huệ

 119

 

182

02.NhoBThongThien

Nhổ bàn thông-thiên

 120

 

183

03

NĂM TÂN-TỴ

 

 

184

03.chucxuanTranVTam

Chúc xuân ông thầy thuốc Trần-văn-Tâm

 121

 

185

03.NgayTet

“Ngày tết”

 122

 

186

03.CanhXuan

Cảnh xuân

 123

 

187

03.DiTrinhBao

Đi trình-báo

 124

 

188

03.TamNgungLyLe

Tạm ngưng lý-lẽ

 125

 

189

03.vinhQuatMay

Vịnh quạt máy

 126

 

190

03.vinhConBeoDa

Vịnh con beo đá

 127

 

191

03.choOngHanh

Cho ông hạnh, rể của ông Võ-văn-Giỏi

 128

 

192

03.viSanhChung

Vì sanh-chúng

 129

 

193

03.NguNgonCachCu

Ngũ ngôn cách cú

 130

 

194

03.MongCho

Mong chờ

 131

 

195

03.NiemDiDa

Niệm Di-Đà

 132

 

196

03.choVoVGioi

Cho ông Võ-văn-Giỏi ở Bạc-liêu.

 133

 

197

03.GiaiTCuuHuyen

Giải-thoát Cửu-huyền

 134

 

198

03.ToiVThienHoang

Tội với Thiên-hoàng

 135

 

199

03.TraiSauRieng

Trái sầu riêng

 136

 

200

03.MayĐToLong

Mấy đoạn tơ lòng

 136

 

201

03.TuTuong

Tư tưởng

 137

 

202

03.VongBhoaN

Vọng Bắc hòa Nam

 138

 

203

03.xhPhanCBa

Ông Phan-châu-Bá (Long-xuyên) hỏi - Đức-Thầy đáp

 139

 

204

03.xhPhanCBa.x

Ông Phan-châu-Bá (Long-xuyên) hỏi

 139

 

205

03.xhPhanCBa.h

Đức-Thầy đáp

 139

 

206

03.NguyenTCuuHuyen

Bài nguyện trước bàn thờ Cửu-huyền

 140

 

207

03.NemCapBang

Ném cấp-bằng

 141

 

208

04

NĂM NHÂM-NGŨ

 

 

209

04.choDoiGiau

Cho thầy đội Giàu

 142

 

210

04.choTranQHanh

Cho ông trần-quang-hạnh

 143

 

211

04.ThucTinhTinDo

Thức-tỉnh một nữ tín-đồ ở bạc-liêu

 144

 

212

04.choCoTauHao

Cho ông Cò tàu Hảo (sài gòn)

 145

 

213

04.CamTac

Cảm-tác

 146

 

214

04.Buon

Buồn

 147

 

215

04.Tui

Tủi

 148

 

216

04.goiBSCaoTrLoi

Gởi bác-sĩ Cao-triều-Lợi ở Bạc-liêu

 149

 

217

04.chothangTan

Cho thằng Tân

 150

 

218

04.HoaiCo

Hoài-cổ

 151

 

219

04.DungKinhQuyen

Dụng kinh-quyền

 152

 

220

04.RutCaiNguDan

Rứt cái ngu-đần

 153

 

221

04.CauChu

Những câu chú thường niệm (có 24 câu)

 162

 

222

04.CauChu.C01.han

Những câu chú thường niệm (Câu 01-hán)

 162

 

223

04.CauChu.C01.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 01-dịch)

 162

 

224

04.CauChu.C02.han

Những câu chú thường niệm (Câu 02-hán)

 162

 

225

04.CauChu.C02.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 02-phạn)

 162

 

226

04.CauChu.C02.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 02-dịch)

 162

 

227

04.CauChu.C03.han

Những câu chú thường niệm (Câu 03-hán)

 162

 

228

04.CauChu.C03.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 03-dịch)

 162

 

229

04.CauChu.C04.han

Những câu chú thường niệm (Câu 04-hán)

 162

 

230

04.CauChu.C04.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 04-dịch)

 162

 

231

04.CauChu.C05.han

Những câu chú thường niệm (Câu 05-hán)

 162

 

232

04.CauChu.C05.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 05-phạn)

 162

 

233

04.CauChu.C05.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 05-dịch)

 162

 

234

04.CauChu.C06.han

Những câu chú thường niệm (Câu 06-hán)

 162

 

235

04.CauChu.C06.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 06-phạn)

 162

 

236

04.CauChu.C06.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 06-dịch)

 162

 

237

04.CauChu.C07.han

Những câu chú thường niệm (Câu 07-hán)

 162

 

238

04.CauChu.C07.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 07-phạn)

 162

 

239

04.CauChu.C07.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 07-dịch)

 162

 

240

04.CauChu.C08.han

Những câu chú thường niệm (Câu 08-hán)

 162

 

241

04.CauChu.C08.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 08-dịch)

 162

 

242

04.CauChu.C09.han

Những câu chú thường niệm (Câu 09-hán)

 162

 

243

04.CauChu.C09.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 09-dịch)

 162

 

244

04.CauChu.C10.han

Những câu chú thường niệm (Câu 10-hán)

 162

 

245

04.CauChu.C10.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 10-dịch)

 162

 

246

04.CauChu.C11.han

Những câu chú thường niệm (Câu 11-hán)

 162

 

247

04.CauChu.C11.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 11-dịch)

 162

 

248

04.CauChu.C12.han

Những câu chú thường niệm (Câu 12-hán)

 162

 

249

04.CauChu.C12.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 12-dịch)

 162

 

250

04.CauChu.C13.han

Những câu chú thường niệm (Câu 13-hán)

 162

 

251

04.CauChu.C13.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 13-dịch)

 162

 

252

04.CauChu.C14.han

Những câu chú thường niệm (Câu 14-hán)

 162

 

253

04.CauChu.C14.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 14-dịch)

 162

 

254

04.CauChu.C15.han

Những câu chú thường niệm (Câu 15-hán)

 162

 

255

04.CauChu.C15.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 15-dịch)

 162

 

256

04.CauChu.C16.han

Những câu chú thường niệm (Câu 16-hán)

 162

 

257

04.CauChu.C16.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 16-phạn)

 162

 

258

04.CauChu.C16.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 16-dịch)

 162

 

259

04.CauChu.C17.han

Những câu chú thường niệm (Câu 17-hán)

 162

 

260

04.CauChu.C17.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 17-dịch)

 162

 

261

04.CauChu.C18.han

Những câu chú thường niệm (Câu 18-hán)

 162

 

262

04.CauChu.C18.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 18-dịch)

 162

 

263

04.CauChu.C19.han

Những câu chú thường niệm (Câu 19-hán)

 162

 

264

04.CauChu.C19.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 19-phạn)

 162

 

265

04.CauChu.C19.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 19-dịch)

 162

 

266

04.CauChu.C20.han

Những câu chú thường niệm (Câu 20-hán)

 162

 

267

04.CauChu.C20.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 20-phạn)

 162

 

268

04.CauChu.C20.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 20-dịch)

 162

 

269

04.CauChu.C21.han

Những câu chú thường niệm (Câu 21-hán)

 162

 

270

04.CauChu.C21.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 21-phạn)

 162

 

271

04.CauChu.C21.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 21-dịch)

 162

 

272

04.CauChu.C22.han

Những câu chú thường niệm (Câu 22-hán)

 162

 

273

04.CauChu.C22.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 22-dịch)

 162

 

274

04.CauChu.C23.han

Những câu chú thường niệm (Câu 23-hán)

 162

 

275

04.CauChu.C23.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 23-phạn)

 162

 

276

04.CauChu.C23.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 23-dịch)

 162

 

277

04.CauChu.C24.han

Những câu chú thường niệm (Câu 24-hán)

 162

 

278

04.CauChu.C24.phan

Những câu chú thường niệm (Câu 24-phạn)

 162

 

279

04.CauChu.C24.dich

Những câu chú thường niệm (Câu 24-dịch)

 162

 

280

04.choCoHaiGuong

Cho cô hai Gương (cần-thơ)

 163

 

281

04.choVoThiHoi

Cho cô năm Võ-thị-Hợi ở bạc-liêu

 164

 

282

05

NĂM QUÍ-MÙI

 

 

283

05.hhoiPhongDa

Hỏi phỏng đá (cổ thi) - Phỗng đá trả lời

 165

 

284

05.hhoiPhongDa.b

Hỏi phỏng đá (cổ thi)

 165

 

285

05.hhoiPhongDa.h

Phỗng đá trả lời

 165

 

286

05.choDoVVien

Cho ông Đỗ-văn-Viễn

 166

 

287

05.choBaNamCo

Cho bà năm Cò ở sài-gòn

 167

 

288

05.GoiDoan

Gọi đoàn

 168

 

289

05.GoiĐThanhnien

Gọi đoàn thanh-niên

 169

 

290

05.TangĐTNAiQuoc

“Tặng đoàn thanh-niên ái-quốc”

 170

 

291

05.NhanĐoiThoiCo

Nhẫn đợi thời-cơ

 171

 

292

05.BaRa

Bà-rá

 172

 

293

05.ĐichoivoiMaiVDau

Đi chơi với ông luật-sư Mai-văn-Dậu

 173

 

294

05.AnUi1TinĐo

An-ủi một tín-đồ

 174

 

295

06

NĂM GIÁP-THÂN

 

 

296

06.choCoKyGioi

Cho cô ký Giỏi ở bạc-liêu

 175

 

297

06.AcNuc

Ạc-núc

 176

 

298

06.DoCu

Đờ-cu

 177

 

299

06.MLanhPhonHoa

Muốn lánh phồn-hoa

 178

 

300

07

NĂM ẤT-DẬU

 

 

301

07.GoiĐTrangSi

Gọi đoàn tráng-sĩ

 184

 

302

07.GoiĐPhuNu

Gọi đoàn phụ-nữ

 185

 

303

07.KhuyenNong

Khuyến nông

 186

 

304

07.ĐinhChanh

Đính-chánh

 187

 

305

07.YeuNuoc

Yêu nước

 189

 

306

07.HChuogCanhTinh

Hồi chuông cảnh-tỉnh những

 190

 

307

07.xhCaiTongChanh

Cai tổng Chánh (cù-lao giêng) xướng - Đức-Thầy đáp họa

 191

 

308

07.xhCaiTongChanh.x

Cai tổng Chánh (cù-lao giêng) xướng

 191

 

309

07.xhCaiTongChanh.h

Đức-Thầy đáp họa

 191

 

310

07.PhuNuCaDieu

“Phụ-nữ ca diêu”

 192

 

311

07.TangthisiVietChau

Tặng thi-sĩ việt-châu

 193

 

312

07.ĐiKhuyenNongVe

Đi khuyến nông về

 194

 

313

07.TuThan

Tự-thán

 195

 

314

08

NĂM BÍNH-TUẤT

 

 

315

08.TgSungBenLau

Tiếng súng bên lầu

 196

 

316

08.ĐongĐangTgTan

Đồng đảng tương-tàn

 197

 

317

08.ChiNamNhi

Chí nam-nhi

 198

 

318

08.RiengToi

Riêng tôi

 199

 

319

08.TChuongCanhTinh

Tiếng chuông cảnh-tỉnh

 200

 

320

08.QuyetRutCaSa

Quyết rứt cà-sa

 201

 

321

08.tangHĐCoVanNK

Tặng hội-đồng cố-vấn nam-kỳ

 202

 

322

08.nghiThinhvoiCaoUy

Nghị thinh với cao-ủy D'AGENLIEU

 203

 

323

08.TinhYeu

Tình yêu

 204

 

324

08.LayChongChet

Lấy chồng chệt

 205

 

325

08.TeCSTVVuonThom

Tế chiến-sĩ trận vong ở vườn thơm

 208

 

326

08.xhPhamThieu

Đức-Thầy họa bài thơ Cụ Phạm-hiều mời Đức-Thầy tham chính

 209

 

327

08.xhPhamThieu.x

Cụ Phạm-Thiều xướng

 209

 

328

08.xhPhamThieu.h

Đức-Thầy họa

 209

 

329

09.xhAnhPhiet

Anh Phiệt xướng - Đức-Thầy họa

 212

 

330

09.xhAnhPhiet-x

Anh Phiệt xướng

 212

 

331

09.xhAnhPhiet-h

Đức-Thầy họa

 212

 

332

09.TangcsBinhXuyen

Tặng chiến-sĩ Bình-xuyên

 213

 

333

09.TetOChienKhu

Tết ở chiến-khu

 214

 

334

09.KNRungChaLa

Kỷ-niệm rừng Chà-là

 215

 

335

0K

NHỮNG BÀI KHÔNG RÕ ĐỨC-THẦY VIẾT TẠI ĐÂU VÀ HỒI NÀO

 

 

336

0K.LoNuoc

Lo nước

 217

 

337

0K.NoNuoc

Nợ nước

 218

 

338

0K.KhongKhong

Không không

 219

 

339

0K.TinhGiacMo

Tỉnh giấc mơ

 220

 

340

0K.SauBaTanh

Sầu bá-tánh

 221

 

341

0K.GinTucCo

Gìn tục cổ

 222

 

342

0K.LoVungHong

Lố vừng hồng

 223

 

343

0K.XeXauNhau

Xé-xâu nhau

 224

 

344

0K.CPhapLuan

Chuyển pháp-luân

 225

 

345

0K.LucTaTinh

Lúc ta tỉnh

 226

 

346

0K.cho1ViSoTam

Cho một vị sơ-tâm

 227

 

347

0K.ChiThanhCao

Chí thanh-cao

 228

 

348

0K.BHieuĐNha

Báo hiếu Đạo nhà

 229

 

 

 

 

 

 

 

2. Mã hóa vị trí câu của bài :

- Văn vần

Mã hoá tên bài “-“ trang trong Sấm giảng thi văn toàn bộ trên “-“ Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải “-“ thứ tự câu trong bài.

- Văn xuôi

Mã hoá tên bài “-“ trang trong Sấm giảng thi văn toàn bộ trên “-“ Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải

 Dòng tựa bài thì đánh 0 và các dòng còn lại đánh thứ tự từ 1.

 Văn vần hay xuôi Của thầy hay không phải được ký hiệu :

+ V1: Là câu văn vần của Đức Thầy hay do Đức Thầy tuyên bố

+ V2: Là câu văn vần không phải của Đức Thầy

+ V0: Là câu văn vần do người soạn không phân biệt được.

+ X1: Là câu văn xuôi của Đức Thầy hay do Đức Thầy tuyên bố

+ X2: Là câu văn xuôi không phải của Đức Thầy

+ X0: Là câu văn xuôi do người soạn không phân biệt được.

 

3. Cách sắpxếp,theo thứ tự ưu tiên,như sau

 -Chữ cái : A, Â, Ă, B, C, D, Đ, E, Ê, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ơ, Ô, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, W, X, Y, Z

 - Dấu :Không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng.

 

Nếu liên hệ hay góp ý, vui lòng gởi về E-mail của nhóm: pghh1939@yahoo.com.vn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn