Nội Quy Ban Phụng Tự Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo Trước 1975

05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 17953)
Nội Quy Ban Phụng Tự Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo Trước 1975
PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BẢNG NỘI QUY

BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH
ĐỨC GIÁO CHỦ P.G.H.H.
1962

A.- Mục đích: Do biên bản ngày 12 tháng 5 â.l. năm Nhâm Dần (13-6-1962) lập sau phiên họp sơ bộ tại Saigon dưới quyền chủ tọa của ĐỨC BÀ, Thân mẫu ĐỨC GIÁO CHỦ P.G.H.H., nguyên tắc thành lập một Ủy ban mệnh danh là BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH ĐỨC GIÁO CHỦ P.G.H.H. (gọi tắt BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH) đã được toàn thể cử tọa tán thánh.
Ban nầy có nhiệm vụ:
a) Lo lắng về các khoản nhu cầu tại TỔ ĐÌNH và tại các cơ quan của ĐỨC ÔNG để lại như là: Cứu Tế Viện, Thư Viện, Hành Hương Lữ Viện, Đài Chiến Sĩ Hòa Hảo, v.v...
b) Tái thiết và khai thác nhà máy xay lúa Hiệp Hòa đã bị thiêu hủy trong trận hỏa tai ngày 31-1-1962 tại Hòa Hảo và cho chiếc bac Năng Gù hoạt động trở lại.
c) Quản lý và khai thác các bất động sản và động sản do anh em tín đồ hiến cho Thánh Địa.

Ngoài mục đích kể trên, Ban nầy phải làm việc dưới sự chỉ dạy của ĐỨC BÀ và không có quyền hạn chi về việc lãnh đạo Tôn giáo.

B.- Thành phần, quyền hạn và nhiệm vụ:
Thành phần BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH gồm có những nhân viên kể sau:
1 Trưởng Ban
1 Đệ nhất Phó Ban
1 Đệ nhị Phó Ban
1 Thư Ký
1 Phó Thư Ký
1 Thủ Bổn
1 Phó Thủ Bổn
3 Kiểm Soát Viên
9 Cố Vấn.
Những nhân viên nầy được bầu cử theo nguyên tắc đa số tương đối và bằng cách bỏ thăm kín hoặc giơ tay.
a)Trưởng Ban: Điều khiển các công tác của Ban, triệu tập và chủ tọa các phiên nhóm của Ban, ký tên thâu xuất ngân quỹ với hai vị Thư Ký và Thủ Bổn và liên đới chịu trách nhiệm với hai vị nầy về các việc thâu xuất, hiệp cùng hai vị nầy gởi phúc trình hàng tháng lên ĐỨC BÀ hoặc trình lên ĐỨC BÀ kết quả các công tác do Ban thi hành và ĐỨC BÀ ra lệnh thi hành.
b) Phó Ban: Phụ tá vị Trưởng Ban trong các công tác hoặc thay thế vị nầy trong những khi vắng mặt.
c) Thư Ký : Soạn thảo các văn kiện và giữ gìn sổ sách của Ban và ký tên lên các văn kiện.
d) Phó Thư Ký: Phụ tá vị Thư Ký trong các công tác hoặc thay thế vị nầy trong những khi vắng mặt.
e) Thủ Bổn: Cùng với Trưởng Ban và Thư Ký lập thành Ban Thường Vụ, ký tên trong các văn kiện thâu xuất của Ban. Mọi việc xuất phát về ngân quỹ, Ban Thường Vụ nầy chỉ được xuất tới 3.000$, toàn BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH được xuất ngân quỹ tới số bạc tối đa là 20.000$. Quá số bạc nầy phải trình ĐỨC BÀ định đoạt. Thủ Bổn được giữ số bạc tối đa là 50.000$. Quá số bạc nầy sẽ do ĐỨC BÀ định đoạt.
g) Phó Thủ Bổn: Phụ tá vị Thủ Bổn trong các công tác hoặc thay thế vị nầy trong những khi vắng mặt
h) Kiểm Soát: Quan sát về việc điều hành công tác của Ban, xem xét các sổ sách thâu xuất và trình kết quả về các công tác nầy cho toàn Ban được biết.
i) Cố Vấn: Giúp ý kiến cho BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH và được quyền biểu quyết cũng như các nhân viên khác trong Ban.

C.- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH là hai năm. Khi bầu lại, các nhân viên cũ được quyền tái ứng cử.

D.- Hạn kỳ và điều kiện nhóm họp: Mỗi cuối tháng dương lịch, BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH phải nhóm họp một lần tại Tổ Đình để xem xét các công việc đã làm và phúc trình lên ĐỨC BÀ.
Nếu có lịnh của ĐỨC BÀ hoặc nếu có lời yêu cầu của đa số nhân viên trong Ban, một phiên họp bất thường sẽ được triệu tập để giải quyết những chuyện có tánh cách quan trọng và khẩn cấp.
Ngoài ra, hàng năm BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH phải triệu tập phiên đại hội thường niên những đại diện tín đồ các địa phương vào ngày rằm tháng tư âm lịch để báo cáo về những công tác đã thực hiện.
Trong tất cả các phiên họp nói trên, triệt để không bàn đến các vấn đề chánh trị.

E.- Ban Thường Vụ: Để giản dị hóa các công việc, một Ban Thường Vụ (gồm có các vị Trưởng Ban, Thư Ký và Thủ Bổn) sẽ thay mặt cho toàn Ban ký tên vào các văn kiện xử lý thường vụ.
Văn phòng của Ban Thường Vụ đặt tại Tổ Đình.

Phụ chú: Tất cả các nhân viên trong BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH tình nguyện không lãnh trợ cấp và đồng chịu trách nhiệm đối với ĐỨC BÀ.

G.- Kỷ Luật: Những nhân viên vi phạm các điều ấn định trong Nội Quy nầy hay có những hành động sơ xuất làm thương tổn đến uy tín của BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH sẽ bị phê bình, cảnh cáo, hoặc trục xuất khỏi Ban. Mọi sự răn phạt vừa kể phải đệ trình lên ĐỨC BÀ trước khi thi hành.

H.- Hiệu lực và sự sửa đổi Nội Quy:
Bảng Nội Quy nầy đã được đại hội ngày 30 tháng 5 âl. nằm Nhâm Dần biểu quyết và đương nhiên có hiệu lực để BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH làm tiêu chuẩn thi hành nhiệm vụ sau khi được ĐỨC BÀ chấp nhận.
Khi cần sửa đổi một hay nhiều điều khoản trong Bảng Nội Quy nầy, BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH phải triệu tập đại hội để biểu quyết.

CHẤP NHẬN:
Saigon, ngày 3 tháng 7 năm 1962
Sương Phụ HUỲNH CÔNG BỘ P.G.H.H.

(ký tên)

LÊ THỊ NHẬM
THÂN MẪU ĐỨC GIÁO CHỦ P.G.H.H.

DANH SÁCH

Nhân viên BAN PHỤNG TỰ TỔ ĐÌNH ĐỨC GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO HÒA HẢO thành lập trong phiên Đại Hội tại An Hòa Tự (Hòa Hảo) ngày 30 tháng 5 âl. năm Nhâm Dần (nhằm ngày 1-7-1962) do lịnh ĐỨC BÀ.

1) Trưởng Ban: Ô. Huỳnh Văn Quốc
2) Đệ nhất Phó Trưởng Ban: Huỳnh Thiện Từ
3) Đệ nhị Phó Trưởng Ban: Lê Văn Diệp
4) Thư Ký: Huỳnh Hữu Thiện
5) Phó Thư Ký: Nguyễn Hữu Chuẩn
6) Thủ Bổn: Nguyễn Duy Hinh
7) Phó Thủ Bổn: Trương Văn Hoành
8) Kiểm Soát: Hồ Văn Lang
9) Kiểm Soát: Trần Văn Thông tự Hồng Nam
10) Kiểm Soát: Lâm Văn Trung tự Văn
11) Cố Vấn: Nguyễn Ngọc Cẩm (Mỹ Tho)
12) Cố Vấn: Hoàng Như Thủy (Rạch Giá)
13) Cố Vấn: Trần Thiện Thoại (Long Xuyên)
14) Cố Vấn: Nguyễn Văn Sáu (Kiến Phong)
15) Cố Vấn: Nguyễn Hoàng Kiếm (Vĩnh Long)
16) Cố Vấn: Lê Bửu Hoàng tự Chín Minh (Cần Thơ)
17) Cố Vấn: Nguyễn Văn Cang (Sóc Trăng)
18) Cố Vấn: Nguyễn Hữu Lục (Sa Đéc)
19) Cố Vấn: Triệu Thị Vạng tự bà Ký Giỏi (Bạc Liêu)

CHẤP NHẬN:

Saigon, ngày 3 tháng 7, 1962
Sương Phụ HUỲNH CÔNG BỘ P.G.H.H.
(ký tên)

LÊ THỊ NHẬM
THÂN MẪU ĐỨC GIÁO CHỦ P.G.H.H.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn