Sắc Luật Số 002/65

05 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 17601)
Sắc Luật Số 002/65
Ngày 12 tháng Bảy năm 1964, cho phép GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO hoạt động theo Hiến Chương ngày mồng sáu tháng chạp năm 1964.

CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

- Chiếu ước pháp ngày 19 tháng sáu năm 1965,
- Chiếu quyết định số 3-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng lãnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia,
- Chiếu sắc lệnh số 001/CT/LDQG/SL ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
- Chiếu Dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950, sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952, và Dụ số 6 ngày 3 tháng tư năm 1954, ấn định quy chế hiệp hội,
- Chiếu đề nghị của Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
- Sau khi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết,

SẮC LUẬT:

ĐIỀU 1.- Hòa Hảo Phật Giáo Hòa Hảo là Giáo Hội duy nhứt của khối tín đồ hội viên Phật Giáo Hòa Hảo được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, theo Hiến Chương ngày 6 tháng cháp năm 1964, đính theo luật nầy.

ĐIỀU 2.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân, được quyền sở hữu,thủ đắc, tạo mãi, hoặc chuyển nhượng những động sản, bất động sản cần thiết để đạt mục đích của Giáo Hội.
Những bất động sản đó gồm có những Tự viện, Hội quán, Độc giảng đường, Trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hóa, xã hội.

ĐIỀU 3.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sinh tặng hoặc di tặng.

ĐIỀU 4.- Dụ số 10 ngày 9 tháng tám năm 1950, ấn định quy chế hiệp hội và các luật lệ trái với sắc luật này, không áp dụng cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
Sắc luật này sẽ đăng vào Công báo Việt Nam Cộng Hòa

Saigon, ngày 12 tháng bảy năm 1965
Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

GHI CHÚ: Đã đăng Công Báo Việt Nam Cộng Hòa số 36, ngày 31-7-1965.
Ý kiến bạn đọc
09 Tháng Mười 20107:00 SA
Khách
Sắc luật ghi rõ:Hòa Hảo Phật Giáo Hòa Hảo là Giáo Hội . Vậy nó đã là một tôn giáo có một quá trình truyền thống và hợp pháp từ ngày có sách luật: 31.7.1965 Tôn giáo là một thành phần của đất nước vì nó là 1 thực thể Văn Hóa của người Việt, nó phải được tôn trọng trong các họat động cho mục đích tồn tại và phát triển.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn