Thay Lời Tựa

15 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 17069)
Thay Lời Tựa

CHÚNG tôi đã từng tiếp-xúc rất nhiều người

trong các giới, lúc đàm-thoại có nêu ra nhiều

nghi-vấn về Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo. Chúng tôi

nhận thấy nhiều câu hỏi rất lý-thú đáng được ghi

chép để thay vì trả lời cho những người sắp

hỏi hay chưa hỏi. Muốn cho câu hỏi có mạch-

lạc, chúng tôi cần xếp thành một hệ-thống

tư-tưởng, đương-nhiên có những câu chưa hỏi

mà chúng tôi phải đặt thêm.


Đã là câu nghi-vấn, dĩ-nhiên chưa hiểu rõ sự thật

về Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo. Vì thế mà quyển

sách này cần phải ra mắt chư-tôn.


Đối với những người xưa nay chưa hiểu giáo-lý

Phật-giáo Hòa-Hảo thì nó sẽ là chìa-khóa để

mở cửa của kho-tàng giáo-lý này mà từ

lâu nhiều người chưa có dịp vào, nhưng một

khi vào rồi sẽ thấy sự-thật không như những

lời huyễn-hoặc.


Còn đối với anh em tín-đồ trong Đạo, nó sẽ là một

sự nhắc-nhở có hệ thống, cần ích cho việc

tu-tấn trong lúc Đức Huỳnh Giáo-chủ vắng mặt.


Ngoài công-dụng phá tan mối hiểu lầm của nhiều

người, quyển sách này sẽ đem lại cho chư-tôn

một sự nhận xét rõ-ràng về chỗ tương-ứng

giữa giáo-lý của Đức Phật Thích-Ca và Đạo

Phật-giáo Hòa-Hảo không còn chỗ nào sai-biệt.

Trợ lại chư-tôn sẽ nhận thấy Phật-giáo Hòa-

Hảo là một nền tôn-giáo triệt-để đi theo tinh-lý

vô-vi chánh-đạo của Đức Phật Thích-Ca mà

từ khi Đức Lục-tổ Huệ-Năng bặt truyền y bát,

Thần-Tú bày ra âm-thinh sắc-tướng làm cho

chánh-giáo phải suy-vi.


Chính vì mục-đích chấn-hưng Phật-giáo mà Đức

Huỳnh Giáo-chủ thừa lịnh Phật-Tổ giáng-lâm,

hưng-truyền chánh-pháp. Muốn cho công cuộc

giáo-độ này được viên-mãn, Ngài phương-tiện

diệu-dụng pháp-môn học Phật tu nhân là một

pháp-môn thích-trung, tuy giản-dị nhưng đem

lại sự chứng đắc chắc-chắn, bằng chứng là tín-

đồ của Ngài đã có một số người phát huệ

và có điễn lành.


Phương chi pháp-môn học Phật tu nhân mà Ngài

đã khai-thị, nó rất thích-hợp với căn-khí của

chúng-sanh trong thời-kỳ Nguơn-Hạ này là

thời-kỳ mà chúng-sanh thường bị thị-dục và

ác-duyên làm cho lu mờ bản-tánh. Hơn nữa

Ngài đã đạt được máy huyền-cơ, thấy rằng

thời-kỳ tận-diệt đã hầu gần thì chỉ còn có

phương-pháp giáo-hóa chúng-sanh trở lại nền-

nếp tốt đẹp của đạo nhân, đồng-thời trau-giồi

trí-huệ, bồi-bổ công-đức để một ngày gần đây

đủ tư-cách đi đến Hội Long-Hoa, trước chầu

Phật sau nghe rõ pháp-mầu mà hưởng Bồ-đề

diệu-quả.

Ngày mồng sáu tháng hai năm Giáp-Ngọ.

Thanh-Sĩ và Vương-Kim
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn