Bài thứ sáu mươi mốt -> Bài thứ bảy mươi mốt

02 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 35996)
Bài thứ sáu mươi mốt -> Bài thứ bảy mươi mốt

Bài thứ Sáu mươi mốt

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Ngạo cảnh du vân triện Bắc hà,

                   Quá khứ trú đình vịnh ngân ca.

                   Thanh tích cổ nhân tân cừ khí,

                   Nghiên tòng bí khuyết bích lư xa.

            Lược giải:

                   Đến chốn quê xưa xứ Bắc hà

                   Yêu đời nên dụng lối thi ca

                   Tinh thần chí khí luôn tồn tại

                   Tìm kiến sau nầy gặp gỡ ta.

 

Bài thứ Sáu mươi hai

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC

 

                   Huy hoàng hương nến tự thiên chi,

                   Hội kiến truyền linh thuyết vĩnh kỳ.

                   Lôi chất khai âm vô sắc thí,

Ngại hồi bi hiện án tiền phi.

          Lược dịch:

                   Các bậc công khanh được phụng thờ

                   Trời dành để của tự bao giờ

                   Vận hành tạo hóa khôn lường được

                   Chứng tích hiển nhiên đến bất ngờ.

 

Bài thứ Sáu mươi ba

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Huyền vi cơ đạo kiến linh kỳ,

                   Tự thán dương trần tốc kham bi.

                   Vô vị phi liên tâm phế kỷ,

                   Điểm hồng nê địa tự thiên chi.

            Lược dịch:

                   Thích đạo cơ thâm rất diệu kỳ

                   Thương đời than thở việc sầu bi

                   Bên lòng canh cánh câu thành bại

                   Vật đổi sao dời lẽ tất tri.

 

Bài thứ Sáu mươi bốn

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Si lung á giá tọa phú hào

                   Tiên kiến hậu hiền quí kỷ cao

                   Thố tử hồ bi ghi chí hứng,

                   Đại đồng đạo cả khắp trùm bao.

            Lược dịch:

                   Phú quí bủa vây trói buộc người

                   Hiền nhơn tiếng để khắp muôn nơi

                   Chồn buồn thỏ chết vì đồng loại

                   Đại đạo truyền khai rộng khắp nơi.

 

Bài thứ Sáu mươi lăm

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Hoàng hôn tái sắc chuyển luân tài

                   Nhựt dạ yêu đời chỉ quá dai.

                   Tỏ thuyết huyền vi sanh chúng rõ,

                   Năng kỳ liên huệ tất biền lai.

          Lược dịch:

                   Đạo pháp truyền khai sắp hết đời,

                   Bởi vì thương chúng nói không trôi

                   Tỏ câu huyền bí cho người rõ

                   Đến ngày sen huệ trổ nên đôi.

 

Bài thứ Sáu mươi sáu

 

TRÔNG MÂY (tt)

 

                   Tây vức liên Nam hiệp định phân

                   Tam giáo qui nguyên viện lý cân.

                   Hùng anh phiên quốc lai hàng phục,

                   Đinh Hợi đáo niên tạo thiện nhân.

          Lược dịch:

                   Tây vức nối liền với Việt nam

                   Phật Nho Lão giáo tại trần gian

                   Chư hầu lân quốc sang hàng phục

                   Đinh Hợi tái kỳ tạo thiện nhân.

 

Bài thứ Sáu mươi bảy

 

LÝ LỊCH

 

                   THƯỢNG thẩm đạo mầu nẻo cao sâu

                   ĐẲNG đắng hãy làm chớ để lâu

                   ĐẠI pháp vô vi là chơn lý

                   THẦN làm trọn vẹn khỏi lo âu.

          Lược dịch:

                   Đạo mầu diệu lý rất cao sâu

                   Thần gấp thực hành chớ để lâu

                   Chánh pháp vô vi là diệu lý

                   Làm tôi trọn vẹn khỏi lo âu.

 

Bài thứ Sáu mươi tám

 

LÝ LỊCH (tt)

 

                   Huỳnh Long tự thế gần sanh chúng

                   Bổn tánh Hòa thôn Hảo dĩ đầu

                   Tiên cảnh thoát ly truyền bá kỷ

                   Năng tầm Phật lý rạch từ câu.

          Lược dịch:

                   Đức Thầy xuống thế độ chư nhu

                   Hòa Hảo làng xưa mở đạo mầu

                   Trên một trăm năm truyền Phật pháp

                   Rán tìm hiểu lý của từng câu.

 

Bài thứ Sáu mươi chín

 

LÝ LỊCH (tt)

 

                   Huỳnh sanh cơ thẩm đáo trung đàn

                   Tự giác âm thầm kiến Tiên bang.

                   Bửu ngọc Sơn trung Kỳ Hương chí

                   Tứ hải bất hòa khởi liên giang.

          Lược dịch:

                   Ra đời Thầy thấu lẽ huyền Thiên

                   Tự giác tu tâm thấy nước Tiên

                   Báu ngọc Kỳ Hương thừa kế nghiệp

                   Phái phe kết đảng để tranh phuông.

 

Bài thứ Bảy mươi

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

(Bài “Viếng đêm” của Nội Tổ ông Hương Bộ Thạnh)

 

                   Canh trường dạ đoản, kiến canh sơ

                   Phổ hóa nhơn sanh trực thế chờ

                   Sư giả hạ trần nhơn mạt kiếp

                   Cấp hồi Nam Việt tác cuồng thơ.

          Lược dịch:

                   Canh dài đêm ngắn, ngắn canh thâu

                   Dạy dỗ nhơn sanh lẽ đạo mầu

                   Thầy xuống Hạ nguơn vì mạt pháp

                   Thơ cuồng Nam Việt gấp truyền rao.

 

Bài thứ Bảy mươi mốt

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

                   Thôn hành thế lữ ái nhi ca

                   Cổ thụ huyền thi thiết nhĩ hà

                   Đái bích Lư Bồng thâm tải hận

                   Đãi thì Thiên định thiết phong xa.

            Lược dịch:

                   Đời như khách trọ chốn trần gian

                   Lời lẽ cố nhân rán luận bàn

                   Có ngọc khôn giồi ôm nỗi hận

                   Hãy chờ Thiên định bái đăng đàn.

 

Bài thứ Bảy mươi hai

 

KHÔNG KHÔNG

 

                   Đại đạo giáo dân, dân bất tri

                   Khai năng bạch phát đãi hà thi

                   Công danh phú quí chung huờn mộng

                   Kỳ cá miên qui thố nhứt kỳ.

          Lược dịch:

                   Đem đạo dạy dân chúng khó tường

                   Bạc đầu chưa vẹn chữ phô trương

                   Công danh phú quí như cơn mộng

                   Phật pháp có ngày được xiển dương./.

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn