Bài thứ ba mươi mốt -> Bài thứ sáu mươi

02 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 36950)
Bài thứ ba mươi mốt -> Bài thứ sáu mươi

Bài thứ ba mươi mốt

 

THỜI LAI DIỆN MỤC

 

                   Hồng nhạn ô qui thán giả hồ,

                   Thi thần đởm khí ngộ hà mô.

                   Điện phong vạn hộ vô thiên ảnh,

                   Tổn khí thao tồi vọng nhứt vô.

          Lược dịch:

                   Vạn vật trong đời chẳng thật sao

                   Tinh thần khí chất ở nơi nào

                   Trời quang mây tạnh nơi trần thế

                   Hao tổn tinh thần chuyện lảng xao.

 

Bài thứ ba mươi hai

 

THỜI LAI DIỆN MỤC (tt)

 

                   Nhứt vô tam kiến cái thiên hồng,

                   Tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông.

                   Khai cảnh nguyệt đài thông hạ giới,

                   Thời lai diện mục tác hài công.

          Lược dịch:

                   Đất trời trùm khắp cả trần hồng

                   Dấu tích của người cảm núi sông

                   Khai đạo cho người thông nguyệt cảnh

                   Thời cơ đã đến sẽ thành công.

 

Bài thứ ba mươi ba

 

Ông NGUYỄN THANH TÂN xướng:

 

Tiết phong một võ nhứt thân khinh,

Háo đạo thơ sanh cảm khốc tình.

Cực vọng Nam minh dân tiếp thủy,

Tường khan Bắc chỉ thạch tranh vinh.

Mộng hồi cố quốc tam canh nguyệt,

Tỉnh khởi cô bang vạn lý trình.

Kim nhựt phùng chơn tu tận túy,

Hựu tương ly biệt não bình sanh.

          Lược dịch:

                   Gió mưa vò võ chiếc thân khinh

                   Cũng bởi thư sanh thấm đạo tình

                   Ước vọng nam minh dân tiếp thủy

                   Trơ vơ Bắc phận đá trời in

                   Ba canh khắc khoải sầu non nước

                   Tỉnh giấc đường xa tủi phận mình

                   Gặp được Thầy nay đà phỉ chí

                   Rồi ra chia cách xiết bao tình.

 

Bài thứ ba mươi bốn

 

ĐỨC THẦY đáp họa

 

Hải qui thiết lượng ngốc nhơn khinh,

Cố viễn hà qua kiến hữu tình.

Quí hóa ai thi hà quốc thủy,

Đài phi sơn lãnh vị thành vinh.

Phù vân lộ thức nhiên âm nguyệt,

Tố giả vong bang kỷ tráng trình.

Phúc họa trù phong nhiên Bính tý,

Trùng lai hữu nhựt tại hoài sanh.

Mỹ Hội Đông, ngày 22-1-Canh Thìn (1940)

            Lược dịch:

                   Tâm hồn cao thượng bị người khinh

                   Gặp gỡ đổi trao thấm nghĩa tình

                   Thi cảm vì thương hồn quốc thủy

                   Đài cao soi thấu đá trời in

                   Mây tan trời tạnh thì trăng hiện

                   Nước mất ai người dám bỏ mình

                   Bính Tý là năm tường phúc họa

                   Hẹn ngày tao ngộ...(bị lem không rõ)

 

Bài thứ ba mươi lăm

 

Ông NGUYỄN KỲ TRÂN tức CHÍN DIỆM

(ở làng Định Yên, tỉnh Long Xuyên) xướng :

 

Cường khấu xâm lăng kỷ thập niên,

Vị tri đại đức giáng hà tiên ?

Hi Di ngũ quí kim an tại,

Thái Thượng tam vương cổ bất truyền.

Độc nhãn Sa Đà tàng bắc địa,

Liên mi chơn mạng ẩn nam thiên.

Phòng ngư xích vĩ đương kim nhựt,

Dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên.

          Lược dịch:

                   Giặc Pháp xâm lăng mấy chục niên

                   Chưa tường tông tích hiệu danh Tiên

                   Trần Đoàn ngũ quí còn tồn tại

                   Thái Thượng tam vương đã bặt truyền

                   Độc Nhãn đợi chờ nơi Bắc địa

                   Liên mi vương mạng ẩn nam Thiên

                   Lá cờ Tam sắc đang tồn tại

                   Xin lấy roi Thần đả tặc phiên.

 

Bài thứ ba mươi sáu

 

ĐỨC THẦY đáp họa :

 

Thiên ký Lạc Hồng đắc ngũ niên,

Sơn Trung hồi giả bí danh Tiên.

Trần nhơn đãi thế Nam tồn tại,

Lão đạo tiền phong Bắc ý truyền.

Trình mỗ ngộ kim khuê cổ địa,

Xích Mi hải hội luật trừng thiên.

Vị phi minh đế đồ tôn nhựt,

Thạnh khí đào thinh giác kỷ tiên.

          Lược dịch:

                   Trời định Lạc Hồng chịu ngũ niên

                   Sơn Trung trở lại chửa danh Tiên

                   Họ Trần Nam Việt còn tồn tại

                   Lão đạo Bắc phương khởi thỉ truyền

                   Ta vốn Trạng Trình nơi Cổ địa

                   Xưa kia Lão Tổ luật trừng Thiên (1)

                   Hiện nay chưa phải thời minh đế

                   Đắc thế nhiều roi đuổi giặc phiên.

                   ----------------------

(1)   Gọi cho đủ là Xích Mi Lão Tổ.

 

Bài thứ ba mươi bảy

 

Ông NGUYỄN KỲ TRÂN tức CHÍN DIỆM

(làng Định Yên, tỉnh Long Xuyên) xướng:

 

Tổ tiên cứu loạn hựu phò nguy,

Hướng thiện khử tà chúng bất tri.

Vô tránh vô tranh thiên hạ thiểu,

Toàn trung toàn hiếu thế gian hy.

Ái mao vị tiện ngô đồng phụng,

Tiết giác thâm tang trạch thủy qui.

Bất tậm tam tâm danh lợi khách,

Đáo đầu thâm mãnh niệm từ bi.

          Lược dịch:

                   Tổ tiên cứu loạn lúc lâm nguy

                   Hướng thiện diệt tà dân khó tri

                   Không cản không tranh thiên hạ ít

                   Vẹn toàn trung hiếu thế gian hy

                   Phượng Hoàng chỉ đậu ngô đồng thụ

                   Rùa tổ trầm mình tận biển tây

                   Chưa đạt ba tâm còn chủ khách

                   Cuối cùng cũng phải niệm từ bi.

 

Bài thứ ba mươi tám

 

ĐỨC THẦY đáp họa:

 

Kỷ tiên hữu nhựt ngã đình nguy,

Lượng trí bồi thành thử tất tri.

Võ kỷ hung phong nhơn mạt thiểu,

Thần Tiên tiểu ẩn cổ lai hy.

Thí sanh tán địa liên đài phụng,

Nam sĩ bài kỳ phục kiết qui.

Vạn vật an ninh thông điện khách,

Nhứt trường Lê thứ kiến vô bi.

          Lược dịch:

                    Roi Thần sử dụng lúc lâm nguy

                   Lấy trí bồi thành kẻ hữu tri

                   Gió lớn mưa to danh cái thế

                   Thần Tiên còn ẩn thế gian hy

                   Thí sinh muốn được hoàn danh phận

                   Kẻ sĩ dọn mình phục cát qui

                   Chế ngự vọng tâm thông vạn vật

                   Có ngày dân chúng hết sầu bi.

 

Bài thứ ba mươi chín

VIẾNG LÀNG PHÚ AN CHÂU ĐỐC (tt)

 

                   Cầu ngã kiến văn tối thậm đa,

                   Thiện duyên tác phước ý như hà.

                   Phô trương vạn lượng tam hài tuế,

                   Hội Thính na thời kiến thạnh hoa.

          Lược dịch:

                   Nay gặp chơn sư mở đạo lành

                   Phải chăng hữu phước tạo duyên sanh

                   Tài ba đâu phải luôn tồn tại

                   Hội Thánh nay mai kiến thái bình.

 

Bài thứ Bốn mươi

 

VIẾNG LÀNG PHÚ AN CHÂU ĐỐC (tt)

 

                    Viễn lự ô hô chí Lão Bành,

                   Nhơn thì sanh dưỡng khí tồn thanh.

                   Hải qui thế giới nam hòa vọng,

                   Nguyện dữ như hà dụng thức canh.

          Lược dịch:

                   Tuổi thọ sao hơn được Lão Bành

                   Giữ gìn khí tiết để nên danh

                   Nam nhi chí cả trong hoàn vũ

                   Thao thức mong sao sở nguyện hành.

 

Bài thứ Bốn mươi mốt

 

VIẾNG LÀNG PHÚ AN CHÂU ĐỐC (tt)

 

                   Kim phụng triều vương viễn khứ đình,

                   Bài hồi phong nhã lạc trầm thinh.

                   Duyên do phước thọ lai duy hiển,

Thủ đảnh thư hùng thục sử kinh.

          Lược dịch:

                   Tiếng tăm triều nội lạc âu ca

                   Thời đại vàng son đã trải qua

                   Có được duyên lành do phước đức

                   Anh hùng lịch sử nước nhà ta.

 

Bài thứ Bốn mươi hai

 

VIẾNG LÀNG PHÚ AN CHÂU ĐỐC (tt)

                  

Quang minh diện mục khả hồ sơ,

                   Nhứt diệu phù vân phú quới cơ.

                   Quân tử Thánh nhân hà đại lượng,

                   Liên hồng vạn thử cảnh thiên thư.

          Lược dịch:

                   Gương sáng công thần ủng hộ dân

                   Giàu sang như thế đám phù vân

                   Thánh nhân quân tử sao tồn tại ?

                   Lạc cảnh thai sen nhập thức thần.

 

Bài thứ Bốn mươi ba

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Thiên sanh thiện tánh tác thì gia,

                   Tông tích cổ kim lượng thử hà.

                   Sư giả hạ trần nhơn mạt kiếp

                   Ngã hồi dương thế thuyết huyền ca.

          Lược dịch:

                   Đản sanh Thầy vốn đã tâm lành

                   Thích đạo kế truyền sẵn hiệu danh

                   Xuống thế Thầy lo đời mạt pháp

                   Độ dân dắt chúng chuyện huyền linh.

 

Bài thứ Bốn mươi bốn

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Đài phong liễu khước tạo Nam gia,

                   Thiện chí Hồ thiên thức Ngọc Tòa.

                   Trung Sơn tế giáng Lư Bồng kiểng,

                   Giác tỉnh sanh kỳ tối diệu đa.

          Lược dịch:

                   Nhà Nam lập quốc kể từ nay

                   Ấy lịnh Thầy vưng sắc Ngọc đài

                   Thừa kế Bửu Sơn khai lập hội

                   Hiển linh ứng nghiệm ở tương lai.

 

Bài thứ Bốn mươi lăm

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

Bửu ngọc mai danh ẩn nhục tràng,

                   Sơn đài hồ hải luyện tứ phang.

                   Kỳ sanh tạo giả thi truyền tục,

                   Hương giải thao tồi thị Bảo giang.

          Lược dịch:

                   BỬU danh ẩn tích đợi thời cơ

                   SƠN lãnh khí thiêng khắp cõi bờ

                   KỲ lạ Phật Thầy truyền hậu thế

                   HƯƠNG thơm sông bảo mấy ai ngờ.

 

Bài thứ Bốn mươi sáu

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                  Ngũ hồ ly cấu tạn hài Tiên,

                  Nguyền thuyết thanh danh tác thiện duyên.

                  Thậm thâm tối thiểu kim tàng cốc,

                  Đa giả khứ hồi giải nghiệp duyên.

          Lược dịch:

                    Ngũ hồ mong mỏi gặp Thần Tiên

                   Nay được Thầy ra mở đạo Thiềng

                   Số phận sư đồ sâu thẩm kín

                   Cội lành hiệp mặt phúc nhơn duyên.

 

Bài thứ Bốn mươi bảy

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Canh tràng dạ đoản, đoản canh sơ,

                   Ngã thứ trung sanh trực thế chờ.

                   Ngỡi khí yêng hùng ghi đởm lược,

                   Hà giang lương thố vẻ Thiên cơ.

          Lược dịch:

                   Canh dài, đêm ngắn, ngắn canh trường

                   Dân thứ cùng Thầy lắm nỗi vương

                   Nghĩa khí anh hùng trung lẫn hiếu

                   Sông nào đượm vẻ ý Thiên lương.

 

Bài thứ Bốn mươi tám

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Khởi điệu tầm vương Phật cổ hồi,

                   Vạn năng sĩ tử hiệp hòa ngôi.

                   Tam thanh truyện tích ghi biên tự,

   Khán giả tận tường liệt võng khôi

          Lược dịch:

                   Phật vương mở hội chuyển khai đời

                   Chọn lựa người hiền để định ngôi

                   Tích trước Thánh nhân còn chép để

                   Luật trời đâu dễ lọt riêng ai.

 

Bài thứ Bốn mươi chín

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Canh niên viễn lự tối thi thần,

                   Kê thủ nhứt tràng vạn địch nhân.

                   Nam thức quân thần cuồng Lão sĩ,

                   Châu nhi phục thỉ cổ đồng lân.

          Lược dịch:

                   Năm dài lo nghĩ viết thi thần

                   Lắm kẻ anh hùng cũng phục vâng

                   Sẽ hiểu con người cuồng lão sĩ

                   Hoàn lai Thượng cổ rõ đời tân.

 

Bài thứ Năm mươi

 

TỎ CÂU HUYỀN BÍ (tt)

 

                   Bửu kiến trừng tâm dụng thể Tiên,

                   Sơn sanh giả kế chưởng quyền Thiên.

                   Kỳ thâm hạ giái ly đài nguyệt,

                   Hương vị trầm thinh bí kỷ niên.

          Lược dịch:

                   Kiếm báu trừng tâm việc trước tiên

                   Sơn ra trợ thế dụng kinh quyền

                   Kỳ thông Hạ giái lìa ngôi vị

                   Hương tuyệt thâm trầm mấy chục niên.

 

Bài thứ Năm mươi mốt

 

DIỆT TIỀN KHIÊN

 

                   Bồng Lai như khứ khổ nan truyền,

                   Cảm tác quyền hồ tố thiện duyên.

                   Quốc thủy đài chương trung liệt cổ,

                   Trần gian ngã đáo diệt tiền khiên.

          Lược dịch:

                   Đến được Bồng Lai hết khổ nàn

                   Duyên lành quyền biến độ trần gian

                   Ân nhà nợ nước bao người vẹn

                   Xuống thế cứu đời giải nghiệp oan.

 

Bài thứ Năm mươi hai

 

DIỆT TIỀN KHIÊN (tt)

 

                   Vạn lý trường đồ mộ nhứt sơn,

                   Danh Tiên liễu bá định hồi yên.

                   Vị phi lai tục đa ưu lự,

                   Sơn hải điền viên tất tảo nan.

          Lược dịch:

                   Đến được Thượng Nguơn đường thật dài

                   Danh Tiên ngôi vị có xưa nay

                   Vì chưng xuống thế nhiều lo nghĩ

                   Sông núi ruộng vườn cũng đổi thay.

 

Bài thứ Năm mươi ba

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Nam thiền vô ngại đại Hoành sơn,

                   Nhiên khước hành vi kỷ khách hườn.

                   Tân tạo huyền sanh hồi châu ngọc,

                   Hữu nhựt Tiên Thần hiệp luyện đơn.

          Lược dịch:

                   Đạo không cản bước thể hoành sơn

                   Chẳng phải hành vi của khách huờn

                   Tân tạo Thượng Nguơn đời quí báu

                   Có ngày Tiên Phật tỏ nguồn cơn.

 

Bài thứ Năm mươi bốn

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Vân vân bạch bạch thức sinh thần,

                   Cổ quán thôn hương nhứt dị nhân.

                   Tiên sinh hiện kiếp phò Lê chúa,

                   Hậu truyền độ chúng cảm hoài ân.

          Lược dịch:

                   Mây trắng tinh thần vượng khí thiêng

                   Cổ Am quê quán dị thường nhân

                   Trước phò Lê chúa an bờ cõi

                   Sau độ dân lành cảm đức ân.

 

Bài thứ Năm mươi lăm

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Liên hồng cảm kích vĩ long tuyền,

                   Đồng Thạnh hàng kỳ tác thiện duyên.

                   Kiển sám truyền danh lưu hậu thế,

                   Nam Việt trung thần đệ nhứt Tiên.

          Lược dịch:

                    Nồng nàn sen báu cảnh long tuyền

                   Đồng Thạnh thương đời tạo thiện duyên

                   Kinh giảng đề danh lưu hậu thế

                   Nhà Nam trung liệt đứng đầu tiên.

 

Bài thứ Năm mươi sáu

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Nhơn danh ly biệt ngạn Bắc hà,

                   Cổ súy lương thần vịnh phong ca.

                   Thọ tử tâm trung trưng hùng khí,

                   Qui hồi quốc thủy tiện phương hoa.

 

Bài thứ Năm mươi bảy

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Cổ qui tài tận hận do Tần,

                   Thiện chí tu trì lập vĩ thân.

                   Tồn tại hư vô tầm Bát Nhã,

                   Tiên kiếm thần thông chỉ huy cần.

          Lược dịch:

                    Ôm hận tài tan bởi thói Tần

                   Cố công tu để lập bồi thân

                   Trau giồi trí huệ năng tồn tại

                   Để đạt thần thông ấy việc cần.

 

Bài thứ Năm mươi tám

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Điền tan gia phế tế nhiên hàn,

                   Khổ đáo ly kỳ ảo viễn cang.

                   Nghị xuất Thần Tiên yên truyền đạo,

                   Bần phú cơ đồ bất tự sang.

          Lược dịch:

                   Nhà hoang ruộng mất chịu cơ hàn

                   Cảnh khổ chưa từng thấy diễn lan

                   Xuất thế Thần Tiên truyền đạo lý

                   Nghèo giàu trời định chốn nhân gian.

 

Bài thứ Năm mươi chín

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Nôn nãi kìa ai nhọc mưu cầu,

                   Thê thảm cho đời nẻo huyền sâu.

                   Kiên cố của tiền thiên đạo lý,

                   Cấp hồi ái truất trót canh thâu.

          Lược dịch:

                   Nóng lòng nhưng việc có thành đâu

                   Thê thảm cho ai lẽ nhiệm mầu

                   Chất chứa của tiền phai đạo đức

                   Yêu đời thức suốt cả canh thâu.

 

Bài thứ Sáu mươi

 

ĐỂ CHƠN ĐẤT BẮC (tt)

 

                   Thiên ý bất tư hoạnh trữ tài

                   Biên hình liên huệ tất ư giai.

                   Kiệm kỷ tha lam mi hài chí,

                   Long trì phi ẩn tạo kiền khai.

          Lược dịch:

                   Trời đâu dành của để riêng ai

                   Ái quốc trung quân liên huệ khai

                   Của mình thì giữ, người muốn đạt

                   Thầy còn ẩn dạng đợi thời lai.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn