Một phương tiện gồm có cả đốn tiệm

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 35086)
Một phương tiện gồm có cả đốn tiệm

Thng diu ca pháp môn Tu Nhân Hc Pht chng nhng phù hp vi cơ duyên mà còn là mt phương tin gm c đn tim.

           Mc đích ca đo Pht là dn dt chúng sanh đến ch đc thành đo qu. Nhưng mun đt đến  mc đích, nhà Pht có nhiu phương pháp tu hành đi khái phân ra làm hai loi: quyn và thit.

           Thit là ly s thc, đem chân lý ra ch dy. Nhưng phương pháp này chng nhng đã khó mà li thường làm cho k Tu hc nhàm chán, bi nó khó hiu, ch thích hp cho hng người thượng căn thượng trí. Thế nên, đ rng đ tt c chúng sinh, ngoài phương pháp "Thit". Pht-giáo còn có phương pháp "Quyn". là phương pháp tm b rt xo diu, ct làm thế nào dìu dt k Tu hc t ch gi đến ch chân, nghĩa là đến ch đt được mc đích ca Pht đo.

           Nhng phương pháp quyn xo y, nhà Pht gi là phương tin.

           Danh t phương tin có ý nghĩa rt sâu xa. C theo Pht hc đi t đin thì "Phương" là phương pháp, còn "Tin" là tin dng, tc là cái phương pháp va tin dng, va kế hp vi căn cơ ca tt c chúng sinh.

           Như thế phương tin không ch là mt phương pháp suông mà ch xo diu ca nó là phi tin dng và khế hp, vì rng nó có công năng tin dng thì d thi hành và có khế hp vi căn cơ thì mau đt mc đích. V bng thiếu hai điu kin: tin dng và khế hp y thì phương tin hn kém s xo diu.

           Phương tin ca nhà Pht còn thù thng ch nó luôn luôn hàm súc cái ý nghĩa li tha, ch không như phương tin ca thế nhân ch chú trng cái hiu qu mong đt được mc đích mà thành ra chng ngi dùng bt c phương tin nào dù không chánh đáng như đã biu hin trong câu ngn ng: "Mc đích s bin minh cho phương tin". (La fin justifie les moyens).

           Chính nh phương tin xo diu và thù thng y mà Pht-pháp mc dù cao siêu thâm vin ,vn được ban rãi và nhun thm khp c chúng sinh, t hng thượng căn đến người h trí, chng khác trn mưa rào gi mát c cây to ln c nh.

           Phương tin rt quan trng đi vi Pht pháp là như thế

           Trong kinh Pháp Hoa, Pht đã cho biết: Đ thuyết pháp đ sinh. Ta phi nh vào sc phương tin. (Dĩ phương tin lc có, v chúng sinh thuyết pháp).

           Nhưng đã là phương tin thì s cn thết ca nó ch là đ đt mc đích, đến khi mc đích đã đt thì công dung ca nó không còn na. Có phân bit được ch đó mi không nhn lm mc đích ra phương tin, phương tin ra mc đích.

           Đ phá mê nhng người còn c chp phương tin, Đc Pht có nói :  Tt c pháp môn ca Ta ví như  chiếc bè dùng qua sông, mt khi đã qua sông ri thì còn mang bè theo mà làm chi na. Đó là Pháp mun răn người chp mãi theo bè mà chng chu lìa bè đ lên bến.

           Cũng như  Ngài nói: Li ta dy ví như ngón tay ta ch mt trăng. Mt trăng là ch phi ngó, ch đng nhân ngón tay làm mt trăng; tc là Pht mun răn chúng sinh đng ly phương tin làm mc đích.

           Cùng mt ý này, Đc Huỳnh giáo ch có viết:

 Chúng sanh mê nên đem Pháp thuyết,

 Gii thoát ri Pháp bt kh dùng.

           Cũng là hin th cái ý răn người chp pháp.

           Ngài Câu Na Bt Ma Tam Tng rt chi lý khi nói: "Lun gii thì mi người có ch trương khác nhau, còn lý ca vic tu hành thì không hi. Lúc đi thì có phi có trái, còn khi đến thì không có gì trái ngược. Pháp môn phương tin tuy nhiu nhưng mc đích ch cho người thy thì không ngoài chuyn mê khi ng, ly kh đc lc, ch ác tu thin mà thôi".

           Nhng lý gii trên đây đ cho ta nhn thy Đc Pht Thy Tây An là mt v kế thng xng đáng ca Đc Thích Ca, mt v lương y kỳ diu ca thi đi, vì Ngài đã phương tin khai th pháp môn Tu Nhân Hc Pht là mt pháp môn va tin dng, d tu rng đ, va khế hp vi căn cơ ca chúng sinh trong thi kỳ mt pháp.

           Tht là mt pháp môn có đ cơ năng lc cm, còn gm c đn ln tim.

           Giáo pháp ca nhà Pht chia làm hai loi: Đn giáo và Tim giáo.

           Đn giáo là giáo pháp ch trương: Tâm chúng sinh có t tánh chân như không đi tu tp lâu năm mi sang t. Nếu người tu thu t được chân lý thì trong  nháy mt có th giác ng mà chng được qu Niết bàn.

           Nhng giáo lý thâm diu ca Đi tha như  "Sanh t là Niết bàn"; "Phin não là B đ"… đu thuc v Đn Giáo.

           Còn Tim giáo là giáo pháp ch trương: T vô th đến nay, chúng sinh cht cha phin não mê m như núi, nay mun phá tan đ đi đến cnh Niết bàn nếu không tri qua nhiu thi gian tu  tp thì không sao thành công được.

           Nói tóm li Đn giáo là giáo pháp dy cách tu kiến tánh thành Pht, ch trong mt kiếp tu tiến là đt được kết qu, còn Tim giáo là giáo pháp dy cách ta dn dn mà tiến, t qu vi này đến qu vi khác, ph tu nhiu năm nhiu kiếp mi thành.

           Gia phép tu chóng thành và phép tu chm thành, hn người đi chp trước phép tu vượt bc hơn phép tu t bc.

           Cái tâm lý mun làm ít mà hưởng nhiu, mun trng cây hôm nay mà ngày mai hái trái là tâm lý chung ca mi người thế gian, điu đó không phi ly làm l, nhưng có điu người tu theo Đn giáo chp trước ly pháp mà tr li bài bác Tim giáo. H vin ra câu "tu nht kiếp, ng nht thi" đ làm lun chng cho phép tu  vượt bc ca mình. Nhưng nên hiu thế nào là "tu nht kiếp ng nht thi"?  

           Th ly vic nu nước đ hiu rõ cái lý đó. Mun cho nước bc thành hơi, phi bc m nước lên lò la mà đun. Nước t trng thái lnh dn dn tr nên m, ri t trng thái m dn dn tr nên nóng, cho đến mt mc đ kia thì ht nhiên nước bc thành hơi.

           Trong Kinh đin, Pht thường nói đến cách c cây ly la, công phu cũng như  thế.

           Vy thì, cho được nước bc thành hơi hay cây kia nháng la, phi tri qua nhiu trng thái lnh, m, nóng ri rt hết t nóng đến mt mc đ kia nước bc thành hơi, cây nháng ra la.

           Cái trng thái nước bc thành hơi, cây nháng ra la đó là trng thái ht nhiên, xut hin trong nháy mt, có th ví vi trng thái t ng ca người tu. Nhưng ch thy ch biến thái l làng đó mà cho rng nu nước thành hơi hay c cây ly la là công vic làm trong chc lát, không lm công phu.

           Câu "tu nht kiếp ng nht thi" có th hiu là cái trng thái lúc nước sp thành hơi, cây sp nháng la. Nó thuc v giai đon kết qu, ch không thuc v giai đon nguyên nhân.

           Thì ra cái lý "Đn" vn nm trong cái lý "Tim". T khi bc m đun la hay đem cây ra c là giai đon "Tim", đ đến lúc nước bc thành hơi, cây nháng ra la là giai đon "Đn", nghĩa là phi có "Tim" làm nhân ri mi đi đến cái quá "Đn". Không bao gi có qu mà không nhân.

           Vic tu hành cũng như nu nước thành hơi, c cây ly la, phi t lnh đến m, t m đến nóng, ri t nóng bc ra hơi, nháng ra la, nghĩa là phi tri qua nhiu giai đon, lm công phu.

           Nhưng vào thi mt pháp này, có được bao nhiêu người thượng căn đi trí, đy đ công đc đã gây to trong giai đon "Tim" mà nay ch còn bước lên giai đon "Đn".

           Thế nên, đ thích hp vi căn cơ ca chúng sinh thi mt pháp và thun theo trình t giác tiến, Đc Pht Thy Tây An khai th pháp môn Tu Nhân Hc Pht là mt giáo pháp chng nhng d tu d đ mà li gm c Tim ln Đn.

           Người sơ cơ s t ch Tu Nhân mà vun trng rung phước đ làm nc thang bước lên Pht đo; người lúc căn túc trí thì nh có Tu Nhân mà công đc sn có thêm sâu dày vng chc đ sm đt thành Pht qu. Tht là mt pháp môn rng đ tt c chúng sinh t bc sơ cơ đến bc thượng tin.

           Trong thk kỳ này nếu chp "Đn" b "Tim" thì chng khác ct nhà mà không đp nn, mun leo lên cây mà không t dưới gc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn