2- Về sự xuất hiện đền đài .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 41467)
 2- Về sự xuất hiện đền đài .
Về những lời tiên tri ngày sau tại Thất-Sơn sẽ xuất hiện đền vàng điện ngọc, gác tía lầu son v.v… các Ngài nói thật là nhiều.

Ông Sư-Vãi Bán Khoai thì nói:

« Chừng nào núi Cấm hóa lầu.
Thời là bá tánh đâu đâu thái-bình.
Chừng nào cá nọ hóa long
Cấm-sơn lộ vẻ đền rồng mới yên.

Chừng nào Bảy Núi thành vàng.
Thì là mới đặng thanh-nhàn tấm thân »,

Ông Ba Thới lại tiên-tri:

« Cửa Ngả-Bát có nổi nhị sơn,
Núi Sam tiêu mất Thất-Sơn điệu đền.
Chí anh-hùng lập chí cho bền,
Sông ngang ngay thẳng vô đền Bửu-Sơn ».

Và: Ông Cấm đá tiêu, Thuấn-Nghiêu tỏ rõ ».

Đức Huỳnh Giáo-Chủ nói nhiều hơn hết về điểm nầy, Ta hãy đọc những đoạn trích-lục dưới đây thì biết:

« Thất-Sơn lộ vẻ đài lầu,
Chừng ni mới thấy nhiệm-mầu của ta,
Chừng Bảy Núi lầu son lộ vẻ,
Thì người già hóa trẻ dân ôi !
Trên Bảy Núi còn nhiều báu lạ,
Rán tu tâm dưỡng tánh coi đời.
Trên Năm Non rồng phụng tốt tươi,
Miền Bảy Núi mà sau báu quí.
Đời cùng tu gấp kịp thì,
Đặng coi báu ngọc ly-kỳ Năm Non,
Lầu đài núi Cấm lộ nay mai,
Thức tỉnh chúng-sanh mới tỏ bày.
Rừng lâm cây đá thấy ngày nay,
Mà ruột năm non có các đài ».

Và: BỬU ngọc trường quang ẩn tích kỳ,
       SƠN đài lộ vé liễu huyền-vi
       KỲ thâm tá giả thi thành thủy,
       HƯƠNG vị âm thầm mộc túy vi.
       NĂM năm lục ngoạt cơ hàn thử,
       NON lịch đài mây rạng tu mi,
       BẢY niên hòa địa nhơn hiền thủ,
       NÚI ngự Hoàng-san tự Đỉnh-Chi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn